2000-2010 yılları arasında algoloji polikliniğine başvuran kronik ağrılı hastaların geriye dönük değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, malign ve non-malign ağrı şikayeti ile başvuran hastaların ağrı tipleri, sosyodemografk özellik- leri ile ağrı tedavilerinin geriye dönük olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2000-Aralık 2010 tarihleri arasında algoloji bilim dalı polikliniğine kronik ağrı yakın- ması ile başvuran hastaların dosyaları incelendi. Hastaların sosyodemografk özellikleri, ağrı durumları ve uygulanan tedaviler dosyalarından geriye dönük olarak değerlendirildi. Bulgular: On bir yıllık süre içerisinde polikliniğimize toplam 6647 hasta başvurduğu görüldü. Hastaların %66.9’u 19-64 yaş aralığında idi. Hastaların cinsiyetleri arasında fark yoktu. En sık non-malign ağrı nedenleri; miyofasiyal ağrı, nöropatik ağrı, bel ağrısı ve baş ağrısıydı. Malign ağrı nedeniyle başvuran hastalarda en sık gastrointestinal sistem kaynaklı kanser, akciğer kanseri ve meme kanseri görüldü. Farmakolojik ve invaziv tedavi hastaların %83.4’üne uygulandığı tespit edildi. En çok yapı- lan invaziv tedavi; tetik nokta enjeksiyonu, kuru iğneleme ve epidural kateter takılması olduğu saptandı. Sonuç: Sonuç olarak, sayıları gittikçe artan algoloji kliniklerinin ağrıya multidisipliner yaklaşımla uyguladıkları tedavilerle elde edilen sonuçlar yüz güldürmektedir ve hastanın yaşam kalitesi de artmaktadır. On bir yıllık geniş bir zaman dilimini içermesi nedeniyle çalışmamızın bundan sonraki kronik ağrı çalışmaları için iyi bir veri kaynağı olacağını düşünmekteyiz.

Retrospective evaluation of the patients with chronic pain admitted to the algology polyclinic between 2000-2010

Objectives: Te aim of this study is to evaluate the patients who admitted to algology polyclinic with malign and non-malign pain, sociodemographic characteristics, type of pain and pain management retrospectively. Methods: In this study we examined the medical assessement fles of patients who admitted to our outpatient clinic of Algology Department for chronic pain between January 2000- December 2010. Te sociodemographic characteristics of the patients, pain properties and treatments were reviewed retrospectively. Results: Within the eleven years period, a total of 6647 patients have been admitted to our clinic. 66.9% of the patients were between the ages of 19 and 64. Tere was no signifcant diference between gender. Te most common causes of pain were myofascial pain, neuropathic pain, low back pain and headache. Among malignancy related cases the most common sources were gastrointenstinal sys- tem, lung and breast regions. In 83.4% of patients, pharmacological and invasive treatments were utilized. Te most common invasive treatment modalities were, trigger point injection, dry needle application and epidural catheter application. Conclusion: In conclusion, pain treatments with multidisciplinary approach applied by the increasing number of pain clinics provide favorouble results and patients quality of life is also increased. We hope our retrospective study may provide helpful data for future studies on chronic pain with its comprehensive base of patient data which covers an eleven years period.

___

1. Hains CB. History of sensation and pain. In: Hains CB, editor. Pain. New York USA: Infobase Publishing; 2007. p. 1-7.

2. Çeliker R. Kronik ağrı sendromları. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2005;51(1):14-8.

3. Goldberg DS, McGee SJ. Pain as a global public health prior- ity. BMC Public Health 2011;11:770.

4. Ayvat PU, Aydin ON, Oğurlu M. Sociodemographic proper- ties and pain prevalence of patients applying to the Algol- ogy Department polyclinic of Adnan Menderes University Medical Faculty. Agri 2011;23(1):28-39.

5. Koçoğlu D, Özdemir L. The relation between pain and pain beliefs and sociodemographic-economic characteristics in an adult population. Agri 2011;23(2):64-70.

6. Karaman H, Kavak GÖ. Ağrı kliniğimizin bir yıllık olgu analizi. Pam Tıp Derg 2010;3:17-22. 7. Riley JL 3rd, Robinson ME, Wise EA, Myers CD, Fillingim RB. Sex diferences in the perception of noxious experimental stimuli: a meta-analysis. Pain 1998;74(2-3):181-7.

8. Chesterton LS, Barlas P, Foster NE, Baxter GD, Wright CC. Gender diferences in pressure pain threshold in healthy hu- mans. Pain 2003;101(3):259-66.

9. Çöçelli LP, Avcı N, Ganidağlı S, Görgü A, Oyucu S, Öner Ü. Ağrı kliniğimize başvuran hastaların 2001-2007 tarihleri arasındaki retrospektif değerlendirilmesi. Gaziantep Tıp Der- gisi 2009;15:66-72.

10. Yegül İ. Ağrı tedavisindeki deneyimlerim. Clinic Medicine 2007;3-5.

11. F erlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Es- timates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer 2010;127(12):2893-917.

12. v an den Beuken-van Everdingen MH, de Rijke JM, Kessels AG, Schouten HC, van Kleef M, Patijn J. Prevalence of pain in pa- tients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Ann Oncol 2007;18(9):1437-49.

13. Deandrea S, Montanari M, Moja L, Apolone G. Prevalence of undertreatment in cancer pain. A review of published litera- ture. Ann Oncol 2008;19(12):1985-91.

14. Aslan FE, Kayis A, Inanir I, Onturk ZK, Olgun N, Karabacak U. Prevalence of cancer pain in outpatients registered to a cancer therapy center in Turkey. Asian Pac J Cancer Prev 2011;12(6):1373-5.

15. Esener Z, Güldoğuş F, Tür A, Üstün E, Karakaya D. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı ağrı ünitesi çalışmaları. OMÜ Tıp Dergisi 1993;10(3-4):137-40.

16. Chung JW, Wong TK. Prevalence of pain in a community pop- ulation. Pain Med 2007;8(3):235-42.

17. Kuru T, Yeldan I, Zengin A, Kostanoğlu A, Tekeoğlu A, Akbaba YA, et al. The prevalence of pain and diferent pain treat- ments in adults. Agri 2011;23(1):22-7.

18. Erdine S, Hamzaoğlu O, Özkan Ö, Balta E, Domaç M. Türkiye’de erişkinlerin ağrı prevalansı. Ağrı 2001;13(2):22-30.

19. Elliott AM, Smith BH, Penny KI, Smith WC, Chambers WA. The epidemiology of chronic pain in the community. Lancet 1999;354(9186):1248-52.

20. Gül K, Onal SA. Comparison of non-invasive and invasive techniques in the treatment of patients with myofascial pain syndrome. Agri 2009;21(3):104-12.

21. Bubnov RV. The use of trigger point “dry” needling under ultrasound guidance for the treatment of myofascial pain (technological innovation and literature review). Lik Sprava 2010;(5-6):56-64.

22. Huang YT, Lin SY, Neoh CA, Wang KY, Jean YH, Shi HY. Dry needling for myofascial pain: prognostic factors. J Altern Complement Med 2011;17(8):755-62.

23. Karaman H, Tüfek A, Kavak GO, Yildirim ZB, Celik F. Would pulsed radiofrequency applied to diferent anatomical re- gions have efective results for chronic pain treatment? J Pak Med Assoc 2011;61(9):879-85.

24. Ak bas M, Luleci N, Dere K, Luleci E, Ozdemir U, Toman H. Ef- fcacy of pulsed radiofrequency treatment on the saphenous nerve in patients with chronic knee pain. J Back Musculoske- let Rehabil 2011;24(2):77-82.

25. Önal A. Fizik tedavi ajanları ve terapötik kullanımları. İçinde: Önal A, editör. Algoloji. İstanbul: Nobel Matbaacılık; 2004. s. 181-9.

26. O osterhof J, Wilder-Smith OH, de Boo T, Oostendorp RA, Crul BJ. The long-term outcome of transcutaneous electrical nerve stimulation in the treatment for patients with chron- ic pain: a randomized, placebo-controlled trial. Pain Pract 2012;12(7):513-22.

27. M elzack R. Ağrı devrimi. In: Melzack R, Wall PD, editors. Ağrı tedavisi. 1. Baskı. İstanbul: Güneş Kitabevi; 2006. p. 1-9.

28. Unruh AM, Strong J, Wright A. Understanding pain. In: Strong J, Unruh AM, Wright A, Baxter GD, editors. Pain, a text book for therapists. London: Churchill Livingstone; 2002. p. 3-99.

___

Ağrı
  • ISSN: 1300-0012
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018

11b6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

A case of cerebral venous thrombosis accompanying with intracranial hypotension: Headache that changing character

SİBEL GÜLER, Çiğdem DENİZ, Ufuk UTKU, SEZGİN KEHAYA

Results of the assessment of the council of multidisciplinary pain

Süleyman DENİZ, Abdülkadir ATIM, Tarık PURTULOĞLU, Ercan KURT

Ultrasound guided brachial plexus block can be advantageous in patients with avulsion type upper extremity injuries

İnan AYSEL, İSMET TOPÇU, Fatma Filiz KURT

2000-2010 yılları arasında algoloji polikliniğine başvuran kronik ağrılı hastaların geriye dönük değerlendirilmesi

Sevda AKDENİZ, EBRU KELSAKA, FUAT GÜLDOĞUŞ

Ön kol cerrahisinde infraklaviküler ve korakoid yaklaşımların karşılaştırılması

AHMET KEMALETTİN KOLTKA, Yılmaz YENİGÜN, Semra KÜÇÜKGÖNCÜ, TÜLAY ÖZKAN SEYHAN, NÜZHET MERT ŞENTÜRK

Combined use of ultrasound guided infraclavicular block and lateral femoral cutaneous nerve block in upper extremity reconstruction requiring large skin graft: Case report

ALPER KILIÇASLAN, ATİLLA EROL, Ahmet TOPAL, Muhammed Nebil SELİMOGLU, ŞEREF OTELCİOĞLU

Spontan intrakraniyal hipotansiyona bağlı baş ağrısının tedavisinde epidural kan yaması

FUAT GÜLDOĞUŞ, EBRU KELSAKA

Postspinal subakut subdural hematom: Olgu sunumu

Ferdi DOĞANAY, Lütfye PİRBUDAK, Rauf GÜL, MEHMET ALPTEKİN, Nurgül KAPLAN

Ağrısı olan yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin incelenmesi

NURGÜL GÜNGÖR TAVŞANLI, HANİFE ÖZÇELİK, Ayfer KARADAKOVAN

Tek taraflı inguinal hernilerde ilioinguinal iliohipogastrik sinir bloğu ile spinal anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması

Işık GÜRKAN, Gülten ÜTEBEY, ONUR ÖZLÜ