Türk Öğrencilerin PISA Deneyimi

Araştırmada, Türk öğrencilerin PISA uygulamasına ve okuma becerisi alanı sorularına yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak görüşme formu hazırlanmış ve PISA uygulamasına katılan 20 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin çoğunun sınav performanslarının iyi olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Öğrencilerin PISA’da en çok matematik, ardından fen okuryazarlığı alanlarında zorlandıkları belirlenmiştir. Öğrenciler; okuma becerileri alanındaki okuduğunu anlamaya yönelik paragraf sorularını çözmekte zorlanmış, bu sorulardaki metinlerin oldukça uzun olduğunu ve buna bağlı olarak bu soruların zaman alıcı olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında öğrencilerin şekil, tablo veya görsel bulunan soruları daha kolay cevaplayabildikleri, görsel okuma alanında kendilerini yeterli hissettikleri belirlenmiştir. Öğrencilere göre PISA okuma alanındaki soruların okuduğunu anlama yönelik akıl yürütmeye dayalı mantık gerektirdiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler dil dersinde işlenen konuların PISA’da okuma alanında soru olarak karşılarına çıktıklarını belirtmişlerdir. Ancak öğrencilere göre soruların türleri, bilişsel süreçleri farklılaşmaktadır. Araştırmaya katılan bütün öğrenciler sınavın bilgisayar üzerinden gerçekleşmesini olumlu bulmuşlardır. Öğrencilerin tamamına yakını bilgisayar aygıtı üzerinden sınavlara katılmayı tercih etmişlerdir.

Turkish Students’ PISA Experience

This research is to unveil Turkish students’ opinions on PISA and questions in reading literacy domain. To this end, case study design, one of qualitative research methods, was employed. The data were collected through an interview form and interviews were conducted with 20 students who participated in PISA. Content analysis of the data was made. The majority of the students thought that their performance in PISA was good. Students were also found to have difficulty in mathematical literacy domain the most, followed by science literacy. They had problems in reading comprehension-oriented paragraph questions and reported that the texts in those questions were quite long and, therefore, time-consuming. It was revealed that students could answer the questions with figures, tables and visuals more easily and considered themselves more competent in visual reading. Students reported that questions in PISA reading literacy domain require logical reasoning towards reading comprehension and added that the subjects addressed in language courses emerged as questions in PISA reading domain. Yet, according to the students, question types and their cognitive processes vary. All the students participating in the research found it positive that the exam was administered online. Almost all students preferred to take the exams via computer.

___

 • Aşıcı, M., Baysal, Z. N. ve Şahenk, S. (2012). Türkiye’de yapılan 2009 PISA ve seviye belirleme sınavındaki (SBS) okuma becerileri sorularının karşılaştırılması. Journal of Research in Education and Teaching, 1(2), 2146-9199.
 • Aydın, A., Erdağ, C. ve Taş, N. (2011). A comparative evaluation of PISA 2003–2006 results in reading literacy skills: an example of top-five OECD countries and Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 665-673.
 • Aydın, A., Sarıer, Y. ve Uysal, Ş. (2014). Evaluation of students’ academic achievement in terms of PISA results. Elementary Education Online, 13(3), 1065-1074.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Batur, Z. ve Ulutaş M. (2013). PISA ile Türkçe öğretim programındaki okuduğunu anlama kazanımlarının örtüşme düzeyinin incelenmesi. Journal Of Academic Social Studies Jass, 6(2), 1549-1562. http://dx.doi.org/10.9761/jasss_651
 • Batur, Z., Ulutaş, M. ve Beyret, T. (2019). 2018 LGS Türkçe sorularının PISA okuma becerileri hedefleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Journal, Primary Education Special Issue, 48(1), 595-615.
 • Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencile¬rin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğret-menlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamaları¬nın incelenmesi. Education and Science, 36(162), 301-319.
 • Benzer, A. (2019). Türkçe Ders kitaplarının PISA okuma becerileri yeterlik düzeyleri ile imtihanı. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(2), 96-109. http://dx.doi.org/10.35233/oyea.659740
 • Bozkurt, B. Ü. (2016). Türkiye’de okuma eğitiminin karnesi: PISA ölçeğinde çıkarımlar. Abant İzzet Baysal University Journal of Education Faculty, 16(4), 1673-1686.
 • Bozkurt, B. Ü., Uzun, G.L., & Lee, Y. H. (2015). Korece ve Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının karşılaştırılması: PISA 2009 sonuçlarına dönük bir tartışma. International Journal of Language Academy, 3(9), 295-313.
 • Coşkun, Y. D. (2013). Türkçe ders kitaplarının PISA sınavı okuma ölçütleri açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 13(26), 22 -43.
 • Demir, E. (2010). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA) bilişsel alan testlerinde yer alan soru tiplerine göre Türkiye’de öğrenci başarıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demiral, H. ve Menşan, N. Ö. (2017). Sekizinci sınıf Türkçe dersinin PISA okuma becerilerine göre değerlendirilmesi. In Özcan Demirel, Kemal İşeri (Eds.), Küreselleşen Dünyada Eğitim (ss. 567-580). Ankara: PegemYayınları.
 • Dilekçi A. (2022). Evaluation of Turkey’s PISA reading literacy scores. International Journal of Education & Literacy Studies, 10(1), 138-146.
 • Gillham, B. (2000). Case study research methods. London: Continioum House.
 • İnce, M. (2016). Türkçe 6, 7, 8. sınıf öğretim programının uluslararası öğrenci değerlendirme programı’nda (PISA) yoklanan "okuma becerileri" açısından analizi (Zonguldak örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İşeri, A. (2019). Uluslararası PISA yeterlikleri ve Türkiye öğretim programları kazanımları. Mersin University Journal of Education Faculty, 15(2), 392-418.
 • Karabulut, A. (2017). MEB’in yayınlamış olduğu örnek PISA sorularının 2015 Türkçe öğretim programı okuma anlama kazanımları çerçevesinde analizi. International Journal of Education Science and Technology, 3(3), 166-174.
 • Karatay, H. ve Dilekçi, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, Temel Eğitim [Özel sayı], 685-716. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/51765/674598 10.06.2022.
 • Koç, E. S. (2021). Türkçe dersi öğretim programları ile okuma becerileri öğretim programının uluslararası okuma yeterlikleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Journal, 50(230), 169-193. http://dx.doi.org/10.37669/milliegitim.702775
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2009 Ulusal Ön Raporu. Ankara.
 • Merriam, S. B. (1990). Case study research in education. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed.). Thousand Oaks, Sage. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). 21st-century readers: Developing literacy skills in a digital world, PISA. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/a83d84cb-en.
 • Savran, N. (2004). PISA-projesi'nin Türk eğitim sistemi açısından değerlendirilmesi. Journal of Turkish Educational Sciences, 2(4), 397-412.
 • Sefer, A., Ören, Z., Sarıtaş, H. ve Konuk, S. (2017). Ortaokul Türkçe öğretim programlarındaki metin türleri ile PISA’daki metin türlerinin karşılaştırılması. International EJER Congress. Ankara: Anı Yayıncılık. Erişim adresi https://ejercongress.org/pdf/bildiri_kitabi_2017.pdf 18.11.2021.
 • Şimşek, M., Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2018). PISA 2015’e katılan öğrencilerin PISA’ya ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(58), 559-569.
 • Temizkan, M. ve Sallabaş, M. E. (2011). Okudu¬ğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testlerle açık uçlu yazılı yoklamaların karşı¬laştırılması. Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 30, 207-220.
 • Temizyürek, İ. ve İnce, V. (2019). Okuma becerileri dersi kazanımları ile PISA okuma becerilerine ait düzeylerin içerik açısından incelenmesi. International Journal of Language Academy, 7(3), 157-166.
 • Topuzkanamış, E. ve Maltepe, S. (2010). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerini kullanma düzeyleri. Journal of Turkology Research, 27, 655-677.
 • Tuzlukaya, S. (2019). 8. Sınıf Türkçe dersi merkezî sınav sorularının PISA okuma becerileri yeterlilikleri açısından incelenmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences. 5(1). http://dx.doi.org/1034137/jilses.505073
 • Yağmur, K. (2009). Türkçe ders kitapları üst düzey bilişsel becerilerin gelişimini ne oranda sağlamaktadır? Cito Education: Theory and Practice, 5, 20-34.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

___

APA Dilekçi, A. (2023). Türk Öğrencilerin PISA Deneyimi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 1285-1310 .
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 2147-1037
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

92.1b12.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretmenlerin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarını Düzenlemeye İlişkin Yeterliliklerinin İncelenmesi

Ayça CİRİT GÜL, Pınar TAĞRİKULU, Elif Omca ÇOBANOĞLU

Özel Gereksinimli ve Tipik Gelişim Gösteren Okulöncesi Dönem Çocukların Ev Okuryazarlık Ortamlarının Değerlendirilmesi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Emre LAÇİN, Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN

Matematik Ders Kitaplarında Toplumsal Rollere ve Matematik Yapmaya Ait Cinsiyet Basmakalıplarının İncelenmesi

Semahat İNCİKABI, Nagehan HALİLOĞLU

Okuma Güçlüğü Olan ve Olmayan Okuyucuların Okuduğunu Anlama Becerilerinin Metin ve Soru Türüne Özelinde İncelenmesi

Reşat ALATLI

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL OKUMA VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bengisu KAYA ÖZGÜL

Eğitimde Sanal Gerçeklik Teknolojisi: Türkiye’deki Eğilimin Belirlenmesi

Raziye SANCAR, Deniz ATAL

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Üçgenlere İlişkin Bağıntıları Öğretmek İçin Matematik Bilgilerinin İncelenmesi

Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Dilek GİRİT YILDIZ

Türkiye’de Aile Hekimlerinin Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Bilgi Düzeyi ve Farkındalıklarının İncelenmesi

Semra OMAK, Yusuf ALPDOĞAN, Elif SAZAK

Tek Lokmalık Öğrenmenin Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Yeterliliklerine Etkisi

Tansel YAZICIOĞLU, Halime Miray SÜMER DODUR

Sosyal Bilgiler Dersi için Geliştirilen Çevrim İçi Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya Etkisi

Fatma AKCAN, Esma BAYIR, Betül ÇOBAN