Asemptomatik bireylerde gluten sensitif enteropati seroprevalansı

Giriş ve amaç: Gluten sensitif enteropati bazı tahıl ürünlerinin diyetle alımı sonucu malabsorbsiyon tablosunun geliştiği otoimmun ve familyal özellikli bir hastalıktır. Buğday, arpa ve çavdarın içerdiği bitkisel protein glütene karşı ömür boyu süren intoleransla karakterizedir. Bu çalışmada ishal ve karın ağrısı gibi semptomlar tarif etmeyen ve başka herhangi bir sistemik hastalığı olmayan bireylerde antikor pozitifliği taranarak Gluten Sensitif Enteropati'nin Türk toplumundaki seroprevalansı araştırıldı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya 2002-2004 yılları arasında genel dahiliye polikliniğine ayaktan başvuran ve bilinen herhangi bir sistemik hastalığı olmayan 255 kadın, 150 erkek toplam 405 kişi alındı. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylerin yaş aralığı 15-95, yaş ortalaması 45,7 idi. Bu bireylerde Gluten Sensitif Enteropati taramasında yüksek spesifite ve sensitiviteye sahip olan anti endomisyum IgA antikoru (anti-EMA) im-munfloresans yöntemi ile çalışıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 405 kişiden sadece 19 yaşında bir erkekte EM A pozitifliği tespit edildi, (serop-revalans: 0,002 p< 0,001) Sonuç: Çalışmanın sonucu olarak ülkemizde, Gluten Sensitif Enteropati'nin Batı toplumlarına göre nadir görülen bir klinik tablo olduğu söylenebilir.

The prevalance of glutene sensitive enteropthy in asymptomatic person

Background/aim: Gluten-sensitive enteropathy is an autoimmune anı familial illness that develops after malabsorption, which is due to dietan intake of some grain products. It is characterized by life-long intoleran ce to gluten protein, which is found in wheat, rye, and barley. In thii study, seroprevalence of asymptomatic gluten-sensitive enteropathy ii the Turkish community was explored by investigating positivity and an tibody in individuals who have no systemic illness and no symptom! such as diarrhea and abdominal pain. Materials and methods: 405 in dividuals without any known systemic illness were followed as outpatients between 2002-2004. Mean age was 45.7, range 15-95 years old. An-ti-endomysium antibodies (anti EMA) were studied with immunoflu-orescence assay, which has a high specificity and sensitivity for screening gluten-sensitive enteropathy. Results: Antibody positivity was determined in only one 19-year-old boy among the 405 cases, and seroprevalence as 0.002, p<0.001. Conclusion: The results of this study suggest that gluten-sensitive enteropathy is a rare clinical problem in OUJ country compared to western society.

Kaynakça

1.Marsh MN. Gluten major histocompability complex and the small intestine: A molecular and immunobiologic approach to the spectrum gluten sensitivity. Gastroenterology 1992 102 Jan; (1): 330-54.

2.Van de Wai Y, Kooy Y, Van Veelen P. Coeliac disease: It takes three to tango!. Gut 2000 May; 46 (5): 734-7.

3.Godkin A, Jewell D. The pathogenesis of coeliac disease. Gastroenterology 1998 Jul; 115 (1): 206-10.

4.Shewry P, Napier JA, Tatham AS. A seed storage proteins: Structures and biosynthesis. Plant cell 1995 Jul; (7): 945-56.

5.Maki M, Collin P. Coeliac disease. Lancet 1997 Jun; 14: 349 (9067): 1755-9.

6.Nehra V. New Clinical Issues in Coeliac Disease. Gastroenterol Clin North Am 1998 Jun; 27 (2): 453-65.

7.Bell S, Gren HR, Kagnoff MF. American Gastroenterology association medical position statement: Coeliac sprue. Gastroenterology 2001 Junr 120:1522-41.

8.Farrel RJ, Kelly CP. Coeliac Sprue. N Engl J Med 2002 Jan; 17. 346 (3): 180-8.

9.Karaaslan H, Bektaş M, Bozkaya H, ve ark. Gönüllü Kan Donörlerinde Gluten Enteropatisi Seroprevalansi. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Bildiri Kitapçığı; SB. 03/6 sayfa: 18

10.Lerner A, Kumar V, Iancu TC. Immunological diagnosis pf childlihood coeliac disease: Comparison between antigliadin, antireticulin and endomysial antibodies. Clin Exp Immunol 1994 Jan; 95 (1):78-82.

11.Laadhar L, Bouüziz N, Ben Ayed M, et al. Determination of anti transglutaminase antibodies in the diagnosis of coeliac disease in children: Results of five years prospective study. Ann Biol Clin (Paris) 2004 Jul-Aug; 62 (4): 431-6.

12.Boudon JJ, Johanet C, Absalon YB, et al. Diagnosing coeliac tase: Comparison of human tissue transglutaminase antibodies antigliadin nad endomysium antibodies. Arch Pediatr Adolesc 2004 Jun: 158 (6): 584-8.

13.Corracio A, Vitale G, Diparma L, et al. Comparison of anti tra, lutaminase ELISA's and endomysial antibody assay in the diagnosis coeliac disease: A prospective study. Clin Chem 2002 Sep; 48 1546-50.

14.Corracio A, Diparma L, Falci C, et al. predictive value of serological tests in diagnosis of coeliac disease. Ann Ital Med Int 20021 Jun: 17 (2): 102-7.

15.Pearce AB, Sinclair D, Duncan HD, et al. Use of the anti endomysial antibody test to diagnose coeliac disease in clinical practive Clin Lab 2002; 48 (5-6): 319-25.

16.Murray A, Herlein J, Mitros F. Serologic Testing for Coeliac Dase in United States: Results of a Multilabordtory Comparison Study. Clin Diagn.Lab Immunol 2000 Jul; 7 (4): 584-7.

17.Kotze LM, Utiyama SR, Nisihara RM, et al. Comparison of lgA class reticulin and endomysial antibodies for the diagnosis and dietcontrol in coeliac disease. Arq Gastroenterol 1999 Oct-Dec; 36(4):177-84.

18.Volta U, Bellantani S, Bianchi FB, et al. High prevalence of coeliac disease in Italian general population. Dig Dis Sci 2001 Jul; 46(7)1500-5.

19.Maki M, Mustalahti K, Kokkonen J, et al. Prevalance of Coeliac Disease among Children in Finland. N Engl. J Med 2003 Jun; 19:348 (25): 2517-24.

20.Fasano A, Berti I, Geraruzzi t, et al. Prevalence of coeliac disease in at risk and not at risk groups in the United States. A large multicenter study: Gastroenterology 2004 Jan; 126 (1): 359-61.

Kaynak Göster

Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • ISSN: 1303-6629
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Jülide Gülay Özler

8.3b5.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Deneysel akut pankreatit modelinde kontrast madde etkisi

Mahmut ÖKSÜZLER, Tarkan ÜNEK, Çağnur ULUKUŞ, Murat ZEYTUNLU, Özgül SAĞOL, Yiğit GÖKTAY, Canan ÇOKER, Ahmet ÇOKER

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri

Yüksel ATEŞ, Hakkı ERGÜN, Ahmet TÜZÜN, Sait BAĞCI, İsmail KURT, ALİ İNAL, Zülfikar POLAT, Necmettin KARAEREN, Kemal DAĞALP

Klaritromisin dirençli Helicobacter pylori'nin saptanmasında E-test ve Agar dilüsyon metodlarının karşılaştırılması

Peren H. BAĞLAN, Gülendam BOZDAYI, Muhip ÖZKAN, Ali ÖZDEN

Granülamatoz gastritli altı olgunun klinikopatolojik analizi

Fazilet KAYASELÇUK, Yüksel GÜMÜRDÜLÜ, FİLİZ BOLAT, Birol ÖZER, Nebil BAL, İlhan TUNCER

İleri referans merkezinde yatırılan irritabl barsak sendromlularda batın ve anorektal cerrahi sıklığı

ELMAS KASAP, Serhat BOR, Tankut İLTER

Karaciğer lipomu: Olgu sunumu

Selim AYDEMİR, Oktay ERDEM, Mustafa CÖMERT, Zuhal ERDEM, Hüseyin ENGİN, Yücel ÜSTÜNDAĞ

Tanısal amaçlı endoskopik ultrasonografi yapılan hastalarda bilinçli sedasyon: Midazolam ile plaseboyu karşılaştıan randomize, çift kör, kontrollü çalışma

Dilek OĞUZ, Aydın Şeref KÖKSAL, Bahattin ÇİÇEK, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİN

Kronik HCV'li hemodiyaliz hastalarında occult HBV infeksiyonu sıklığı

Vedat GÖRAL, Hamza ÖZKUL, Selahattin ATMACA, DEDE ŞİT, Murat ÇELİK

Skuamokolumnar bileşkede inflamasyon ve intestinal metaplazi: Helicobecter pylori infeksiyonunun rolü

Murat CİĞERİM, Ahmet TÜZÜN, Mustafa GÜLŞEN, Yüksel ATEŞ, Ömer GÜNHAN, Zülfikar POLAT, Murat ASLAN, Necmettin KARAEREN, Kemal DAĞALP

Hipertrigliseridemi nedenli akut pankreatit tedavisinde heparin ve insülin rejimi uygulanan bir olgu

Şerif YILMAZ, Mehmet DURSUN, Fikri CANORUÇ, ALPASLAN KEMAL TUZCU, Hatice AKAY, Ramazan DANIŞ, Ergun PARMAKSIZ