Öğretmenlerin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarını Düzenlemeye İlişkin Yeterliliklerinin İncelenmesi

Bu araştırma, öğretmenlerin okul dışı öğrenmeyi düzenleme düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan nicel bir çalışmadır. Nicel çalışmaların doğası gereği bu çalışma, çoklu anket modellerinden ilişkisel tarama deseninde tasarlanmıştır. Araştırmaya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okulların ilk ve orta dereceli okullarının farklı branşlarında görev yapan toplam 298 öğretmen katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Bolat & Köroğlu (2020) tarafından geliştirilen “Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin okul dışı öğrenmeyi düzenleme düzeyleri, cinsiyetleri, branşları, daha önce okul dışı öğrenme konusunda çevrimiçi veya yüz yüze eğitim alma durumları, kendi derslerinde okul dışı ortamları kullanma durumları, öğretmenlerin çocukluklarını geçirdikleri yerler ve görev yaptıkları yerler bağlamında değerlendirme yapılmıştır. Çalışmadan sağlanan veriler SPSS 22.0 ile analiz edilmiştir. Veriler betimleyici istatistikler, bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü ANOVa ile çözümlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda öğretmenlerin okul dışı öğrenme düzeyleri arasında cinsiyet, branş, çocukluklarını geçirdikleri yerler ve öğretmenlik yaptıkları yerler açısından farklılık olmadığı; okul dışı öğrenmeyi düzenleme düzeyleri arasında okul dışı öğrenme konusunda çevrimiçi veya yüz yüze eğitim alma durumları ve kendi derslerinde okul dışı ortamları kullanma durumları arasında farklılık bulunmuştur.

Analysis of Teachers’ Competencies for Organizing Outdoor Learning Environments

The present study is a quantitative study conducted to find out teachers’ levels of regulating outdoor learning. In accordance with the nature of quantitative studies, the present study was designed in a relational survey design, which is one of the multi-survey models. A total of 293 teachers working in different branches in elementary and secondary schools which were state and private schools affiliated to the Ministry of National Education participated in the study. “Outdoor Learning Regulation Scale” developed by Bolat & Köroğlu (2020) was used in the study as data collection tool. In the study, teachers’ levels of regulating outdoor learning were evaluated in terms of their genders, branches, states of previously having received online or face-to-face training on outdoor learning, states of making use of environments outside of school while teaching, the places teachers spent their childhoods and the places teachers taught. The data obtained in the study were analyzed by using SPSS 22.0 program. The data were analyzed with descriptive statistics, independent samples t test and independent samples one-way ANOVA. In line with the data obtained, it was concluded that there were no differences between teachers’ regulating outdoor learning levels in terms of their gender, branch, places where they spent their childhood and the places they taught; while there were differences between their regulating outdoor learning levels in terms of their states of having received online or face-to-face education on outdoor learning and their states of using outdoor environments while teaching.

___

 • Agostini, F., Minelli, M., & Mandolesi, R. (2018). Outdoor education in Italian kindergartens: How teachers perceive child developmental trajectories. Frontiers in Psychology, 9, 1911. Retrieved from https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01911
 • Ay, Y., Anagün, Ş. S., & Demir, Z. M. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde okul dışı öğrenme hakkındaki görüşleri. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 10(15), 103-118. Retrieved from http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8702
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/38061/399955
 • Bolat, Y., & Köroğlu, M. (2020). Okul dışı öğrenme ve okul dışı öğrenmeyi düzenleme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Education Technology and Scientific Researches. 5(13), 1630-1663. Retrieved from http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.258
 • Bostan Sarıoğlan, A., & Küçüközer, H. (2017) Fen Bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili görüşlerinin araştırılması. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İAD). 2(1), 1-15. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jrinen/issue/30340/299912
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (29. Baskı). Pegem Akademi.
 • Cirit Gül, A., Apaydın, Z., Çobanoğlu E. O., & Tağrikulu, P. (2018). Fen öğretiminde Toulmin argümantasyon modelinin sınıf dışı (outdoor) eğitim süreci ile bütünleştirilmesi: Örnek etkinlikler. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 103-120. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tubad/issue/52865/685501
 • Coppola, R., Tortella, P., Coco, D., & Sgrò, F. (18-19 December 2020). How can the technology be integrated in Outdoor Movement Education for children and the youth with special needs?. Supplementary Issue: Autumn Conferences of Sports Science. [Costa Blanca Sports Science Events, Proceeding]. Alicante, Spain. Retrieved from https://doi.org/10.14198/jhse.2021.16.Proc2.50
 • Çiçek, Ö., & Saraç, E. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarındaki yaşantıları ile ilgili görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 504-522. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59420/853396
 • Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D., & Benefield, P. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87(320), 107. Retrieved from https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315730486-22/value-outdoor-learning-evidence-research-uk-elsewhere-justin-dillon-mark-rickinson-kelly-teamey
 • Eaton, D. (1998). Cognitive and affective learning in outdoor education, [Unpublissed Doctoral thesis. University of Toronto].
 • Ergun, M., & Çobanoğlu, E. O. (2017). Okul dışı öğrenme. S. Dal ve M. Köse (Ed.). Öğretim ilke ve yöntemleri etkinlik ve ders planı örnekleriyle zenginleştirilmiş içinde. (ss. 327-375), Anı Yayıncılık.
 • Ertuğrul, A., & Karamustafaoğlu, O. (2020). Okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri: Kayseri Bilim Merkezi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9(2), 107-116. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ssrj/issue/54392/736021
 • Fiskum, T. A., & Jacobsen, K. (2012). Individual differences and possible effects from outdoor education: Long time and short time benefits. World Journal of Education, 2(4), 20-33. Retrieved from http://dx.doi.org/10.5430/wje.v2n4p20
 • Gray, T., & Martin, P. (2012). The role and place of outdoor education in the Australian National Curriculum. Journal of Outdoor and Environmental Education, 16(1), 39-50. Retrieved from https://dx.doi.org/10.1007/BF03400937
 • Gustafsson, P. E., Szczepanski, A., Nelson, N., & Gustafsson, P. A. (2012). Effects of an outdoor education intervention on the mental health of school children. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 12(1), 63-79. Retrieved from https://dx.doi.org/10.1080/14729679.2010.532994
 • James, J. K., & Williams, T. (2017). School-based experiential outdoor education: A neglected necessity. Journal of Experiential Education, 40(1), 58-71. Retrieved from https://dx.doi.org/10.1177/1053825916676190
 • Kubat, U. (2018). Okul dışı öğrenme ortamları hakkında fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 111-135. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/39596/429575
 • Malkoç, S., & Kaya, E. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde sınıf dışı okul ortamlarının kullanılma durumları. İlköğretim Online, 14(3), 1079-1095. Retrieved from http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.40410
 • Okur Berberoğlu, E., & Uygun, S. (2013). Sınıf dışı eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişiminin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 32-42. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17383/181540
 • Oral, B., & Çoban, A. (2020). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (1. Baskı). Pegem Akademi.
 • Palavan, O., Çiçek, V., & Atabay, M. (2016). Perspectives of elementary school teachers on outdoor education. Universal Journal of Educational Research, 4(8), 1885-1893. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1110777
 • Payne, M. R. (1985). Using the Outdoors to Teach Science: A Resource Guide for Elementary and Middle School Teachers. National Institute of Education (ED): Washington, DC.
 • Salmi, H. (1993). Science Centre Education. Motivation and Learning in Informal Education. Research Report 119. Department of Teacher Education, PO Box 38 (Ratakatu 6A) 00014 University of Helsinki.
 • Smeds, P., Jeronen, E., Kurppa, S., & Vieraankivi, M. L. (2011). Rural camp school ecolearn-outdoor education in rural settings. International Journal of Environmental and Science Education, 6(3), 267-291. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ959420
 • Şimşek, A., & Kaymakçı, S. (2015). Okul dışı Sosyal Bilgiler öğretiminin amacı ve kapsamı. (A. Şimşek ve S. Kaymakçı Ed.). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde. (ss. 1-13). Pegem Akademi.
 • Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46- 59. Retrieved from http://egitim.cu.edu.tr/efdergi
 • MEB, (2018a): Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı İlkokul ve Ortaokul 4., 5., 6. ve 7. sınıflar https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354 (Retrieved on 04.03.2021).
 • MEB, (2018b): Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı İlkokul 1., 2. ve 3. sınıflar. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=326 (Retrieved on 04.03.2021).
 • MEB, (2018c): Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflar. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325 (Retrieved on 04.03.2021).
 • MEB, (2018d): Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Ortaokul 7. ve 8. sınıflar. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=380 (Retrieved on 04.03.2021).
 • Yarar Kaptan, S., & Beldağ, A. (2019). Sınıf Öğretmeni adaylarının okul dışı öğrenmeye ilişkin farkındalıklarının değerlendirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 347-366. Retrieved from https://dx.doi.org/10.29329/mjer.2019.218.20

___

APA Cirit Gül, A. , Tağrikulu, P. & Çobanoğlu, E. O. (2023). Öğretmenlerin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarını Düzenlemeye İlişkin Yeterliliklerinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 1462-1499 .