Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerine yönelik bir Ânı Yaşama Ölçeği AYÖ geliştirmektir. AYÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 859 456 kız; 403 erkek üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. AYÖ’nün geçerliği iki yolla incelenmiştir. Öncelikle AYÖ’nün yapı-kavram geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. AYÖ’de dokuz faktör birlikte toplam varyansın % 67.24’ünü açıklamaktadır. Faktör analizi sonucunda AYÖ’de ikisi reverse tersten puanlanan olmak üzere 25 madde bulunmaktadır. AYÖ’nün geçerliği ayrıca benzer ölçekler yöntemi ile incelenmiştir. AYÖ ile, Yaşam Doyumu Ölçeği ve AYÖ ile Yaşamda Anlam Ölçeği ile arasında manidar düzeyde korelasyonlar bulunmuştur. Hesaplanan korelasyon katsayıları sırasıyla .65 ve .69’dur. AYÖ’nün güvenirlik çalışması ise üç yolla hesaplanmıştır: Birincisi, Cronbach Alpha katsayısı α= .89 bulunmuştur. İkinci olarak, test tekrar test güvenirlik katsayısı rXX=.87 hesaplanmış ve üçüncü olarak, testi yarılama yöntemi ile testi yarılama katsayısı .81 olarak bulunmuştur. Analizler sonucunda, Ânı Yaşama Ölçeği’nin üniversite öğrencilerinin ânı yaşama düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğuna karar verilmiştir.

Development of Seizing the Moment Scale

The aim of this study was to develop a "Seizing the Moment Scale” for university students. The reliability and validity work were carried out over a sample of 859 university students male= 403, female= 456 . The construct validity of SMS was examined by exploratory factor analysis. The 9 factors in the SMS explain the 67.24% of the total variance together. In the SMS, there are 25 items 2 of which are reversed. The criterion-related validity of the SMS was controlled. Correlation coefficients found between the SMS; and Satisfaction with Life Scale and Meaning of Life Scale are respectively .65 and .69. The reliability studies of the SMS were calculated in three ways: Firstly, Cronbach Alpha coefficient was found to be α= .89 . The test-retest reliability coefficient was found as rXX=.87 and the test split-half coefficient was found to be .81 using the test split-half method

Kaynakça

Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İIçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem-A Yayınları.

Cüceloğlu, D. (2001). Anlamlı ve coşkulu bir yaşam için savaşçı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Demirbaş, N. (2010). Yaşamda anlam ve yılmazlık. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi: Ankara.

Dökmen, Ü. (2002). Varolmak, Gelişmek ve Uzlaşmak. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Duncan, S. (2003). Şimdiki an farkındalığı. İstanbul: Kuraldışı Yayınevi.

Geçtan E. (2002). İnsan Olmak. İstanbul: Metis Yayınevi.

Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Köknel, Ö. (2004). Dolu dolu yaşamak. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Maslow, A. (2001). İnsan olmanın psikolojisi. İstanbul: Kuraldışı Yayınevi.

Naar, R. (2007). Grup psikoterapisine ilk adım. Ankara: İmge Kitabevi.

Perls, F.S. (1967). Gestalt Therapy Verbatim. California: Real People Press

Rogers, C. (2011). Kişi olmaya dair. İstanbul: Okuyan Us Yayınları.

Soysal, A.Ş., Bodur, Ş. Hızlı, F.G. (2005). Şimdi ve burada terapisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 6:274-280

Stern, D.N. (2012). Psikoterapide ve günlük yaşamda şu an. Çev.: Ç.Kılıç. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

Voltan Acar, N. (2011). Gestalt terapi: Ne kadar farkındayım?. Ankara: Nobel Yayınevi.

Yalçın, İ. ve Voltan Acar, N. (2006). Candan Erçetin’in Seslendirdiği Şarkıların Gestalt Terapi Açısından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 01-10.

Yetim, Ü. (1991). Kişisel projelerin organizasyonu ve örüntüsü açısından yaşam doyumu. Yayınlanmamış doktora tezi, İzmir: Ege Üniversitesi.

Kaynak Göster

APA Avcı, Ö . (2016). Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 177-192 .