İŞ MOTİVASYONU-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Bu araştırmanın amacı iş motivasyonu, alt boyutları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni Balıkesir’in Gönen ilçesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 145 personelidir. Araştırmanın örneklemini ise bu firmanın 134 çalışanı oluşturmaktadır. Veriler anket uygulaması aracılığıyla elde edilmiştir. Anketten elde edilen verilerle, frekans analizi, normallik testi, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda iş motivasyonunun örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dışsal, içsel ve araçsal motivasyonun örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Ancak içgüdüsel motivasyon ve hedef içselleştirmenin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizinin neticesinde iş motivasyonu ile örgütsel bağlılık arasında anlaml, örgütsel bağlılık ile içgüdüsel motivasyon arasında anlamlı, örgütsel bağlılık ile araçsal motivasyon arasında zayıf ancak anlamlı, örgütsel bağlılık ile dışsal motivasyon arasında anlamlı, örgütsel bağlılık ile içsel motivasyon arasında anlamlı, örgütsel bağlılık ile hedef içselleştirme arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. İçsel motivasyonu sağlanan işgörenin çalıştığı örgüte daha fazla bağlılık gösterdiği görülmüştür. Çalışmanın sonunda sonuçlar yorumlanıp, tartışılmıştır. İleride yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

RELATIONSHIP BETWEEN JOB MOTIVATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A FIELD RESEARCH

The aim of this study was to reveal the relationship between work motivation, its sub-dimensions and organizational commitment. The universe of the research consisted of 145 personnel of a company operating in the production sector in Gönen in Balıkesir 134 employees working in the company participated in the study. Survey method was used in data collection. Frequency, reliability, correlation analysis, regression analysis, and normality test were performed. As a result of the study, it was found that work motivation had a significant effect on organizational commitment. In addition, it was observed that extrinsic, intrinsic, and instrumental motivation had a significant effect on organizational commitment. However, it was determined that instinctive motivation and goal internalization did not have a significant effect on organizational commitment. As a result of the correlation analysis, significant relationship was found between motivation and organizational commitment, organizational commitment and instinctive motivation, organizational commitment and instrumental motivation, organizational commitment and extrinsic motivation, organizational commitment and intrinsic motivation, as well as organizational commitment and goal internalization. It was observed that the internally motivated employee was more committed to the organization. At the end of the study, the results were interpreted and discussed. Suggestions were made for future studies.

Kaynakça

Abbasoğlu, Ş. (2015). İşgörenlerde örgütsel adalet algısı ve örgütsel adaletin çalışanların iş motivasyonu üzerindeki etkisi: Bir devlet hastanesi örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ağca, V. ve Ertan, H. (2008). Duygusal bağlılık içsel motivasyon ilişkisi: Antalya’da beş yıldızlı otellerde bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 135-156.

Ahmad, K. Z. & Bakar, R. A. (2003). The association between training and organizational commitment among white‐collar workers in Malaysia. International Journal of Training and Development, 7 (3), 166-185.

Ahmad, N. and Oranye, N. O. (2010). Empowerment, job satisfaction and organizational commitment: A comparative analysis of nurses working in Malaysia and England. Journal of Nursing Management, 18 (5), 582-591.

Aktaş, A. ve Gök, B. (2010). Örgütsel bağlılığın işgören başarımı üzerindeki etkisi: Antalya’daki a grubu seyahat acentesi çalışanları üzerine bir araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık.

Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63 (1), 1-18.

Almadi, F., Assal, H., Shrafat, F. ve Zeglat, D. (2017). The impact of employee motivation on organizational commitment. Europian Journal of Business and Management, 9(15), 100-121.

Altındiş, S. (2011). Job motivation and organizational commitment among the health professionals: A questionnaire survey. African Journal of Business Management, 5(21), 8601-8609.

Atay, D. (2004). İngilizce öğretmenlerinin motivasyon stratejileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 99-108.

Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Balfour, D. L. ve Wechsler, B. (1996). Organizational commitment: antecedents and outcomes in public organizations. Public Productivity & Management Review, 19 (3), 256-277.

Barbuto, J. E. ve School, R. W. (1998). Motivation sources inventory: development and validation of new scales to measure an integrative taxonomy of motivation. Psychological Reports, 82, 1011-1022.

Bartlett, K. R. (2001). The relationship between training and organizational commitment: A study in the health care field. Human Resource Development Quarterly, 12 (4), 335-352.

Buble, M., Juras, A. & Mati, I. (2014). The relationship between managers’ leadership styles and motivation. Management, 19 (1), 161-193.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Eğitim Yönetimi Dergisi, 32 (32), 470-433.

Champoux, J. E. (2017). Organizational behavior: Integrating individuals, groups and organizations. England: Routledge.

Child, D. (2006). The essentials of factor analysis. London: Continuum.

Colbert, A. E. & Kwon, I. W. G. (2000). Factors related to the organizational commitment of college and university auditors. Journal of Managerial Issues, 12 (4), 484-501.

Colquitt, J., LePine, J. A., Wesson, M. J. & Gellatly, I. R. (2015). Organizational behavior: Improving performance and commitment in the workplace. New York: McGraw-Hill Irwin.

Comrey, A. L. (1988). Factor-analytic methods of scale development in personality and clinical psychology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56(5), 754–761.

Doğanay A. (2014). Liderlik tarzlarının çalışanların bağlılık seviyesi ve performansına etkisi: Başakşehir Belediyesinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Dündar, S., Özutku, H. ve Taşpınar, F. (2007). İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonu üzerindeki etkisi: Ampirik bir inceleme. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-18.

Einolander, J. (2016). Organizational commitment and engagement in two finish energy sector organizations. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 26(3), 408-423.

Ersari, G. ve Nakti̇yok, A. (2012). İşgörenin içsel ve dışsal motivasyonunda stresle mücadele tekniklerinin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 81-101.

Gökçe, G., Şahin, A. ve Bulduklu, Y. (2010). Herzberg’in çift faktör kuramı ve alt gelir gruplarında bir uygulama: Meram Tıp Fakültesi örneği. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(20), 233-246.

Güllüoğlu, Ö. (2012). Örgütsel iletişim, iletişim doyumu ve kurumsal bağlılık, Konya: Eğitim Kitabevi.

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B. (1959). The Motivation to Work, New York: John Wiley.

Karatepe, O. ve Uludağ, O. (2007). Conflict, exhaustion and motivation : A study of frontline employees in Northern Cyprus Hotels , International Journal of Hospitality Management, 26 (3), 645-665.

Karim, F. & Rehman, O. (2012). Impact of job satisfaction, perceived organizational justice and employee empowerment on organizational commitment in semigovernment organizations of Pakistan. Journal of Business Studies Quarterly, 3 (4), 92-104.

Kim, B., Lee, G., Murrmann, S. K. & George, T. R. (2012). Motivational effects of empowerment on employees’ organizational commitment: A mediating role of management trustworthiness. Cornell Hospitality Quarterly, 53(1), 10-19.

Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.

Koç, H. (2009). Örgütsel bağlılık ve sadakat ilişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 200-211.

Kulualp, H. ve Sarı, Ö. (2019). Destekleme davranışı ve sosyal değişim teorisi kapsamında kırsal turizmin etkilerinin değerlendirilmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 655-678.

Küçük, F. (2007). Çalışanların işe güdülenmesinde Herzberg’in motivasyon-hijyen faktörlerinin önemi: Belediye çalışanlarına yönelik bir uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(511), 75-94.

Küçüközkan, Y. (2015). Liderlik ve motivasyon teorileri: Kuramsal bir çerçeve. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2), 86-115.

Linz, S. (2004). Motivating Russian workers: Analysis of age and gender Differences. Journal of Socio-Economics, 33 (3), 261-289.

Luchak A.A. ve Gellatly I.R. (2007). A comparison of linear and nonliear relations between organizational commitment and work outcomes. Journal of Applied Psychology, 92(3), 786-793.

Montes, J. L., Fuentes, M. F. ve Fernandez, L. M. M. (2003). Quality management in banking services: An approach to employee and customer perceptions. Total Quality Management & Business Excellence, 14 (3), 305-323.

Moon, M. J. (2000). Organizational commitment revisited in new public management: Motivation, organizational culture, sector and managerial level. Public Performance & Management Review, 24(2), 177-194.

Namasivayam K. ve Zhao X. (2007). An investigation of the moderating effects of organizational commitment on the relationships between work-family conflict and job satisfaction among hospitality employees in India. Tourism Management, 28, 1212-1223.

Nguyen, H. N., Le, Q. H., Tran, Q. B., Tran, T. H. M., Nguyen, T. H. Y. & Nguyen, T. T. Q. (2020). The impact of organizational commitment on employee motivation: A study in Vietnamese enterprises. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(6), 439-447.

Örücü, E. ve Kanbur, A. (2008). Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: Hizmet ve endüstri işletmesi örneği. Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 1-13. Pierce, J. L. ve Gardner, D. G. (2004). Self-esteem within the work and organizational context: A review of the organization-based self-esteem literature. Journal of Management, 30(5), 565-567.

Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603-609.

Sabuncuoğlu, E . T. (2007). Eğitim, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Ege Akademik Bakış, 7(2), 621-636.

Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21 (7), 600-619.

Salihoğlu, G. H. (2013). Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki (Çorum ilinde hastane çalışanlarına anket uygulaması). Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 300-310.

Selamat, N., Nordin, N. & Adnan, A. A. (2013). Rekindle teacher’s organizational commitment: The effect of transformational leadership behavior. Procedia Social and Behavioral Sciences, 90, 566-574.

Sohail, A., Safdar, R., Saleem, S., Ansar, S. & Azeem, M. (2020). Effect of work motivation and organizational commitment on job satisfaction: (A case of education industry in Pakistan). Global Journals, 14(6), 170-189.

Tengilimoğlu, D., Atilla, A. ve Bektaş M. (2012). İşletme yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Turunç, Ö. ve Kabak, M. (2009). Değişen çalışma yaşamında motivasyon faktör önceliklerinin analitik hiyerarşi yöntemi (AHY) ile belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34, 315-337.

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2018). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ünsar, A. S. (2011). Motivasyonun işten ayrılma eğilimine etkisi: Bir alan araştırması. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-15.

Yıldırım, E. ve Arslan, Ö. (2015). İşgörenlerin iş motivasyonunun örgütsel bağlılıklarına etkisi: Ankara’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Turizm Akademik Dergisi, 2 (1), 23-37.

Yılmazer, A. (2010). Örgütsel bağlılık ve ekstra rol davranışı arasındaki ilişkiler: İmalat sektöründe bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 236-250.

Yundong, H. (2015). Impact of intrinsic motivation on organizational commitment: Empirical evidences from China. International Business and Management, 11(3), 31-44.

Zeynel, E. ve Çarıkçı, İ. (2015). Mesleki motivasyonun, iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine etkisi; Akademisyenler üzerine görgül bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 217-248.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler1004188, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2022}, volume = {9}, pages = {177 - 198}, doi = {}, title = {İŞ MOTİVASYONU-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Örücü, Edip and Tokyay, Mehmet and Hasırcı, Itır} }
APA Örücü, E. , Tokyay, M. & Hasırcı, I. (2022). İŞ MOTİVASYONU-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Akademik Hassasiyetler , 9 (18) , 177-198 .
MLA Örücü, E. , Tokyay, M. , Hasırcı, I. "İŞ MOTİVASYONU-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI" . Akademik Hassasiyetler 9 (2022 ): 177-198 <
Chicago Örücü, E. , Tokyay, M. , Hasırcı, I. "İŞ MOTİVASYONU-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Akademik Hassasiyetler 9 (2022 ): 177-198
RIS TY - JOUR T1 - İŞ MOTİVASYONU-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - Edip Örücü , Mehmet Tokyay , Itır Hasırcı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 198 VL - 9 IS - 18 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler İŞ MOTİVASYONU-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A Edip Örücü , Mehmet Tokyay , Itır Hasırcı %T İŞ MOTİVASYONU-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2022 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 9 %N 18 %R %U
ISNAD Örücü, Edip , Tokyay, Mehmet , Hasırcı, Itır . "İŞ MOTİVASYONU-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Akademik Hassasiyetler 9 / 18 (Nisan 2022): 177-198 .
AMA Örücü E. , Tokyay M. , Hasırcı I. İŞ MOTİVASYONU-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Akademik Hassasiyetler. 2022; 9(18): 177-198.
Vancouver Örücü E. , Tokyay M. , Hasırcı I. İŞ MOTİVASYONU-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Akademik Hassasiyetler. 2022; 9(18): 177-198.
IEEE E. Örücü , M. Tokyay ve I. Hasırcı , "İŞ MOTİVASYONU-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Akademik Hassasiyetler, c. 9, sayı. 18, ss. 177-198, Nis. 2022