Okçuluk Sporunun Çocuklarda Motor Beceri Ve Dikkat Üzerine Etkisinin Araştırılması

Çalışmanın amacı, okçuluk sporunun çocuklarda dikkat ve motor beceri üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya 10-14 yaşları arasında lisanslı olarak okçuluk sporu ile uğraşan 50 sporcu ile okçuluk sporuna yeni başlayan 50 öğrenci olmak üzere toplam 100 gönüllü öğrenci dahil edilmiştir. Katılımcıların dikkat düzeylerinin belirlenmesinde “Bourdon Dikkat Testi” (harf formu) ve motor beceri düzeylerinin belirlenmesinde Münih Fitnes Testi (Münchner Fitnesstest, MFT) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS Statistics 24.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde gruplar t-Testi, Anova Testleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre MFT toplam puan ile bourdon dikkat testi toplam puanları arasında okçular lehine istatistiksel olarak anlamlı (p<0,005) bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Top sürme, hedefe atma, dikey sıçrama ve bükülü kol asılmada okçular lehine anlamlı bir fark görülürken; esneklik ve basamak testlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bourdon dikkat testinin giriş-gelişme-sonuç alt boyutlarında ve bourdon toplam puan ortalamalarının okçuların lehine istatistiksel olarak anlamlı (p<0,005) olduğu görülmektedir. Çalışma sonucunda okçuluk sporunun çocuklarda dikkat düzeyleri ve motor beceri gelişimini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Çocukların bilişsel ve psikomotor gelişiminde önemli etkenler olan dikkat ve motor beceri düzeyinin geliştirilmesi için çocukların okçuluk sporuna yönlendirilmesi önerilebilir.

Investigation of the Effects of Archery on Motor Skills and Attention in Children

The aim of the study is to investigate the effect of archery sport on attention and motor skills in children. A total of 100 volunteer students, 50 athletes between the ages of 10-14 who are licensed to engage in archery, and 50 students who have just started archery, were included in the study. The "Bourdon Attention Test" (letter form) was used to determine the attention levels of the participants, and the Munich Fitness Test (Münchner Fitnesstest, MFT) was used to determine the motor skill levels. SPSS Statistics 24.0 package program was used in the analysis of the data. In the analysis of the data, groups t-Test and Anova Tests were applied. According to the results of the research, it was determined that there was a statistically significant (p<0.005) difference in favor of the archers between the MFT total score and the bourdon attention test total score. While there is a significant difference in favor of archers in dribbling, target throwing, vertical jump and twisted arm hanging; No statistically significant difference was found in flexibility and step tests. It is seen that the entry-development-result sub-dimensions of the Bourdon attention test and the bourdon total score averages are statistically significant (p<0.005) in favor of the archers. As a result of the study, it was determined that archery sports positively affected the attention levels and motor skill development of children. It can be suggested that children should be directed to archery in order to improve their attention and motor skills, which are important factors in the cognitive and psychomotor development of children.

___

 • Aka, H., Aktuğ, Z. B., Altundağ, E., ve Şahin, L. (2019). Investigation of the relationship between functional movement screening test scores and athletic performance of professional football players. International Journal of Sport Culture and Science, 7(4), 40-47. Doi:10.14486/ IntJSCS.2019.582
 • Akın, S., Kalkavan, A. & Gülaç, M. (2016). Okullar arası müsabakalara katılan 10-11 yaş grubu sporcu çocuklar ile spor yapmayan çocukların temel motor beceri düzeylerinin karşılaştırılması. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 21-32.
 • Aktuğ, Z. B., Aka, H., Akarçeşme, C., Çelebi, M. M., ve Altundağ. E. (2019). The effects of corrective exercises on functional movement screen tests of elite female volleyball players, Turkish Journal of Sports Medicine, 54(4), 233-241. i-ix; DOI: 10.5152/tjsm.2019.137
 • Altundağ E., Aka H., Aktuğ Z. B., Akarçeşme C., ve Soylu Ç. (2021). Kadın voleybolculara uygulanan core ve düzeltici egzersizlerin fonksiyonel hareket taraması test skorlarına etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(3), 333- 345.
 • Altunsöz, I., H., ve Mülazımoğlu-Ballı, Ö. (2017). İlköğretim öğrencilerine uygulanan motor beceri programlarının değerlendirilmesi. Küreselleşen Dünyada Eğitim, Pegem, DOI: 10.14527/9786053188407.47
 • Asan R, (2011). Sekiz haftalık masa tenisi egzersizinin 9-13 yaş arası çocuklarda dikkat üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • Atakurt, E., Şahan, A., ve Erman, K. A. (2017). Oryantiring eğitiminin dikkat ve bellek üzerine etkisinin incelenmesi, Spormetre, 15(4), 127-134. doi.org/10.1501/Sporm_0000000327
 • Dal. N, (2015). El tercihi belirlenen 10-11 yaş grubu çocukların okçuluk öğretiminde psikomotor ve bilişsel yeteneklerinin okçuluk performansı ile arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Manisa.
 • Gallahue, D., ve Ozmun J. (2002). Motor gelişimini anlamak: bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler. McGraw-Hill. New York
 • Gelişli, Y., ve Yazıcı, E. (2016). The effect of “seke seke ben geldim” game on the development of attention skills of children. TURAN-CSR, 8(31), 29-38.
 • Göklemen, T.Y. (2019). Okçuluk sporuna katılan bireylerin ciddi boş zaman açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Antalya.
 • Göktepe, M., Akalın, C. T., ve Göktepe, M. M. (2016). Kayak sporu yapan çocukların dikkat düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 4(3), 722-731. doi:10.14486/IntJSCS620
 • Haga, M. (2008). The relationship between physical fitness and motor competence in children. Child Care Health Dev, 34, 329-334. Doi:10.1111/j.1365-2214.2008.00814.x
 • Henderson, S. E., ve Sugden, D. A. (1992). The movement assessment battery for children. manual. The Psychological Corporation. 240. London.
 • İbiş, S., Aka, H., Kurt, S., ve Aktuğ, Z.B. (2021). Çocuklarda fiziksel aktivite seviyesi motor beceri ve dikkat düzeylerinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 210-220.
 • İbiş, S., Kutlu, Z., Aka, H., ve Aktuğ, Z. B. (2022). Spor ve dikkat: sporda kullanılan dikkat testleri. İçinde Meriç, Bingül, B. Editör ve Akdeniz, H. Editör (Eds.), Her yönüyle hareket ve antrenman araştırmaları, (Bölüm 11., ss. 124-152), Çizgi Kitabevi.
 • Karaduman, B. D. (2004). Dikkat toplama eğitim programının ilköğretim 4. ve 5. sınıf çocuklarının dikkat toplama düzeyi, benlik algısı ve başarı düzeylerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemleri. (10. Baskı) Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Keskin, A., Altun, M., ve Ekici, F. (2018). 10-18 yaş oryantiring sporcuları ile sedanter bireylerin dikkat düzeylerinin araştırılması. [Öz]. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Antalya.
 • Kolayiş, İ, E., ve Mimaroğlu, E. (2008). Okçuluk Milli Takımının antrenman ortamında kalp atım hızı ve nişan alma süresinin atış puanı üzerindeki etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-19.
 • Öngel, H. B. (2001). Gelişim sürecinde erken iç Asya Türk okçuluğu. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21(2), 189-215. Pate, R. R.., Branowski, T., Dowda, M., ve Trost, T. S. (1996). Tracking of physical activity in young children. Med Science Sport Exer, 28(1), 92-96.
 • Pişkin, N. E., Şengür, E., ve Aktuğ, Z. B. (2021). Çocuklarda yaz spor okullarının motor beceri üzerine etkisinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 25-36.
 • Pişkin, N. E., Aka, H., Aktuğ, Z. B., ve İbiş, S. (2022). Motor beceri ve motor performansı belirlemede kullanılan güncel testler. İçinde Meriç, Bingül, B. Editör ve Akdeniz, H. Editör (Eds.), Her yönüyle hareket ve antrenman araştırmaları, (Bölüm 10., ss. 108-123), Çizgi Kitabevi.
 • Robinson, L. E., Stodden, D. F., Barnett, L. M., Lopes, V. P., Logan, S. W., Rodrigues, L. P. ve D’Hondt, E. (2015). Motor competence and its effect on positive developmental trajectories of health. Sports Med, 45(9), 1273-1284.
 • Rusch, H., ve Irrgang, W. (2002) Aufschwung oder Abschwung? Verändert sich die körperliche Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen oder nicht?, Haltung und Bewegung 22(2), 5–10.
 • Rusch, H., ve Irrgang, W. (2002) http://www.sportunterricht.de/mft/ (Handreichung für den Münchner-Fitnesstest - MFT) adresinden 15 Eylül 2019 tarihinde alınmıştır.
 • Sayın, M. (2011). Hareket ve beceri öğrenimi. Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara.
 • Stodden, D. F., Goodway, J. D., Langendorfer, S. J., Roberton, M. A., Rudisill, M. E., Garcia, C. ve Garcia, L. E. (2008). A developmental perspective on the role of motor skill competence in physical activity: An emergent relationship. Quest, 60(2), 290-306.
 • Tekin, M. (2018). Okçuların imgeleme becerileri ile dikkat ve performans düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Timmons, B. W., Naylor, P. J. ve Pfeiffer, K. A. (2007). Physical activity for preschool children: How much and how? C J Public Health, 98, 122-134.
 • Tiryaki, Ş. (2000). Spor psikolojisi kavramlar, kuramlar ve uygulama. (1. Baskı). Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara.
 • Ulukan, M. (2018). Okçuların imgeleme becerileri ile dikkat ve performans düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Usluer, Ş. N., Aktuğ, Z. B., İbiş, S. & Aka, H. (2021). The effect of corrective exercises on functional movement screen test and motor skills: Düzeltici egzersizlerin fonksiyonel hareket tarama testi ve motor beceri üzerine etkisi. Journal of Human Sciences, 18(3), 390–399.

___

APA Gözel, Z. (2023). Okçuluk Sporunun Çocuklarda Motor Beceri Ve Dikkat Üzerine Etkisinin Araştırılması . Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 364-373 . DOI: 10.38021/asbid.1215497
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Hasan ŞAHAN

24.8b464