KATILIM BANKACILIĞI ÖZELİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TUTUM VE ALGILARININ İNCELENMESİ

İslami finans sistemi geleneksel finans sistemi dışında kalan ve geleneksel finansman yöntemlerine karşılık alternatif finansman yöntemleri sunan bir sistemdir. İslami finans sistemine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Artan bu ilgi nedeniyle konu hakkındaki literatür de gittikçe gelişmektedir. Bu çalışmada Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) İslami finans yatırım ürünleri hakkındaki bilgisi ile KOBİ’lerin İslami finans enstrümanlarına yatırım yapma eğilimi arasındaki ilişkinin test edilmesi amaçlanmıştır. Veri toplama kısmında kullanılan alternatif yatırım ve finansman sistemi farkındalık anketi Erzincan ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lere uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü ANOVA testi, Tukey HSD testi, Pearson Korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, İslami finans sistemine ilişkin yordayıcı değişkenler ile İslami finans sistemini kullanma eğilimi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. KOBİ’lerin İslami finans sistemini kullanma eğilimi üzerinde en etkin yordayıcı değişken ise İslami finansa ilişkin farkındalık olarak bulunmuştur. İslami finans sistemini kullanma eğilim ile tutumlar, öznel normlar, algılanan davranışsal kontrol ve İslami finansa ilişkin farkındalık yordayıcı değişkenlerinin pozitif yönde olması KOBİ’lerin İslami finans enstrümanlarına yatırım yapma eğiliminin olduğunu gösterebilir.

EXAMINATION OF SMES’ ATTITUDES AND PERCEPTIONS REGARDING FINANCIAL SYSTEM SPECIFIC TO PARTICIPATION BANKING

The Islamic finance, which is outside the traditional financial system, offers alternative financing methods instead of traditional financing methods. Interest in the Islamic financial system is increasing gradually. Due to the increasing interest, the literature on the subject is increasingly developing. In this study, it is aimed to test the relationship between the perception of Small and Medium Enterprises (SMEs) about Islamic finance investment products and the tendency of SMEs to invest in Islamic finance instruments. The alternative investment and financing system awareness questionnaire used in the data collection part was applied to SMEs operating in Erzincan. Independent sample t-test, one-way ANOVA test, Tukey HSD test, Pearson Correlation analysis and multiple regression analysis were used in the analysis of the data. The findings showed that there was a positive and significant relationship between the predictive variables of the Islamic financial system and the tendency to use the Islamic financial system. The most effective predictor variable on the tendency of SMEs to use the Islamic finance system was found to be awareness of Islamic finance. The positive predictive variables of tendency and attitudes, subjective norms, perceived behavioral control and awareness of Islamic finance to use the Islamic finance system may indicate that SMEs have a tendency to invest in Islamic finance instruments.

Kaynakça

Abdesamed, K. H. ve Abd Wahab, K. (2015). Owner/managers’ External Financing used and Preference towards Islamic Banking. International Journal of Economics and Management Engineering, 9(9), 3257-3262.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. 10.1016/07495978(91)90020-T.

Al Balushi, Y., Locke, S. ve Boulanouar, Z. (2019). Omani SME Perceptions towards Islamic Financing Systems. Qualitative Research in Financial Markets.

Awang, M. D., Muhammad, J., Noor, M. N. A. M., Abdullah, A., Abdullah, A. A., Abdullah, N., ve Abai, D. S. A. (2020). Knowledge, Acceptance and Application of Islamic Financial Management among Small and Medium Enterprises (SMEs) Halal Entrepreneurs in Peninsular of Malaysia. KnE Social Sciences, 216-226.

Bouarar, A. C. ve Mouloudj, K. (2020). Examining Awareness Level of Islamic Finance among Customers of Banks in Algeria-Exploratory Study, MPRA Paper, 1-11.

Gait, A. ve Worthington, A. C. (2009). Libyan Business Firm Attitudes towards Islamic Methods of Finance. Available at SSRN 1370752.

Gökçen, G. ve Gönen, İ. (2017). Katılım bankalarının finans sektörü içindeki yeri ve katılım bankalarına yönelik müşteri algısı. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 61-77.

Güllülü, U., Uçan, Ö. F. ve Karabulut T. (2016). Es-Qual Kullanarak, Kitap vatışı Yapan Web-Sitelerin Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bu Hizmet Kalitesinin Algılanan Değer Ve Sadakat Niyeti Üzerine Etkisi: Erzincan Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(1).

Gürbüz, A., Bekereci, N. E. ve Ayrıçay, Y. (2020). Kurumsal Banka Müşterilerin Katılım Bankalarına Yönelik Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 59-81.

Haron, R. ve Ibrahim, K. (2016). Islamic Financing in Mitigating Access to Financing Problems of SMEs in Malaysia: A Survey Analysis. Intellectual Discourse, 24. Jaffar, M. A. ve Musa, R. (2014). Determinants of Attitude towards Islamic Financing among Halal-Certified Micro and SMEs: A Preliminary Investigation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 130, 135-144.

Karagöz, Y. (2019). SPSS AMOS META Uygulamalı İstatistiksel Analizler, Ankara.

Kettell, B. (2011). Introduction to Islamic banking and finance (Vol. 551). John Wiley & Sons.

Kocabıyık, T. ve Teker, T. (2019). KOBİ'lerin Katılım Bankalarına Bakışı: Isparta İlinde Bir Uygulama, 1. Third Sector Social Economic Review, 54(4), 2010-2024.

Muhmad, S. N., Wan Ismail, W. N. S., A Rahim, N. A. A. ve Ahmad, S. N. (2020). Islamic Financing for Small Medium Enterprises: Challenges and opportunities. Global Business Management Review, 12(2), 50-64.

Muneer, S., Ali, A. ve Ahmad, R. A. (2017). Impact of Financing on Small and Medium Enterprises (SMEs) Profitability with Moderating Role of Islamic Finance. Information Management and Business Review, 9(2), 25-32.

Olsen, S. E. (2020). 2020 Survey of Smes and Consumers in Us Having a Propensity to Transact Business Using Islamic Financing as an Alternative Financing Mechanism (Doctoral dissertation, Northcentral University).

Özen, E., Şenyıldız, L. ve Akarbulut, K. (2016). Faizsiz bankacılık algısı: Uşak ili örneği. Journal of Accounting Finance and Auditing Studies, 2(4), 1-19.

Rasheed, R. ve Abdul Rahman, M. (2017). Influence of Awareness on SME’s Intention towards Islamic Finance Adoption in Pakistan.

Saracel, N., Özkara, B., Karakaş, M., Özdemir, Ş., Yelken, R., Dündar, S. ve Karaca, Y. (2002), “Afyon İli Tüketim Analizi, Tüketici Davranışları ve Eğilimleri”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Cilt:27, ss.28.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel.

TKKB, https://tkbb.org.tr/ (Erişim Tarihi: 10.11.2021).

TÜİK, https://www.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 13.11.2021).

Toraman, C., Ata, H. A. ve Buğan, M. F. (2015). İslami Bankacılık Faaliyetlerine Yönelik Müşteri Algısı Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4).

Warde, I. (2000). Islamic finance in the global economy. Edinburgh University Press.

Yılmaz, T., Ekinci, S. ve Önk, K. (2018). KOBİ’lerin Katılım (İslami-Faizsiz) Bankalarının Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma, International Journal of Academic Value Studies, 4(18), 54-69.

Ziky, M. ve Daouah, R. (2019). Exploring Small and Medium Enterprises’ Perceptions Towards Islamic Banking Products in Morocco. International Journal of Economics and Finance, 11(10), 106-117.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler1089412, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2022}, volume = {9}, pages = {199 - 230}, doi = {}, title = {KATILIM BANKACILIĞI ÖZELİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TUTUM VE ALGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Sarı, Salim Sercan} }
APA Sarı, S. S. (2022). KATILIM BANKACILIĞI ÖZELİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TUTUM VE ALGILARININ İNCELENMESİ . Akademik Hassasiyetler , 9 (18) , 199-230 .
MLA Sarı, S. S. "KATILIM BANKACILIĞI ÖZELİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TUTUM VE ALGILARININ İNCELENMESİ" . Akademik Hassasiyetler 9 (2022 ): 199-230 <
Chicago Sarı, S. S. "KATILIM BANKACILIĞI ÖZELİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TUTUM VE ALGILARININ İNCELENMESİ". Akademik Hassasiyetler 9 (2022 ): 199-230
RIS TY - JOUR T1 - KATILIM BANKACILIĞI ÖZELİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TUTUM VE ALGILARININ İNCELENMESİ AU - Salim Sercan Sarı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 230 VL - 9 IS - 18 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler KATILIM BANKACILIĞI ÖZELİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TUTUM VE ALGILARININ İNCELENMESİ %A Salim Sercan Sarı %T KATILIM BANKACILIĞI ÖZELİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TUTUM VE ALGILARININ İNCELENMESİ %D 2022 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 9 %N 18 %R %U
ISNAD Sarı, Salim Sercan . "KATILIM BANKACILIĞI ÖZELİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TUTUM VE ALGILARININ İNCELENMESİ". Akademik Hassasiyetler 9 / 18 (Nisan 2022): 199-230 .
AMA Sarı S. S. KATILIM BANKACILIĞI ÖZELİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TUTUM VE ALGILARININ İNCELENMESİ. Akademik Hassasiyetler. 2022; 9(18): 199-230.
Vancouver Sarı S. S. KATILIM BANKACILIĞI ÖZELİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TUTUM VE ALGILARININ İNCELENMESİ. Akademik Hassasiyetler. 2022; 9(18): 199-230.
IEEE S. S. Sarı , "KATILIM BANKACILIĞI ÖZELİNDE KOBİ’LERİN FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TUTUM VE ALGILARININ İNCELENMESİ", Akademik Hassasiyetler, c. 9, sayı. 18, ss. 199-230, Nis. 2022