İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA, YAZMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada ilkokul birinci sınıf öğrencilerin okuma, yazma, okuduğunu anlama düzeylerinin ebeveyn eğitimi, gelir durumu, öğrencinin cinsiyeti, öğretmen değişkeni açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nicel yönteme dayalı olup evreni Düzce ili Akçakoca ilçesinde merkez okullarda 2014–2015 öğretim yılında öğrenim gören toplam 347 birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Betimsel nitelikteki bu araştırma tarama modeli kullanılmış olup, veriler Öğrenci Tanıma Formu, Okuma Düzeyi Ölçeği, Dikte Düzeyi Ölçeği, Okuduğunu Anlama Ölçeği İle toplanmıştır. Ayrıca her sınıfın sınıf öğretmenlerine ait bilgilere Öğretmen Bilgi Formu ile ulaşılmıştır. Verilerin analizinde; İstatistik Paket programından yararlanılmıştır. Kruskall Wallis, Mann- Whitney U testi uygulanmıştır. Öğrencilerin okuma, yazma ve okuduğunu anlama düzeylerinden aldıkları puanların ebeveyn eğitimi ve ailenin gelir durumuna göre incelenmesinde elde edilen sonuçlara göre ebeveyn eğitimleri ve aile durumları yükseldikçe çocukların okuma, yazma, okuduğunu anlama düzeylerinden aldıkları puanlar artmıştır. Ailenin gelir düzeyi ile yazma düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin okuma, yazma, okuduğunu anlama düzeylerinin öğretmenlerin kıdemlerine göre değerlendirilmesinde; 11–15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Kıdem ile okuma ve yazma arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin okuma, yazma, okuduğunu anlama düzeylerinin cinsiyete göre değerlendirilmesinde kız öğrencilerin yazma ve okuduğunu anlama düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. 

INVESTIGATION OF READING, WRITING AND READING COMPREHENSION LEVELS OF FIRST GRADE PRIMARY STUDENTS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES

People are always curious about events during their lifetime. In order to satisfy the curiosity of man, reading is a more important necessity than writing. By being literate, a person shapes his or her life. The main aims of first reading and writing instruction is to gain basic language skills such as listening, speaking, monitoring and comprehension by using appropriate methods (Cemaloğlu ve Yıldırım, 2008; Kavcar, 1995; Şahin, 2005; Üredi, 2008). One of the factors affecting reading and writing is socioeconomic level of learners. Children who have disadvantegeous conditions regarding to their socioeconomical levels generally are under average in academical achievement. The main reason for this inefficacy is the lack of previous knowledge. Parents’ educational and cultural background is also another significant factor in success. Educated parents support their children, in their school lives whereas parents who are not adequately educated experience problems in helping their children as it should be (Kıncal, 1993). Starting primary school is an important milestone in a child’s life since he or she first encounters activities required for programmed instruction. He or she has to cary out instructions in line with a certain plan during learning and teaching process. Therefore first grade (K1) is an important step to direct attitudes toward reading (Oktay ve Unutkan, 2005). That’s why the present study aims to determine the effecet of parents education status, the level of income, gender and teacher variable which are considered important on first grade students’ reading, writing and reading comprehension levels. The problems students encounter when they start primary school, different variables which have direct or indirect effects on their acamedic achievement are investigated. Today in modern society, the importance of being literate has increased and the literacy ratio is considered as a measure for contemporary improvement. To be a functional member of a society, create a free and participant personality and gain a contemporary view are possible withing being literate (Çelenk, 2005).  Method This study is descriptive and conducted in survey model. The study was conducted in 2014-2015 academic years in Düzce, Akçakoca with 347 first grade students. Data was collected through student information form, reading, dictation, reading comprehension scales and teacher information forms. The data was analysed with statistical package program and by Kruskal Wallis, Mann-Whitney U tests. Findings and Discusion When the findings about the effects of parents’ educational status are taken into consideration in first reading and writing instruction it can be seen that the students whose parents are graduates of tertiary education scored higher in tests about reading, writing and reading comprehension. The parents of the students who had the lowest scores were just literate. Reading and reading comprehension tests scores again were analysed according to parents’ income and it is concluded that the students whose income level were above 2001 TL had the highest, and students whose income level were between 501-1000 TL had the lowest scores. No significant difference was observed between income level and writing scores. When the relation between professional seniority of teachers and reading and writing test scores were examined, no statistical significance occurred. However, in reading comprehension test the students whose teachers have 11-15 years of experience had the highest results. Students whose teachers have 6 – 10 years of teaching experience had the lowest scores. When the gender variable was investigated, there is no significant difference in reading scores but writing and reading comprehension test scores showed a significance difference in favour of female students. 

___

 • Ahioğlu, S. (2006). Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ailelerin İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Sürecini Etkileme Biçiminin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Akyol, H. (2011). Türkçe öğretim yöntemeliri (5.Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Canbulat, T. ve İlğan, A. (2011). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri öğrencilerin akademik başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1), 169-189.
 • Cemaloğlu, N. ve Yıldırım, K. (2008). İlkokuma ve yazma öğretimi (4.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Coşkun, E. (2007). Yazma eğitimi. İçinde Kırkkılıç, A. ve Akyol, H. (Edt.), İlköğretimde Türkçe öğretimi (ss. 49-92). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çalışkan, M. (2000). Ailenin Bazı Sosyo Ekonomik Faktörlerinin Öğrencinin Okuduğunu Anlama Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Çelenk, S. ve Çalışkan, M. (2004). Bazı sosyo ekonomik faktörlerin okuduğunu anlama başarısına etkisinin incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 24-33.
 • Çelenk, S. (2005). “Yeni İlk Okuma Yazma Öğretim Programının Değişik Öğretim Yaklaşımları Işığında Değerlendirilmesi”. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.
 • Damarlı Oçak, S. (2007). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişim Düzeyleri ile Okuma Yazma Başarısı Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Davaslıgil, Ü. (1980). Farklı sosyoekonomik ve kültürel çevreden gelen birinci sınıf çocukların dil gelişimine okulun etkisi. İstanbul Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü Pedagoji Dergisi, 1. 167-186.
 • Dexter, E.R. (2000). Literacy development in United States families: A multi- level analysis of the effects of maternal literacy, maternal schooling, family income and home literacy supports on children’s grovth in reading. Unplished Dissertation, Harward University, USA.
 • Ege, P. (2011). Çocuklarda okuryazarlık gelişimi. İçinde Topbaş, S, S. (Edt.), Dil ve kavram gelişimi (ss. 171-190). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Gökçe, K. (2006). Anasınıfına Devam Eden Farklı Sosyo Kültürel Seviyedeki Çocukların Fonolojik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • .
 • Gündüz, F. ve Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studys, 8(8), 379-398.
 • Güngör, A. ve Açıkgöz, K (2005). İşbirlikçi öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerine etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. Kuram ve Uygulmada Eğitim Yönetimi Dergisi, (48), 481-502.
 • İşeri, K. (2008). Yazma eğitimi. İçinde Çelenk, S. ve Tazebay, A. (Edt.), Türkçe öğretimi (ss. 130-159). Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (11.Baskı) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kavcar, C. (1995). İlkokuma ve Yazma Öğretimi (3. Baskı). Ankara: Ergin Kitapevi.
 • Kerem, E. A. (2007). Farklı dillerde okuma öğretimine karşılaştırmalı bir bakış. İçinde Oktay, A. ve Polat Unutkan, Ö. (Edt), İlköğretimde alan öğretimi (ss. 43-64). İstanbul. Mopa Kültür Yayınları.
 • Kovacıoğlu, N. (2006). İlköğretim İkinci Sınıflarında Aile Çevresi ve Çocuğun Okumaya Karşı Tutumu ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Maya, İ. (2013). PISA sonuçları açısından ülkelerin eğitimli olmayan nüfus yapısının analizi: uluslararası bir perspektif. Turkish Studys-İnternational Periodical For The Languagest Literature and History of Turkish or Turkich Volume. 8/8, 911-927.
 • MEB, (2006). Okul öncesi eğitim programı kılavuz kitabı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • MEB, (2015). İlköğretim türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Obalar, S. (2009). İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin İlk Okuma Yazma Becerileri ile Sosyal Duygusal Uyum ve Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Oğuzkan, F. (1995). Okuma ve dinleme öğretimi. İçinde Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (Edt.), Türkçe öğretimi (ss. 26-39). Ankara: Engin Yayınları.
 • Oktay, A. ve Unutkan, Ö. P. (2005). İlköğretime hazıroluş ve okul öncesi eğitimle ilköğretimin karşılaştırılması. İçinde Sevinç, M. (Edt.). Erken çocuklakta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar (ss. 74-85). İstanbul: Kültür Yayınları.
 • Sirem, Ö. (2014). 4+4+4 Okul Sisteminde Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Sürecine Yönelik Görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Düzce Üniversitesi, Düzce.
 • Şahin, A. (2005). İlkokuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Çözümleme ve Bireşim Yöntemlerinin Uygulamalı Olarak Karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Şimşek, H. ve Tanaydın, D. (2002). Öğretmen ve veli katılımı: öğretmen-veli psikolojik danışma üçgeni, İlköğretim Online, 1(1), 12-16.
 • Tural, A. (1977). Ankara’da Anaokuluna Giden ve Gitmeyen Dört-Altı Yaş Çocuklarının Bildikleri Kelime Sayısına Yaş, Cinsiyet, Ailenin Eğitim Düzeyi ve Okula Devam Süresinin Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Üredi, L. (2008). İlkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf öğretmeninin ve öğrencilerinin özellikleri. İçinde Bıçakcı, R. (Edt.), Ses temelli cümle yöntemi ve etkinlik örnekleriyle ilkokuma ve yazma öğretimi (ss. 53-70). İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Vatansever, H. (2008). Çözümleme (cümle) Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre Okuma Yazma Öğrenmiş Çocukların Okuduğunu Anlamadaki Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Vural, S. (2007). Ailenin Sosyo Ekonomik Düzeyinin Birici Sınıf Öğrencilerini Aile, Öğretmen İletişimi ve Okuma Yazma Başarısı ile İlişkisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yavuzer, H. (2003). Çocuk eğitimi el kitabı (4. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi