Kamu Çalışanlarının Kalite Yönetimi Yaklaşımı

1970'lerin sonlarından, başlayarak, gelişmiş ülkeler kamu yönetimlerini yeniden yapılandırma yoluna gittiler. Bu reformlar, kamu yönetiminin yapısını, işleyişini ve kültürünü büyük ölçüde etkiledi. Eş zamanlı olarak, kalite yönetimi başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere kamu sektöründe yaygın olarak uygulandı ve reform çalışmalarının önemli bir aracı haline geldi. Türkiye 'de de, bazi kamu kuruluşları kalite yönetimini kurumsal düzeyde de olsa uygulamaktadır. Bu çalışma, kalite yönetimini uygulayan iki kamu kuruluşu çalışanlarının kalite yönetimi ve kamu reformu konularında, görüşlerini irdelemiştir. Bulgular, çalışanların büyük oranda hem kalite yönetimine hem de kamu da kapsamlı bir reform gerekliliğine olumlu baktıklarım ortaya koymaktadır.

Public Employees' Views on the Quality Management and Public Sector Reforms

Developed countries have experienced massive administrative reforms since the second half of the 1970s. These reforms have changed the structure, operation and even the culture of the public sector. At the same period, quality management has been implemented in the public sector organizations and has become an important part of the reform initiatives. In Turkey, some public sector organizations have adopted quality management only at the institutional level. This article which is based on a study conducted in two public sector institutions, has aimed to explore the views of the sector employees on the quality management and necessity of reform in Turkish public sector. The findings revealed that the employees have positive views on both quality management and necessity of a comprehensive reform in Turkish public sector.

Kaynakça

Adıgüzel, Muhittin (1999), "Savunma Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları", Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kongresi, Cilt II, TODAİE, Ankara, s. 23-27.

Akalın Ertuğrul (1999), "Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite ve Değirmendere Belediyesi Uygulamaları", Kamu Yönetiminde Kalite l. Ulusal Kongresi, Cilt I, TODAİE, Ankara, s. 371-378.

Akın, Cengiz (2000), "Kamu Yönetimini Yeniden Düzenleme Çalışmaları ve Denetim Sistemimiz,"Türk İdare Dergisi, Sayı 427, s. 77-108.

Aktan, Coşkun Can (1998), "Değişim ve Türkiye'de Devlet Reformu," İşveren, Cilt 36, Sayı, 9, s. 12-20.

Aktan, Coşkun Can (2000), "Türkiye'de Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Sektöründe Uygulanmasına Yönelik Öneriler", Türk İdare Dergisi, Sayı 426, s. 12-19.

Akyos, Müfit.-Arslan, Akın.-Kinişçi, Azmi.-Yılmaz, H. Hakan. (2001), "Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Bir Yönetim Aracı Olarak TKY. " 2. Kamu Kalite Sempozyumu, KalDer, s. 63-70.

Atasoy, Demirhan A. (2001), "SSK Kalite Yolculuğu", 2. Kamu Kalite Sempozyumu, KalDer, s. 52-55

Atlıoğlu, Yurdanur, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştirma ve Geliştirme Dairesi Başkam, Yüzyüze Görüşme, 18 Eylül 2001

Aziz, Akgül ve Vural Oktay (l999),."Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması", Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kongresi, Cilt II, TODAİE, Ankara, ,-s: 191-200.

Banger, Gürol (1998), "Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi", İşveren, Cilt 36, Sayı, 9, s. 21-23..

Bassanini, Franco (2000), "Overview of Administrative Reform and Implementation in Italy: Organization, Personnel, Procedures and Delivery of Services", International Journal Of Public Administration, Cilt 23, Sayı 1-2, s. 229-252.

Berman, Evan M. ve West, Jonathan P. (1995), "Municipal Commitment to Total Quality Management: A Survey of Recent Progress." Public Administration Review,Vol. 55, No. 1, s. 57-67.

Boje, David M. ve Winsor, Robert D. (1993), "The Resurrection of Taylorism: Total Quality Management's Hidden Agenda", Journal of Organizational Change Management, Vol. 6, No. 4, s. 53-60.

Carr, David K. ve Littman, Ian D. (1993), "Excellence in Government: Total Quality Management in 1990s."Coopers and Lybrand, Arlington.

Çetin,Kadir,Milli Eğitim Bakanlığı Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanı,Yüzyüze Görüşme,3 Temmuz 2001.

Cordan, Baner (2001), "Cumhuriyetin İlk Yıllarından İtibaren Eğitim Stratejileri, Liderlik ve TKY İlişkisi", 2. Kamu Kalite Sempozyumu, KalDer.

Deming, W. Edwards (1994), "Out of the Crisis", MIT Center for Advanced Engineering Study, Cambridge.

DPT (2001), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ÖİK Raporu, Ankara.

Drummond, Helga (1992), "Another Fine Mess: Time for Quality in Decision Making", Juornal of General Management, Vol. 18, No. 1, s. 1-14.

Drummond, Helga (1995), "Beyond Quality", Journal of General Management, Vol. 20, No. 4, s. 68-77.

Erridge, Andrew, -Fee, Ruth, -McIIroy, John (1998), "Public Sector Quality: Political Project or Legitimate Goal?", International Journal of Public Sector Management, Vol. 11, No. 6, ,s.341-353.

Feigenbaum, Armand (1993), "Managing Improvement in the Federal Government", National Productivity Review, Vol. 13, No. 1, s. 7-11.

General Accounting Office (1999), "Management Reform; Using Results Act and Quality Management to Improve Federal Performance", Statement of Christhopher Mihm, Washington D.C.

Gray, Andrew, ve Jenkins, Bill (1995), "From Public Administration to Public Management", Public Administration, Vol. 73, s. 75-99.

Gündoğdu, Gürsel (1999), "Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılmasında Bir Araç Olarak Toplam Kalite Yönetimi," Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kongresi, Cilt I, TODAİE, Ankara, s. 349-356.

Hackman Richard ve Wageman, Ruth (1994), "Total Quality Management: Empirical, Conceptual, and Practical Issues", Administrative Science Quarterly, No. 40, s. 309-342. Hunt, Daniel V. (1993), "Quality Management for Government", ASQC Quality Press, Wisconsin.

Kaygısız, Musa, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kalite Merkezi Başkanı, Yüzyüze Görüşme, 19 Eylül 2001

Kickert, Walter J.M. (1997), "Public Management in the United States and Europe", Kickert, Walter J.M. (Ed.), Public Management and Administrative Reform, Edward E Igar, Cheltenham, s. 15-40.

Kirkpatrick, Ian, Lucio, Miguel Martinez (1995a), "Introduction: the Politics of Quality Management in the Public Sector", Kirkpatrick, Ian, Lucio, Miguel Martinez (Ed.), the Politics of Quality Management in the Public Sector, Routledge, London.

Kirkpatrick, Ian, Lucio, Miguel Martinez, "The Uses of Quality in the British Government's Reform of Public Sector", Kirkpatrick (1995b), Ian, Lucio, Miguel Martinez (Ed.), The Politics of Quality Management in the Public Sector, Routledge, London.

Kline, James J. (1993), "State Governments' Growing Gains from TQM", National Productivity Review,; Vol. 12, No. 2, s. 259-271.

Koehler, Jerry W., Pankowski, Joseph M. (1996), "Quality Government", St. Lucie, Delray Beach.

Kosova, Aydın (2001), "Mükemmellik Modeli- Kamu Sektörü", 2. Kamu Kalite Sempozyumu, KalDer, s.60-63.

Martin, Lawrence L. (1993), "Total Quality Management in Human Service Organizations", Sage, Newbury.

Milakovich, Micheal E. (1992), "Total Quality Management for Public Sector Productivity Improvement", Halzer, Mark (Ed.), Public Productivity Improvement, Marcel Dakke, New York, s; 577-603.

Morgan, Colin, Murgatroyd, Stephen (1994), "Total Quality Management in the Public Sector", Open University Press, Buckingham.

OECDa, "Examples of Initiatives in Performance Management and Public Sector Management", www.oecd.org/puma/country/denmark.htm.2000. (17.3.2000).

OECDb, "Examples of Recent Public Management Initiatives in Germany", www.oecd.org/punia/countrv/germanv.htm.2000. (17.3.2000).

OECDc, "Public Sector Developments in Finland: Update 2000", www.oecd.org/puma/country/finland.htm.2000. (17.3.2000).

OECDd, "Public Management Initiatives in Turkey", www.oecd.org/puma/countrv/turkey.htm.2000. (17.3.2000).

Olian, Judy ve Rynes, Sara L. (1991), "Making Total Quality Work: Aligning Organizational Processes, Performance Measures, and Stakeholders", Human Resource Management, Vol.30, No. 3, s. 303-333.

Osborne, David ve Gaebler, Ted (1992), "Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector", Addison- Wesley, Reading.

Rago, William V. (1994), "Adopting Total Quality Management (TQM) to Government: Another Point of View", Public Administration Review, Vol. 56, No. 1, s. 61-6,4

Redman, Tom,-Mathews, Brain,-Wilkonson, Adrian.-Snape, Ed (1995), "Quality Management in Services: is the Public Sector Keeping Pace?", International Journal of Public Sector Management, Vol. 9, No. 7, s. 21-34.

Sanayiye Ticaret Bakanlığı (1998), Mükemmelliğe Doğru Yolculuk Planı, Toplam Kalite Yönetim Sistemi, Ankara.

Saran, Ulvi M. ve Göçerler Ahmet (1998), "Kamu Hizmetlerinde ve İçişleri Bakanlığında Toplam Kalite 'Yönetimi.'" Türk İdare Dergisi, Sayı 421, s. 225-285.

Swiss, James E. (1993), "Adopting TQM to Government", Public Administration Review, Cilt 52, Sayı 4, s.352-356.

TODAİE (2000), Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara.

Tuchman, Alan (1995), "Ideology, Quality and TQM", Wilkinson Adrian, Wilmott, Hugh (Ed.), Making Quality Critical, Routledge, New York, 54-81.

U.S. Office of Personnel Management (2000), "The President's Quality Award Program: 2000 Information and Application", Washington D.C.

Zeitz, Gerald, (1996), "Employee Attitudes Toward Total Quality Management in an EPA Regional Office", Administration and Society, Vol. 28, No. 2, s.120- 143.

Kaynak Göster