Farklı Düzeylerde Laktik Asit Bakterileri ile Enzim İlavesinin Yaş Bira Posası Silajlarında Fermantasyon, Aerobik Stabilite ve in vitro Sindirim Üzerine Etkileri

Bu çalışma, laktik asit bakteri+enzim (LAB+E) karışımı inokulantın yaş bira posası silajlarının fermantasyon ve aerobik stabilite özellikleri ile in vitro organik madde sindirilebilirliği (IVOMS) üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. İnokulant olarak, Lactobacillus plantarum ve Enterococcus faecium bakterileri ile birlikte selülaz, pentozanaz ve amilaz enzimlerini içeren SILAID (Global Nutritech Biotechnology LLC, Richmond, VA) kullanılmıştır. İnokulant silajlara 5x105 , 1x106 ve 5x106 kob g-1 düzeylerinde ilave edilmiştir. Yaş bira posaları yalnızca gaz çıkışına izin veren 1 litrelik cam kavanozlara silolanmışlardır. Altmış günlük silolanma süresi sonrasında açılan silajlarda kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmış ve silajlar 5 gün süreyle aerobik stabilite testine tabi tutulmuştur. Ayrıca, silajların enzimatik yöntem ile IVOMS saptanmıştır. Sonuç olarak, LAB+E inokulantı ilavesi silajların pH, amonyak azotu ve asetik asit içeriklerini düşürürken, laktik asit içeriklerini ve lactobacilli sayısını artırmıştır (P

The Effects of Lactic Acid Bacterial with Enzymes Inoculants on the Fermentation, Aerobic Stability and in vitro Digestibility of Wet Brewers Grain Silages

This study was carried out to determine the effect of lactic acid bacteria+enzyme (LAB+E) mixture inoculants on the fermentation, aerobic stability, and in vitro organic matter digestibility (IVOMD) of wet brewers grain silages. SILAID (Global Nutritech Biotechnology LLC, Richmond, VA) containing water soluble Lactobacillus plantarum and Enterococcus faecium bacteria with cellulase, pentosanaz and amylase was used as bacterial inoculants. Inoculants were applied to silages at 5x105 , 1x106 and 5x106 cfu/g levels. Wet brewers grains were ensiled in 1.0 litter special jars equipped with a lid that enabled gas release only. Silages were sampled for chemical and microbiological analyses on day 60 after ensiling and subjected to aerobic stability test for 5 days. In addition, IVOMD of silage was determined with enzymatic technique. Lactic acid bacteria+enzyme mixture inoculants decreased the pH, ammonia nitrogen and acetic acid whereas increased the lactic acid and lactobacilli count of silages (P

Kaynakça

Akyıldız, A.R., 1984. Yemler Bilgisi Laboratuvar Kılavuzu. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 895, Ders Kitabı: 213, s. 236, Ankara.

Allen, W.R., and Stevenson, K.R., 1975. Influence of additives on the ensiling process of wet brewers grains. Canadian Journal of Animal Science, 53: 391-402.

Allen, W.R., Stevenson, K.R., and Buchanan-Smith, J.G., 1975. Influence of additives on short-term preservation of wet brewers grains stored in uncovered piles. Canadian Journal of Animal Science, 55:609-618.

Amézqueta, S., González-Peñas, E., Murillo-Arbizu, M., and López de Cerain, A., 2009. Ochratoxin A decontamination: A review. Food Control, 20: 326-333.

Anonim, 1986. The Analysis of Agricultural Material, Reference Book: pp. 427-428, London.

Ashbell, G., Weinberg, Z.G., Azrielia, A., Hen, Y., and Horev, B., 1991. A simple system to determine the aerobic determination of silages. Canadian Agricultural Engineering, 33: 391-395.

Asurmendi, P., Barberis, C., Dalcero, A., Pascual, L., and Barberis, L., 2013. Survey of Aspergillus section Flavi and aflatoxin B1 in brewer's grain used as pig feedstuff in Cordoba, Argentina. Mycotoxin Research, 29 (1): 3- 7.

Atanda, S.A., Aina, J.A., Agoda, S.A., Usanga, O.E., and Pessu, P.O., 2012. Mycotoxin management in agriculture: A review. Journal of Animal and Veterinary Advances, 2(Suppl. 3.1): 250-260.

Ayaşan, T. ve E. Karakozak. 2012. İnokulant kullanımının değişik yem bitkilerinden oluşan silajlarda ham besin maddeleri ile kalite üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. Cilt 26. Sayı 2. S. 093- 098.

Coskuntuna, L., Koc, F., Ozduven, M.L., and Coskuntuna, A., 2010. Effects of organic acid on silage fermentation and aerobic stability of wet brewer’s grain at different temperatures. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (5): 651-658.

Dhiman, T.R., Bingham, H.R., and Radloff, H.D., 2003. Production response of lactating cows fed dried versus wet brewers’ grain in diets with similar dry matter content. Journal of Dairy Science, 86: 2914-2921.

Erman, M.S., ve Yurtman, İ.Y., 1998. Bira posası silajlarında katkı maddesi olarak laktik asit bakteri kullanımının kalite üzerine etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 4 (2): 55- 57.

Filya, İ., 2002. Laktik asit bakteri ve laktik asit bakteri+enzim karışımı silaj inokulantlarının mısır silajı üzerine etkileri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26: 679-687.

Filya, İ., 2005. Silaj Yapımı, Teknolojisi ve Kullanımı. Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi Yayınları, s 60, Bursa.

Geron, L.J., Zeoula, L.M., Erkel, J.A., do Prado, I.N., Jonker, R.C., and Guimaraes, K.C., 2008. Digestibility coefficient and ruminal characteristics of cattle fed ration containing brewer grain. Revista Brasileira de Zootecnia, 37(9): 1685-1695

Goering, H.K., and Van Soest, P.J., 1983. Forage Fiber Analyses. Agricultural Handbook, No 379, Washington. Kaur, V.I., and Saxena, P.K., 2004. Incorporation of brewery waste in supplementary feed and its impact on growth in some carps. Bioresour Technology, 91: 101–104.

Keller, L.A.M., Keller, K.M., Monge, M.P., Pereyra, C.M., Alonso, V.A., Cavaglieri, L.R., Chiacchiera, S.M., and Rosa, C.A.R., 2012. Gliotoxin contamination in and preand postfermented corn, sorghum and wet brewer’s grains silage in Sao Paulo and Rio de Janeiro State, Brazil. Journal of Applied Microbiology, 112: 865-873.

Kılıç Y. ve Yurtman, İ.Y., 1998. Süt sığırı rasyonlarında kullanılan sanayi yan ürünlerinde karbonhidrat sınıflarının tespiti üzerine bir araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 4:52-54.

Koc, F., and Coskuntuna, L., 2003. The comparison of the two different methods on the determination of organic acids in silage fodders. Journal of Animal Production, 44: 37-47.

Koc, F., Ozduven, M.L., Coskuntuna, L., and Polat, C., 2009. The effects of inoculant lactic acid bacteria on the fermentation and aerobic stability of sunflower silage. Poljoprivreda / Agriculture, 15(2): 47-52.

Koç, F., Özdüven, M.L., ve Yurtman, İ.Y., 1999. Yaş bira posası - mısır karışımı silajlarda kalite özellikleri ve aerobik dayanıklılık üzerinde çalışmalar. Tarım Bilimleri Dergisi, 5 (2): 69- 76.

Kung, L.J.R., and Shaver, R., 2001. How good is your silage making? Hoard’s Dairyman. 146: 597.

McDonald, P., Henderson, A.R., and Heron, S.J.E., 1991. The Biochemistry of Silage. Second Edition. 340 p. Chalcombe Publication.

McDonald, P., Edwards, R.A., and Greenhalgh, J.F.D., 2002. Animal Nutrition. 6th. Edition. Longman Scientific and Technical Publucation. pp. 515-535.

MINITAB, 2000. Minitab Incoporation. Minitab for Windows, Release 13 for Windows. User’s Guide 2-Data Analysis and Quality Tools, Minitab Inc, USA.

Naumann, C., and Bassler, R., 1993. Die Chemische Untersuchung von Futtermitteln. VDLUFAMethodenbuch, Band III. 3. Erg., Verlag Naumann, Melsungen.

NRC, 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th Revised Edition, Subcommittee on Dairy Cattle Nutrition, Committee on Animal Nutrition, Board on Agriculture and Natural Resources, National Research Council, National Academy Press, Washington, D.C.

Ozduven, M.L., ve Öğün, S., 2006. Yaş bira posası-ayçiçeği hasılı karışım silajlarında fermantasyon özellikleri ve toklularda ham besin maddelerinin sindirilebilirliği üzerine etkileri. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 3(3): 245-252.

Ozduven, M.L., Koç, F., and Akay, V., 2017. Effects of bacterial inoculants and enzymes on the fermentation, aerobic stability and in vitro organic matter digestibility characteristics of sunflower silages. Pakistan Journal of Nutrition, 16(1):22-27.

Ozduven, M..L, Koc, F., Polat, C., and Coskuntuna, L., 2009. The effects of lactic acid bacteria and enzyme mixture inoculants on fermentation and nutrient digestibility of sunflower silage. The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Kafkas, 15 (2): 195- 199.

Polat, C., Koç, F., ve Özdüven, M.L., 2005. Mısır silajında laktik asit bakteri ve laktik asit bakteri+enzim karışımı inokulantların fermantasyon ve toklularda ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri üzerine etkileri. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2(1): 13-22.

Öğün, S., ve Polat, C., 1995. Hayvan Beslemeye Giriş. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın No: 234, Ders Kitabı No: 28, sayfa 163, Tekirdağ

Pereira, J.C., Carro, M.D., Gonzalez, J., Alvir, M.R., and Rodriguez, C.A., 1998. Rumen degradability and intestinal digestibility of brewers’ grains as affected by origin and heat treatment and of barley rootlets. Animal Feed Science and Technology, 74: 107–121.

Schneider, R.M., Harrison, J.H., and Loney, K.A., 1995. The effects of bacterial inoculants, beet pulp, and propionic acid on ensiled wet brewers grains. Journal of Dairy Science, 78: 1096–1105.

Seale, D.R., Pahlow, G., Spoelstra, S.F., Lindgren, S., Dellaglio, F., and Lowe, J.F., 1990. Methods for the microbiological analysis of silage. Proceeding of The Eurobac Conference, 147, Uppsala.

Seale, D.R., 1986. Bacterial inoculants as silage additives. Journal of Applied Bacteriology, 61 (Suppl.): 9-26.

Sirat, A., ve Sezer, İ., 2014. Samsun ilinde arpa üretim potansiyeli. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (2): 183-192.

Soysal, Mİ, 1998. Biyometrinin Prensipleri (İstatistik I ve II Ders Notları), Yayın No:95, Ders Kitabı No: 64, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, s.331, Tekirdağ.

Sucu, E., and Aydogan Cifci, E. 2016. Effects of lines and inoculants on nutritive value and production costs of triticale silages. Revista Brasileira de Zootecnia, 45(7): 355-364.

Thomas, M., Hersom, M., Thrift, T., and Yelich, J., 2010. Wet brewers' grains for beef cattle. Univ. Florida, IFAS Extension, AN241.

Wang, B., Luo, Y., Myung, K.H., and Liu, J.X., 2014. Effects of storage duration and temperature on the chemical composition, microorganism density, and in vitro rumen fermentation of wet brewers grains. Asian Australas Journal of Animal Science, 27(6): 832-840.

Westendorf, M.L., and Wohlt, J.E., 2002. Brewing by-products: their use as animal feeds. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 18 (2): 233–252.

Zinedine, A., Soriano, J.M., Moltó, J.C., and Mañes, J., 2007. Review on the toxicity, occurrence, metabolism, detoxification, regulations and intake of zearalenone: an oestrogenic mycotoxin. Food and Chemical Toxicology, 45: 1-18.

Kaynak Göster