Konya Kapalı Cezaevi'ndeki mahkumlarda psikiyatrik bozuklukların yaygınlığı

Amaç: Konya Kapalı Cezaevi'nde mahkumlarda psikiyatrik bozuklukların 12 aylık yaygınlığının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya alınan 305 mahkum ile Uluslararası Bileşik Tanı Görüşmesi-2.1 (CIDI) 12 aylık versiyonu kullanılarak görüşülmüştür. Alkol ve madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar için CIDI-2.1 yaşam boyu versiyonu kullanılmıştır. Sonuçlar: DSM-IV tanı ölçütlerine göre mahkumların %67.2'sine herhangi bir psikiyatrik bozukluk, %29.2'sine herhangi bir duygudurum bozukluğu, %27.9'una herhangi bir anksiyete bozukluğu, %3.6'sma herhangi bir somatoform bozukluk, %1'ine şizofreni ve diğer psikozlar, %50.5'ine nikotin bağımlılığı tanısı konmuştur. Yaşam boyu alkol bağımlılığı %19.7, madde bağımlılığı %7.9 bulunmuştur. Cezaevine giriş sayısı fazla olan mahkumlarda herhangi bir duygudurum bozukluğu, alkol bağımlılığı/kötüye kullanımı, ve herhangi bir madde bağımlılığı/kötüye kullanımı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Psikiyatrik yatış öyküsü olan mahkumlarda herhangi bir duygudurum bozukluğu, herhangi bir anksiyete bozukluğu, nikotin bağımlılığı ve herhangi bir madde bağımlılığı/kötüye kullanımı anlamlı düzede yüksek bulunmuştur. Tartışma: Mahkumlarda psikiyatrik bozuklukların yaygınlığı yüksek bulunmuştur. Cezaevlerinde psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavisini sağlayacak yeterli ve deneyimli ekibin olması önemli görünmektedir.

Prevalence of psychiatric disorders among prisoners in Konya prison

Objective: Twelve-months prevalence of psychiatric disorders among prisoners in Konya prison was investigated. Methods: Totally 305 prisoners were interviewed using 12-month version of Composite International Diagnostic Interview-2.1 (CIDI). For substance related disorders, lif etime version of the CIDI-2.1 was used. Results: Percentage of psychiatric disorders according to DSM-IV criteria were as follows: any of the psychiatric disorders in 67.2%, any of the affective disorders in 29.2%, any of the anxiety disorders in 27.9%, any of the somatoform disorders in 3.6%, schizophrenia and other psychosis in %1, nicotine dependence in %50.5. Lif etime alcohol and substance dependence was found in 19.7 and 7.9%, respectively. Prevalence of affective disorders, alcohol dependence/abuse, substance dependence/abuse was found to be significantly high among prisoners were put into the prison more than once. Prevalence of affective disorders, anxiety disorders, nicotine dependence and substance dependence/abuse was found to be significantly high among prisoners who already have stayed in a psychiatric ward. Discussion: Prevalence of psychiatric disorders in prisoners was found high. An experienced staff to diagnosis psychiatric disorders and give adeguate psychiatric treatment seems to be a reguisite in prisons.

Kaynakça

1. Bland RC, Newman SC, Dyck RJ, Orn H: Prevalence of psychiatric disorders and suicide attemps in a prison population. Can J Psychiat 1990; 35:407-413.

2. Chilles JA, Cleye E, Jemelka RP, Trupin EW: Substance abuse and psychiatric disorders in prison inmates. Hosp Community Psychiatry 1990; 41:1132-1134.

3. Teplin LA: Detecting disorder: the treatment of mental illness among jail detainess. J Consult Clin Psychology 1990; 58:233-236.

4. Hermann HH, McGroyy P, Mills J, Singh B: Hidden severe psychiatric morbidity in sentenced prisoners: an Australian study. Am J Psychiat 1991; 148:236-239.

5. Blaauw E, Roesch R, Kerkhof A: Mental disorders in Europen prison systems. Int J Law Psychiatry 2000; 23:649-663

6. Jemelka R, Trupin EW, Chilles JA: The mentally ill in prisons: a rewiev. Hosp Community Psychiatry 1989; 40:481-491.

7. Abram KM, Teplin LA: Co-occuring disorders among mentally ill detainess. Am Psychologist 1991; 1036-1044.

8. Gunn J, Maden A, Swinton AL: Treatment needs of prisoners with psychiatric disorders. Br Med J 1991; 303:338-341.

9. Andrews G, Peters L, Guzman AM, Bird K: A comparison of two structured diagnostic interviews: CIDI and SCAN. Aust N Z J Psychiatry 1995; 29:124-132.

10. Wittchen HU: Reliability and validity studies of WHO-Composite International Diagnostic Interview (CIDI): a critical review. J Psychiatr Res 1994; 28:57-84.

11. Rezaki BG, Rezaki M: Bir sağlık ocağına başvuran hastalarda ruhsal sorunlar, bir yıllık izleme çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7:83-91.

12. Kırkpınar İ, Özer H, Coşkun İ, Anaç Ş, Turan M, Gençelli Ş ve ark: Erzurum’daki üniversite öğrencilerinde CIDI/DSM-II-R ruhsal bozuklukların yaşam boyu ve 12 aylık yaygınlığı. 3P Dergisi 1997; 5:253-264.

13. Erol N, Kılıç C, Ulusoy M, Keçeci M, Şimşek Z: Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu. Birinci baskı, Ankara, Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1998.

14. Kılıç C, Göğüş A: Uluslararası Bileşik Tanı Görüşmesi- 2.1, 1997. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi, Ankara, Yayın No.2.

15. Birmingham L, Mason D, Grubin D: Prevalence of mental disorder in remand prisoners: consecutive case study. Br Med J 1996; 313:1521-1524.

16. Andersen HS, Sestoft D, Lilleback T, Gabrielsen G, Kramp P: Prevalence of ICD-10 psychiatric morbidity in random samples of prisoners on remand. Int J Law Psychiatry 1996; 19:61-74.

17. Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S, Wittchen HU, Kendler KS: Lifetime and 12-month prevalence DSMIII-R psychiatric disorders in the United States. Arch Gen Psychiat 1994; 51:8-19.

18. Kriglen E, Torgersen S, Cramer V: A Norwegian psychiatric epidemiological study. Am J Psychiat 158: 1091-1098, 2001.

19. Fido AA, Razık MA, Mızra I, El-Islam MF: Psychiatric disorders in prisoners referred for assessment: a preliminary sudy. Can J Psychiat 1992; 37:100-103.

20. Ebert MH, Loosen PT, Nurcombe B: Diagnosis & Treatment in Psychiatry. New York, McGraw Hill, 2000.

21. Brinded PM, Simpson AI, Laidlaw TM, Fairley N: Prevalence of psychiatric disorders in New Zealand prisons: a national study. Aust N Z J Psychiatry 2001; 35:166-173.

22. Faulk MA: Psychiatric study of men serving a sentence in Winchester prison. Med Sci Law 2001; 16:244-251.

23. Stuart HL, Julio E, Arboleda-Florez A: Public health perspective on violent offenses among persons with mental illness. Psychiatr Serv 2001; 52:5-6.

24. Busshel JA, Bakker LW: Substance use disorders among men in prison: a New Zealand study. Aust N Z J Psychiat 1997; 31:577-581.

25. Breslau N, Johnson EO, Hiripi E, Kessler R: Nicotine dependence in the United States: prevalence, trends, and smoking persistnce. Arch Gen Psychiatr 2001; 58:817-818.

26. Kokkevi A, Liappas J, Boukouvala V: Criminality in a sample of drug abusers in Greece. Drug Alcohol Depen 1993; 31:111-112.

27. Ögel K: Türkiye’de Madde Bağımlılığı. İkinci baskı, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2002.

28. Poldrugo F: Alcohol and criminal behavior. Alcohol Alcoholism 1998; 33:12-15.

29. Pelissier BM, O’Neil JA: Antısocial personality and depression among incarcerated drug treatment participants. J Substance Abuse 2000; 11:379-393.

30. Rasmussen K, Storsæter O, Levander S: Personality disorders, psychopathy, and crime in a Norwegian prison population. Int J Law Psychiatr 1999; 22:91-97.

Kaynak Göster