ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİ İLE GENEL ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ MORAL MATURITY LEVELS AND THEIR GENERAL SELF-EFFICACY PERCEPTIONS

Öz Bu araştırmanın genel amacı, üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyleri ile genel özyeterlik algıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın çalışma evrenini, 2014–2015 öğretim yılı bahar döneminde Harran Üniversitesinin değişik fakültelerinde okuyan lisans son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan ölçekler 720 öğrenciye gönderilmiştir. Dönen ölçekler içerisinde 495 tanesi değerlendirmeye alınmıştır.  Bu çalışmada elde edilen bulgulara dayalı olarak, üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunluğa ilişkin algılarının çoğu zaman olumlu olduğu belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin görüşleri, genel özyeterlik düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Ahlaki olgunluk ve genel özyeterlik düzeyleri arasında hem ikili hem de kısmi korelasyonlar incelendiğinde, ahlaki olgunluk algısı ve genel özyeterlik düzeyleri arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir.

___

 • Akkoyunlu, B. & Kurbanoğlu, S. (2003). A Study on Teacher Candidates’ Perceived Information Literacy Self-Efficacy and Perceived Computer Self-Effıcacy. Hacettepe University The Journal of Education, 24, 1-10.
 • Argon, T., Öztürk, Ç. ve Kılıçaslan, H. (2008). A Case Study On Candidate Classroom Teachers’ Knowledge Lıteracy Skils. Abant Izzet Baysal University The Journal of Education, 8(2),13-22
 • Bandura, A, (1994). Self-efficacy. Encyclopedia of Human Behavior, cilt 4, VS Ramachaudran (Ed), New York. Academic Press, s. 71-81.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York Freeman.
 • Bandura, A. (2005) The primacy of self-regulation in health promotion. Int Rev Appl Psychol, 54(2), 245-254.
 • Bandura, A., Adams, N.E. (1977). Analysis of self-efficacy theory of behavioral change. Cog Ther Res, 1(4), 287-310.
 • Başaran, M. (2005). Assessment of Information Literacy Classroom Teachers. The Journal of Gazi Education, 25 (3), 163-177.
 • Bayrak, B. K. (2014). A Research About Informatıon Literacy Level and Critical Thinking Tendencıes of The Teacher Candidates. International Journal of Social Science, 25(I), 439-456.
 • Beill, B. (2003). Good Kids, Tough Kids "How to Acquire Correct Behavior Children? (Translation by Cuma Yorulmaz). Ankara: Friends Publisher.
 • Bıkmaz, H. F. (2004). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz-yeterlik İnancı Ölçeği‟nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 31(161), 172.
 • Chen G,Gully S.M & Eden D. (2001) Validation of a New General Self-Efficacy Scale. Organ Res Methods, 4(1): 62-83.
 • Chen G, Gully SM & Kilcullen R.N. (2000). Examination of relationships among trait-like individual differences, state-like individual differences, and learning performance. J Appl Psychol, 85(6): 835-847.
 • Çekin, A. (2013). Moral Maturity Level of Teacher Candidate. Kastamonu Education Journal, 21(3), 1035-1048.
 • Çitemel, N. (2010). Examining The Relationship Between Psychological Symptoms and Moral Judgment of Graduate Students, Unpublished Master's Thesis, Sakarya University Institute of Social Sciences.
 • Colby, A. & Kohlberg, L. (1987). The Measurement of Moral Judgment. Vol. I: Theoretical Foundations and Research Validation. Cambridge University Press. New York.
 • Demiralay, R. (2008). Teachers' Use of Information and Communication Technologies Information Literacy in terms Evaluation of Self-Efficacy, Unpublished Master's Thesis, Gazi University Institute of Social Sciences.
 • Demirtaş, H. Çömert, M. Özer, N. ( 2011). Pre-Service Teachers’ Self Efficacy Beliefs and Attitudes towards Profession. Education and Science, 36 (159).96-111.
 • Eden D. & Kinnar, J. (1991). Modeling Galatea: boosting self-efficacy to increase volunteering. J Appl Psychol, 76(6), 770-780.
 • Eisenberg, M.B. & Johnson, D. (2002). Learning And Teaching Information Technology Computer Skills In Context. Syracuse. New York: ERIC Clearinghouse on Information Resources.
 • Erdem, H. (2003). Ahlak Felsefesi. Konya: Hü-Er Yayınları.
 • Francis Fukuyama. Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması. Çev. Ahmet Buğdaycı. TİB Yayını. Ankara. 1998. s.59.
 • Fukuyama, F. (1998). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. (Translation by Ahmet Buğdaycı). Ankara: TİB Publications
 • Henderson, M.V. & Scheffler, A.J. (2003). New Literacies, Standards and Teacher Education. Education. 124(2): 390-396.
 • Hunt, G. (2010). Introduction to Self-Efficiency, http://www.gifted.uconn.edu/siegle/SelfEfficacy/section11.html (Erişim Tarihi: 24.11.2014)
 • Kahyaoğlu, M. (2012). The Relation between Elementary Teacher Candidates’ Attitudes towards Problem Based Learning and Problem Solving Skills. International Conference on New Horizons in Education (INTE-2012). Prag/Çek.
 • Kaya, M. & Aydın, C. (2011 ) The Investigation Relations Between Religious Belief and Moral Maturity Levels of Students at University. Ondokuz Mayis Univ. Fac. Theol. J., 30, 15-42.
 • Kaya, M. (2007). The Evaluation of The Ethical Topic In The Programs of Religion Culture And Ethics In Term of Moral Education, Ondokuz Mayis Univ. Fac. Theol. J., 23, 1-9.
 • Kohlberg, L. (1973). “Continuities in Childhood and Adult Moral Development Revisited”. in P. B. Baltes and K. W. Schaie (eds.) Life-span Developmental Psychology: Personality and Socialization. Academic Press. New York.
 • Kohlberg, L. (1973). “Continuities in Childhood and Adult Moral Development Revisited”. in P. B. Baltes and K. W. Schaie (eds.) Life-span Developmental Psychology: Personality and Socialization. Academic Press.187-196.;
 • Lickona, T. E. (1991). Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect and Responsibility. Bantam Books. New York.
 • Lombard, BJJ and Kloppers, M. (2015). Undergraduate student teachers’ views and experiences of a compulsory course in research methods, South African Journal of Education, 35, (1), 943-957.
 • John Lane, J., Lane, A.M. and Kyprianou, A. (2004). Self-efficacy, self-esteem and their impact on academic performance, Social Behavior and Personality: an international journal , 32(3),247-256.
 • Gürcan, A. (2005). Bilgisayar Özyeterliği Algısı ile Bilişsel Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Eğitim Araştırmaları, 19, 179-193.
 • Şengün, M. & Kaya M (2007). The Scale of Moral Maturity: The study of Its Validity and Reliability. Ondokuz Mayis Univ. Fac. Theol. J. 24(25):51-64.
 • Thomas E. Lickona. Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect and Responsibility. Bantam Books. New York. 1991. p.51.
 • SCHUNK, D. H. (1990). Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. Educational Psychologist, 25,1, 71-86.
 • Pazarlı, O. (1980). İslam’da Ahlak, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Seçkin, A. ve Başbay, M. (2013). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8(8), 253-270.
 • Scherbaum CA, Cohen-Charash Y. & Kern M.J. (2006). Measuring General Self-Efficacy: A Comparison of Three Measures Using Item Response Theory. Educ Psychol Meas, 66 (6), 1047-1063.
 • Şengün, M. & Kaya M (2007). The Scale of Moral Maturity: The study of Its Validity and Reliability. Ondokuz Mayis Univ. Fac. Theol. J. 24(25):51-64.
 • Yıldırım, F, ve İlhan, İ, Ö, (2010 ). Genel Özyeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi;21(4):301-308