X, Y, Z Jenerasyonundaki Kadınların Yalnız Seyahat Eden Kadın Turistlere Bakış Açısının Seyahat Niyetine Etkisi: TR90 Bölgesi Örneği

Turizm kaynaklarına erişimde ve turistik seyahatlerde kadınlar ve erkekler eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasına rağmen Türkiye’de ve dünya genelinde hâkim olan bir eşitsizlik anlayışının söz konusu olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, tek başına seyahat eden kadın turistler ile ilgili algının, tek başına seyahat etme niyeti üzerinde etkisinin olup olmadığı ve tek başına seyahat etme algısı ve tek başına seyahat etme niyetinin kuşaklara göre bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Ulusal literatür incelendiğinde, kadınların tek başına seyahat algıları ile tek başına seyahat etme niyeti arasındaki ilişkiye yönelik sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın teorik alt yapısı planlı davranış teorisi, liberal feminizm teorisi ve sosyal etki teorisine dayanmaktadır. Çalışmanın evrenini, TR90 Doğu Karadeniz Bölgesindeki (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) kadın nüfusu oluşturmaktadır. Veriler anket yolu ile toplanmıştır. Çalışmanın yöntemi, tarama modelleri içerisinde yer alan ilişkisel tarama modelidir. Çalışma bulgularını analiz edebilmek için ANOVA Testi, korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi ve hiyerarşik (sıralı) regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda, kadınların tek başına seyahate çıkma algısının tek başına seyahat etme niyeti üzerinde etkili olduğu ve tek başına seyahat algısı ile tek başına seyahat etme niyetinin kuşaklara göre farklılık göstermediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

The Effect of the X, Y, Z Generations’ Women Perspectives on Travel Intention of Female Tourists Traveling Alone: An Example of TR90 Region

Although women and men have equal rights and freedoms in accessing tourism resources and in touristic travels, it can be said that there is an understanding of inequality prevailing in Turkey and throughout the world. In this study, it was examined whether the perception of female tourists traveling alone has an effect on the intention to travel alone, and whether the perception of female tourists traveling alone and intention to travel alone differ by generation. When the national literature is examined, a limited number of studies have been found on the relationship between the perception of female tourists traveling alone and their intention to travel alone. Therefore, it is thought that this study will contribute to the literature. The theoretical background of the study is based on planned behavior theory, liberal feminism theory and social impact theory. The population of the study consists of the female population in the TR90 Eastern Black Sea region (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon). The data were collected by using a questionnaire. The method of the study is the relational screening model, which is included in the screening models. ANOVA Test, correlation analysis, simple linear regression analysis and hierarchical (ordinal) regression analysis were used to analyze the study findings. In line with the data obtained from the study, it was concluded that women's perception of traveling alone has an effect on travel intention and that travel perception and travel intention do not differ according to generations.

Kaynakça

Abayhan, Y. (2013). Sosyal Etki Kuramı Bağlamında Psikolojik Dışlanma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akkaş, İ. (2019). Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları Çerçevesinde Ortaya Çıkan Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı. EKEV Akademi Dergisi(Özel Sayı), 97-118.

Akoğlan Kozak, M., Evren, S., & Çakır, O. (2013). Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 7-22.

Albayrak, A. S. (2019). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Trabzon: Celepler Basım Yayım Dağıtım.

Allison, P. D. (1999). Multiple Regression: A Primer. Pine Forge Press.

Alpay, E. E., Yavuz, M., & Kahyaoğlu, M. B. (2015). Gelir Durumunun Risk Algısına Etki Eden Diğer Sosyo-Ekonomik ve Demografik Faktörler Üzerindeki Etkisi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1), 205-226.

Altınbaş, D. (2006). Feminist Tartışmalarda Liberal Feminizm. Kadın Araştırmaları Dergisi, 0(9), 21-52.

Arslanalp, M. (2019). Yoldaki Kadınlar: Gezi Anlatılarında Toplumsal Cinsiyet ve Sınırları Aşmak. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aslantürk, E., & Unur, K. (2019). Yalnız Seyahat Eden Kadınların Seyahat Deneyimleri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(3), 493-514.

Ay, M., & Özel, Ç. H. (2019). Postmodern Turist Deneyimi: Motosikletli Kadın Gezginler Üzerine Bir Değerlendirme. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 630-645.

Babalan Salı, J. (2015). Verilerin Toplanması. A. Şimşek içinde, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (s. 134-161). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Beklan Çetin, O. (2005). Ekofeminizm: Kadın-Doğa İlişkisi ve Ataerkillik. Sosyoekonomi, 1, 61-76.

British Airways. (2018, 10 10). (Don't) Come Fly With Me. 05 11, 2021 tarihinde British Airways: https://mediacentre.britishairways.com/pressrelease/details/86/2018-247/10174 adresinden alındı

Brown, L., & Osman, H. (2017). The female Tourist Experience in Egypt as an Islamic Destination. Annals of Tourism Research, 63, 12-22.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.

Cesur, M. (2014). Tek Başına Seyahat Eden Kadın Turistlerin Seyahat Kısıtlayıcıları. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Chiang, C.-Y., & Jogaratnam, G. (2005). Why Do Women Travel Solo for Purposes of Leisure? Journal of Vacation Marketing, 12(1), 59-70.

Çabuk, S., Nakıboğlu, B., & Canoğlu, M. (2013). Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 96-108.

Çelik, M., & Gölpek Karababa, A. (2018). Girişimcilik Niyetlerinin Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13(1), 57-67.

Çetin, A., & Şentürk, M. (2016). Bilgi Paylaşma Davranışının Planlı Davranış Teorisi ve Sosyal Değişim Teorisi Bağlamında İncelenmesi: Dermatologlar Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 16(2), 241-256.

Çetin, C., & Karalar, S. (2016). X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 157-197.

Çetinel, E., & Ersoy Yılmaz, S. (2016). Feminist Teori: Yönetim Ve Organizasyon Alanına Eleştirel Bir Yaklaşım. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6(2), 119-148.

Çetinkaya Bozkurt, Ö. (2014). Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Öğrencilerin Girişimci Olma Niyetlerinin İncelenmesi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 27-47.

Demren, Ç. (2003). Erkeklik, ataerkillik ve iktidar ilişkileri. A. Akın içinde, Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın (s. 33-44). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Duantrakoonsil, T., Reid, E. L., & Lee, H. Y. (2019). Foreing Travellers' Museum Motivation and Museum Service Quality in Thailand: Comparison of Solo Female and General Travellers. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 12(1), 48-59.

Emekli, G. (2006). Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm. Ege Coğrafya Dergisi, 15, 51-59.

Erişti, S. D., Uluuysal, B., & Dindar, M. (2013). Görsel Algı Kuramlarına Dayalı Etkileşimli Bir Öğretim Ortamı Tasarımı ve Ortama İlişkin Öğrenci Görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 47-66.

Erten, S. (2002). Kız ve Erkek Öğrencilerin Evde Enerji Tasarrufu Yapma Davranış Amaçlarının Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla Araştırılması . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(22), 67-73.

Gazeloğlu, C., & Erkılıç, E. (2020). Bilimsel Araştırmalarda Temel Örnekleme Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update. Boston: Pearson.

Gökdemir, S., & Hacıoğlu, N. (2018). Turist Rehberlerinde Tükenmişlik ve Meslekten Ayrılma Niyeti. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(39), 511-541.

Gray, J. M., & Wilson, M. A. (2009). The Relative Risk Perception of Travel Hazards. Environment and Behavior, 41(2), 185-204.

Hao, J. S., & Har, C. O. (2014). A Study of Preferences of Business Female Travelers on the Selection of Accommodation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 144, 176–186.

Hartman, H. (2006). Marksizm'le Feminizm'in Mutsuz Evliliği. (G. Aygen, Çev.) İstanbul: Agora Kitaplığı.

Hastings, B., & Hikida, L. (1997). PATA Communications. 05 03, 2021 tarihinde Women Travellers: A New Growth Market: https://www.hotel-online.com/News/PressReleases/PataWomenTravellers_Nov1997.html#:~:text=Over%20the%20past%20five%20years,Taipei%2C%20Hong%20Kong%20and%20Singapore. adresinden alındı

Jang, S. (., Bai, B., Hu, C., & Wu, C.-M. E. (2009). Affect, Travel Motivation, and Travel Intention: a Senior Market. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(1), 51-73.

Jordan, F., & Aitchison, C. (2008). Tourism and the Sexualisation of the Gaze: Solo Female Tourists’ Experiences of Gendered Power, Surveillance and Embodiment. Leisure Studies, 27(3), 329–349.

Jordan, F., & Gibson, H. (2005). “We’re Not Stupıd . . . But We’ll Not Stay Home Eıther”: Experıences Of Solo Women Travelers. Tourism Review International, 9, 195–211.

Kaba, B., & Emekli, G. (2018). Turizmde Yükselen Bir Eğilim: Yalnız Seyahat Eden Kadın Gezginler (Türkiye Örneği). Ege Coğrafya Dergisi, 27(2), 111-126.

Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü. (2008). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü.

Kahraman, S. D. (2010). Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(1), 30-35.

Kalav, A. (2012). Namus ve Toplumsal Cinsiyet. Mediterranean Journal of Humanities, 2(2), 151-163.

Karagöz, D., Işık, C., Doğru, T., & Zhang, L. (2020). Solo Female Travel Risks, Anxiety and Travel Intentions: Examining the Moderating Role of Online Psychological-Social Support. Current Issues in Tourism, 1-18.

Kervankıran, İ., & İlban, K. (2019). Türkiye’den Turizm Amacıyla Yurtdışına Giden Kadınların Seyahat Motivasyonları. 20. Ulusal Turizm Kongresi (s. 542-546). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Khan, S. (2011). Gendered Leısure: Are Women More Constraıned in Travel for Leısure? Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 6(1), 105-121.

Kılıçlar, A., & Aldoğan Şenol, F. (2019). Üçüncü Yaş Turistlerin Seyahat Motivasyonu ile Seyahat Memnuniyeti Arasındaki İlişki. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3249-3261.

Korkmaz, M. (2018). Yerel Halkın Kadın Turistler Karşı Bakış Açısının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında İncelenmesi:Gökçeada Örneği. Turizm şletmeciliği Anabilim Dalı. Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kulaber, İ. (2020, 05 08). Tarihteki Öncü 10 Kadın Gezgin. obilet.com: https://blog.obilet.com/tarihteki-oncu-10-kadin-gezgin/ adresinden alındı

Kutluk Bozkurt, A., & Avcıkurt, C. (2019). Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetinin Belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(4), 1294-1307.

Küçük, E. (2011). Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Mali Müşavir (SMMM) Olma Niyetinin Altında Yatan Faktörlerin Analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 145-162.

Latane, B. (1981). The Psychology of Social Impact. American Psychologist, 36(4), 343-356.

McNamara, K. E., & Prideaux, B. (2010). A Typology of Solo Independent Women Travellers. International Journal of Tourism Research, 12, 253–264.

Moutinho, L. (1987). Consumer Behaviour in Tourism. European Journal of Marketing, 21(10), 5-44.

Mutlu, H. M., Çeviker, A., & Çirkin, Z. (2011). Tüketici Entrosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz. Sosyoekonomi, 1, 51-74.

Nettle, D. (1999). Using Social Impact Theory to Simulate Language Change. Lingua, 108, 95-117.

Ocak, A. (2021). Türk Eğitim Yönetiminde Kadının Adı Yok. Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi, 2(1), 15-25.

Osman, H., Brown, L., & Phung, T. M. (2019). The Travel Motivations and Experiences of Female Vietnamese Solo Travellers. Tourist Studies, 1-20.

Öter, Z., & Özdoğan, O. N. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), 127-138.

Özkök, F., & Cesur, M. (2015). Tek Başına Seyahat Eden Kadın Turistlerin Seyahat Kısıtlayıcıları. A. Kelkit içinde, 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı (ss. 1671-1688). Ankara: Detay Yayıncılık.

Özsaçmacı, B. (2018). Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Yeşil Marka Farkındalığı ve Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerindeki Aracılık Etkisi. Business and Economics Research Journal, 9(4), 945-960.

Öztürk, M., & Bayat, M. (2011). Uluslararası Turizm Hareketlerinde Sağlık Turizminin Rolü ve Kalite Çalışmalarının Önemi Bir Literatür Çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 135-156.

Pan, Y., & Jackson, R. T. (2008). Ethnic Difference in the Relationship Between Acute Inflammation and Serum Ferritin in US Adult Males. Epidemiology and Infection, 136, 421-431.

Pekiner, A. B. (2019). Yalnız Seyahat Eden Kadınların Motivasyon ve Deneyimleri: Diyarbakır'ı Ziyaret Eden Kadınlar Üzerine Bir Araştırma. Batman: Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Reisinger, Y., & Crotts, J. C. (2010). The Influence Of Gender On Travel Rısk Perceptıons, Safety, And Travel Intentıons. Tourism Analysis, 14, 793-807.

Sağlık Özçam, D., & Bilgin, F. Z. (2012). Satınalma Davranışında Reklamın ve Reklam Türlerinin Önemi Ve Etik Algısı. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 65-74.

Saraç, M., & Kahyaoğlu, M. B. (2011). Bireysel Yatırımcıların Risk Alma Eğilimine Etki Eden Sosyo-Ekonomik ve Demografik Faktörlerin Analizi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 5(2), 135-157.

Saruhan, Ş. C., & Özdemirci, A. (2020). Bilim, Felsefe ve Metodoloji. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Seow, D., & Brown, L. (2018). The Solo Female Asian Tourist. Current Issues in Tourism, 1-20.

Sert, A. N. (2019). Üçüncü Yaş Yerli Turistlerin Seyahat Kısıtları ve Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(42), 200-211.

Solmaz, S. A. (2019). Turizmin Doğuşu: Sosyolojik Bir Olgu Olarak Turizm Nasıl Ortaya Çıktı? Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 5(19), 867-882.

Su, C.-P., & Wu, T.-C. (2020). The Dark Side of Solo Female Travel: Negative Encounters with Male Strangers. Leisure Sciences An Interdisciplinary Journal, 1-18.

Süral, S., & Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik Formasyon Programına Katılan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 62-75.

Şahin, B., & Taşkaya, S. (2010). Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algıları. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(2), 85-114.

Şengül, S. (2018). Destinasyon Gastronomi Marka Değeri Bileşenlerinin Seyahat Niyeti Üzerine Etkisi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(18), 1-22.

Şeşen, H., & Basım, H. N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 12(Özel Sayı), 21-28.

Şimşek, A. (2015). Araştıma modelleri. A. Şimşek içinde, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (ss. 80-107). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.). Boston: Pearson.

Tanrıverdi, H., Koçaslan, G., & Osmanoğlu Taştan, N. (2018). Psikolojik şiddet algısı, tükenmişlik sendromu ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: banka çalışanları üzerinde bir araştırma. Yöntem ve Ekonomi, 25(1), 113-131.

Taştan, C. (2019, 04 04). Tek başına seyahate çıkma konusunda erkekleri ‘sollayan’ kadınlar. 05 11, 2021 tarihinde Listelist: https://listelist.com/tek-basina-seyahat-kadinlar/ adresinden alındı

Taytak, M. (2016). Vergi kültürünü belirleyen faktörler ve mükelleflerin demografik özelliklerinin vergi kültürü üzerindeki etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 1933-1957.

TDK. (2019). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Türk Dil Kurumu: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı

Thomas, T. K., & Mura, P. (2018). The ‘Normality of Unsafety’- foreign solo female travellers in India. Tourism Recreation Research, 1-8.

Tilley, S., & Houston, D. (2016). The gender turnaround: young women now travelling more than young men. Journal of Transport Geography, 54, 349–358.

Turan, A. H. (2011). İnternet alışverişi tüketici davranışını belirleyen etmenler: planlı davranış teorisi (TPB) ile ampirik bir test. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(1), 128-143.

TUYED. (2016, 05 12). “Yalnız” turist, yalnız değilsin!.. 05 11, 2021 tarihinde Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği: http://www.tuyed.org.tr/yalniz-turist-yalniz-degilsin/ adresinden alındı

TÜİK. (2020, Aralık). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları . Türkiye İstatistik Kurumu: https://www.tuik.gov.tr/# adresinden alındı

Ural, A., & Kılıç, İ. (2018). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Uştu, H., & Tümkaya, S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mesleki bağlılık, işten ayrılma niyeti ve bazı sosyo-demografik özelliklerinin örgütsel bağlılığı yordama düzeylerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 16(3), 1262-1274.

Uzun, T., & Ayık, A. (2016). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 672-688.

Ülkü, A., & Bişkin, F. (2020). Destinasyon kişiliği ve benlik uyumunun turistlerin davranışsal niyetleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(43), 127-142.

Valaja, E. (2018). Solo female travellers' risk perceptions and risk reduction strategies - as expressed in online travel blog narratives. Department of Service Management and Service Studies. Lund: Lund University.

Wilson, E. (2004). A 'journey of her own'?: the impact of constraints on women's solo travel. Avustralya: Griffith University.

Wilson, E., & Little, D. E. (2008). The solo female travel experience: exploring the ‘geography of women's fear’. Current Issues in Tourism, 11(2), 167-186.

Yang, E. C., Khoo-Lattimore, C., & Arcodia, C. (2017). Constructing space and self through risk taking: a case of asian solo female travelers. Journal of Travel Research, 1-13.

Yang, E. C., Khoo-Lattimore, C., & Arcodia, C. (2018). Power and Empowerment: How Asian Solo Female Travellers Perceive and Negotiate Risks. Tourism Management, 68, 32-45.

Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. ıstanbul University Journal of the School of Business, 46(Özel Sayı), 74-85.

Yazıcı, G. (2018, 03 16). Himalayalar’ın zirvelerine “Kadınlara Oy Hakkı” mücadelesini taşıdı: Fanny Bullock Workman. Bilim ve Gelecek: https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2018/03/16/himalayarin-zirvelerine-kadinlara-oy-hakki-mucadelesini-tasidi-fanny-bullock-workman/ adresinden alındı

Yıldız, D., & Uzunsakal, E. (2018). Alan araştırmalarında güvenilirlik testlerinin karşılaştırması ve tarımsal veriler üzerine bir araştırma. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi(1), 14-28.

Ying, T. J., Awang, K. W., & Bojei, J. (2017). Generation Y Malaysian Women’s perception towards solo travel. Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism, 6(2), 45-54.

Yüksel, M. (2018). İşgörenlerin politik becerilerinin yöneticilerin görev performansı değerlendirmeleri üzerindeki etkisi: Sosyal Etki Kuramı Açısından Bir Değerlendirme. Ege Akademik Bakış, 18(3), 445-455.

Yüksel, S. R. (2014). Türk medenî kanunu bakımından kadın-erkek eşitliği. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18(2), 175-200.

Kaynak Göster

APA Acuner, E. & Şimşek, M. (2022). X, Y, Z Jenerasyonundaki Kadınların Yalnız Seyahat Eden Kadın Turistlere Bakış Açısının Seyahat Niyetine Etkisi: TR90 Bölgesi Örneği . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 24 (1) , 382-403 . DOI: 10.32709/akusosbil.983277