Duyun-ı Umumiye İdaresine Memur Olmak

Osmanlı Devleti, XVIL yüzyıldan itibaren merkez maliyesi için peşin para sıkıntısı içindeydi. Bu ihtiyaç XIX.yüzyıla kadar hızla artmış, yapılan mali yenilikler yetersiz kalmıştır. Bu süreç devleti önce iç sonra da dış borca yöneltmiştir. İlk defa Kırım Savaşı'nm açıklarını kapatmak amacıyla alınmakta zorlanılan dış borç, zamanla önü alınmaz bir.hale gelmiştir. Osmanlı bütçesinin 1875'de iflas etmesiyle borç ödemelerine ara verilmişti. Nihayet 1881 yılında imzalanan Muharrem Kararnemesi ile borç, ödemelerine yeni bir takvim ve şekil getirildi. Duyun-ı Umumiye idaresi kendi memurları için bir memur yönetmeliği hazırlayıp uygulamıştı. Bu yönetmelik idarenin kapsamı, çalışması, teşkilatının derinliği ve Osmanlı Devleti'nin merkez-taşra teşkilatının işleyişindeki yerini anlamak açısından çok önemlidir. Felsefi içerik olarak günümüz, devlet memurları için geçerli olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa benzetîlebilecek bu nizam-, name idarenin merkez ye. taşra teşkilatının çalışmaları hakkında geniş bir bakış açısı sunmaktadır.

To be Officer in the Ottoman Public Debt Administration

From the XVII. century onwards the Ottoman state was in financial difficulties. In the XIX. century. financial burden of the state increased to the level that all newly introduced financial measures proved inadequate. Thus the state had to take first domestic and then foreign loans. First foreign loans were taken during the Crimean War in order to pay state deficit. As the time passed it reached to the point that the state could not repay its loans and this was officially declared in 1875. With the Muharrem Decree of 1881 repayment of Ottoman foreign loans was rescheduled and for this an Ottoman Public Debt Administration was established. This new administrative division employed its own officials and prepared its own rules and regulations which were vitally important to understand how this new administrative unit penetrated into the state structure and influenced the central government's relations with provinces. Today* interesting similarities is found between the Regulations for Ottoman Public Debt Administration and the present Law numbered 657 about the State Officials.

Kaynakça

Bab-ı Ali Hazine Evrakı, İrade-i Meclis-i Mahsusa, Nr. 3266.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, (BOA).

Berger, Leon (1315), Duyun-ı Umumiye İdaresi 'nin 20 Kanun-ı Evvel 1881 tarihinden 13 Mart 1898 tarihine kadar ilk onaltı sene-i maliye muamelatı zarfında şekl-i tesis eden suret-i muamelatını mübeyyin hülasası, Duyun-ı Umumiye İdaresi Yayınları, İstanbul.

Duyun-ı Umumiye İdaresi, ( Tarihsiz), Duyun-ı Umumiye-i Devlet-i Aliye'nin Suret-i Tesviyesi Hakkında İcra-i Müzakerata Me 'mur Komisyonun Zabıtnameleri, İstanbul.

Duyun-ı Umumiye İdaresi, (1317), Duyun-ı Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassa İdaresi Memurin Nizamnamesi, İstanbul.

Eldem, Vedat (1970), Osmanlı İmparatorluğu 'nün İtisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.

İrade-i Maliye, 1314, C. 7.

Keskinkılıç, Erdoğan (1997), Duyun-ı Umumiye İdaresi'nin Kuruluşu, Gelişimi, Çalışması ve Osmanlı Devletine Etkileri, (Doktora Tezi), Ankara.

Keskinkılıç, Erdoğan (2002), "Duyun-ı Umumiye İdaresi", Türkler, Cilt. 14, s.371-380.

Kömürcan, Kirkor (1948), Türkiye İmparatorluk Dönemi Dış Borçlar Tarihçesi, İstanbul.

Tezel, Yahya S, (1994), Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Thobie, Jacques (1977), Interets et Imperialisme Français Dans L 'Empire Ottoman (1895-1914), Publications de la Sorbonne Imprimerie nationale, Paris

Thobie, Jacques (1993), La France Et L 'est Mediterraneen Depuıs 1850-Economie/Finance/Diplomatie, İsis yayınları, İstanbul.

Yıldız Sadaret Resmi Mazurat Evrakı, Y. A Res. 125/59.

Yıldız Sadaret Resmi Mazurat Evrakı, Y. A Res. 15/ 21.

Yıldız Sadaret Resmi Mazurat Evrakı, Y.A Res. 33/44.

Yıldız Sadaret Resmi Mazurat Evrakı, Y.A Res., 14/78.

Kaynak Göster