DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM SONU KONFORU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Amaç: Araştırma, doğum yapan kadınların doğum sonu konforu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Araştırma ülkemizin batısında bir eğitim ve araştırma hastanesinin kadın-doğum kliniğinde 406 anne ile yapılmıştır. Araştırma Ocak 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler, kişisel bilgi formu ve Doğum Sonu Konfor Ölçeği (DSKÖ) ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma, Cronbach Alpha, t testi, Mann-Whitney U testi, Kruskall-Wallis, tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Annelerin DSKÖ toplam puan ortalaması 110.42±9.12’dir. Annelerin çalışma ve gelir durumu ile DSKÖ; annelerin aile tipleri, doğumda komplikasyon olması, doğum şekli ve doğum sonu anne-bebek ilişkisinin sağlanması ile fiziksel alt boyut; annelerin gelir düzeyi, aile tipleri, gebeliği isteme durumu, doğum sayısı, doğumda komplikasyon olma, doğum şekli ve doğum sonu anne-bebek ilişkisinin sağlanması durumu ile psiko-spritüel alt boyut; annelerin gelir düzeyi ve gebeliği isteme durumu ile sosyo-kültürel alt boyut puanları arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Araştırmada annelerin orta düzeyde konfora sahip oldukları belirlenmiştir. Doğum yapan annelerin doğum sonu dönemde konforunu artırabilmek için, hemşirelerin bakım gereksinimlerini belirlemede, annelerin konfor konusunda beklentilerini göz önünde bulundurmaları önerilebilir. 

THE BIRTH OF COMFORTABLE WOMEN AND THE EFFECTIVE FACTORS

Aim: The study was conducted to determine the postpartum comfort and the factors affecting the birth of women.Methods: The study was carried out with 406 mothers in a maternity-ward clinic of a training and research hospital in the west of our country. The study was conducted between January 2017 and January 2018. The data were collected by a personal information form and Postpartum Comfort Scale. Data were evaluated by number, percentage, mean, standard deviation, Cronbach Alpha, t test, Mann-Whitney U test, Kruskall-Wallis, one-way variance analysis.Results: The PCS mean total score of the mothers was 110.42 ± 9.12. Working and income status of mothers and PCS; mothers' family types, complication at birth, delivery type and postpartum mother-infant relationship with the physical sub-dimension; the level of income of the mothers, family types, the demand for pregnancy, the number of births, the complication at birth, the mode of delivery and the postpartum mother-infant relationship and psycho-spiritual sub-dimension; There was a significant difference between the income level of the mothers and the demand for pregnancy and socio-cultural sub-dimension scores (p <0.05).Conclusion: In the study, it was determined that mothers had moderate comfort. In order to increase the comfort of postpartum mothers during the postpartum period, nurses may be advised to take into account their expectation about comfort in determining nursing care needs.

Kaynakça

1. Pınar G, Doğan N, Algıer L, Kaya N, Çakmak F. Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler. Dicle Tıp Dergisi 2009; 36(3): 184-90.

2. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2016: 534.

3. Gürcüoğlu EA, Vural G. Annelerin doğum sonu dönemde hastanede verilen ebelik/hemşirelik bakımından memnuniyetleri. Gazi Medical Journal 2017; 29(1): 34-40.

4. Çelik AS, Türkoğlu N, Pasinlioğlu T. Annelerin doğum sonu yaşam kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 17(3): 151-7.

5. Mermer G, Bilge A, Yücel Ü, Çember E. Investigation of perceptions of social support level in pregnancy and postpartum period. Journal of Psychiatric Nursing 2010; 72;1(2):71-6.

6. Dennis CL, Chung‐Lee L. Postpartum depression help‐seeking barriers and maternal treatment preferences: A qualitative systematic review. Birth 2006; 33(4): 323-31.

7. Doğaner G, Bekar M. Vajinal yolla doğum yapan kadınların erken postpartum dönemde kendisinin ve yeni doğanın bakımına yönelik yaşadıkları sorunların belirlenmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi 2006; 16(4): 130-5.

8. Güneri SE. Postpartum erken dönem kanıta dayalı uygulamalar. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 4(3): 482-96.

9. İşgüder ÇK, Bulut YE, Yılmaz G, Doğru HY, Özsoy AZ, Başol N. Kliniğimizde 2014-2016 yılları arasında sezaryen oranı ve endikasyonları. Jinekoloji- Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2017; 14(4): 168-71.

10. Atıcı İ, Gözüm S. Postpartum erken dönemde lohusalara verilen sağlık eğitiminin postpartum problem ve anksiyeteleri üzerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüsekokulu Dergisi 2000;8(2):77-90.

11. Balkaya NA. Postpartum dönemde annelerin bakim gereksinimleri ve ebe-hemşirenin rolü. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002;6(2):42-9.

12. Bağcı S, Altuntuğ K. Problems experienced by mothers in postpartum period and their associations with quality of life. Journal of Human Sciences 2016; 13(2), 3266-79.

13. Tezel A, Gözüm S. Postpartum dönemde kadınlarda görülebilen depresif belirtiler ve hemşirelik bakımı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 12(2): 62-8.

14. Çapık A, Özkan H, Ejder Apay S. Loğusaların doğum sonu konfor düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2014; 7(3): 186-92.

15. Fenwick J, Barclay L, Schmied V. Struggling to mother: A consequence of inhibitive nursing interactions in the neonatal nursery. The Journal of Perinatal Neonatal Nursing 2001; 15(2): 49-64.

16. Kolcaba K. Comfort Theory and Practice: A Vision for Holistic Healt Care and Research. New York: Springer Publish Company. 2003.

17. Kolcaba K, Dimarco M. A Comfort theory and its application to pediatric nursing. Pediatric Nursing 2005; 31(3): 187-94.

18. Erdemir F, Çırlak A. Rahatlık kavramı ve hemşirelikte kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2013; 6(4):224-30.

19. Acar R, Aygin K. Orak hücre hastalığına bağlı akut göğüs sendromu’nun konfor kuramına göre değerlendirilmesi ve hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 1(1):36-43.

20. Erkaya R, Türk R, Sakar T. Determining comfort levels of postpartum women after vaginal and caesarean birth. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2017; 237:1526-32.

21. Karakaplan S, Yıldız H. Doğum Sonu Konfor Ölçeği geliştirme çalışması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3(1): 55-65.

22. Çimen M. Fen ve sağlık bilimleri alanlarında spss uygulamalı veri analizi. Palme Yayıncılık, Yayın No: 905, ISBN: 978-605-355-366-3. Sıhhiye, Ankara. 2015.

23. Aksoy Derya Y, Pasinlioğlu T. The effect of nursing care based on comfort theory on women's postpartum comfort levels after caesarean sections. International Journal of Nursing Knowledge 2017; 28(3): 138-44.

24. Bilgin NÇ, Bedriye AK, Potur DC, Ayhan F. Doğum yapan kadınların doğumdan memnuniyeti ve etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2018; 5(3): 342-52.

25. Kolcaba K, Kolcaba R. An analysis of the concept of comfort. Journal of Advanced Nursing 1991; 16(11): 1301-10.

26. Sis Çelik A, Çelik EC. Doğumun şekli ve doğumda alınan anestezi türü doğum sonu konforu etkiler mi? Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi 2020; 6(1):97-108.

27. Güleşen A, Yıldız D. Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. Türk Silahli Kuvvetler Koruyucu Hekimlik Bülteni 2013; 12(2): 177-82.

28. Can G. Anne –Yenidoğan Bağının Önemi. Ed: Kişi A. Ben Hasta Değilim –Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü. Nobel Tıp Kitabevi, 1999; 17-21.

29. Moore ER, Anderson GC, Bergman N. Early skinto-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; 16: CD003519

30. Çapık A, Sakar T, Yıldırım N, Karabacak K, Korkut M. Annelerin doğum şekline göre doğumdan memnuniyet durumlarının belirlenmesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 19(2): 92-9.

31. Wilson L, Kolcaba K. Practical application of comfort theory in the perianesthesia setting. Journal of Perianesthesia Nursing 2004; 19(3): 164-73.

32. Mirzaei K, Oladı GS, Mousavı BM, Zıaee M. Mother’s satisfaction of postpartum care and its relationship with midwifery care at Urban Health Centers, Mashhad, Iran. Journal of Midwifery & Reproductive Health 2016; 4(3): 679-88.

33. Maharlouei N, Rezaianzadeh A, Hesami E, Moradi F, Mazloomi E, Joulaei H, et al. The preference of ıranian women to have normal vaginal or cesarean deliveries. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences 2013; 18(11): 943-50.

Kaynak Göster

Vancouver Birgili F . DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM SONU KONFORU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 23(3): 351-360.