The Analysis of the Effect of Real Interests on Income Distribution with ARDL Model Approach

The Analysis of the Effect of Real Interests on Income Distribution with ARDL Model Approach

The Gini coefficient which measures the unfair distribution of income is a value between 0 and 1. As the index value approaches to 1, unfairness increases and as it approaches to 0, income distribution becomes fairer. The aim of this study is to examine the effect of real interest on income distribution in 5 developing countries which are close to each other in terms of real per capita income with panel data analysis. In this context, since the data of 2000-2016 include cross sectional dependency, second generation panel root tests were used. Since the series are stable on different levels, ARDL model was utilized. Then, the coefficient between the variables were determined by using the PMG estimator and causality analysis was conducted. According to the result of the study, although there isn’t a short-term relationship between the variables, there is a cointegrated relationship in long-term. Furthermore, according to the PMG estimator, an increase of 1 unit, increases the Gini coefficient by 0.007. Since the conducted causality analysis was resulted in accordance with the Gini coefficient from real interests, it verifies this result. Since the increase in real interests increases the Gini coefficient, real interests should be decreased for a more fair income distribution, according to the result of this study.

___

  • Campbell, John Y. ve Mankiw, N. Gregory (1989), “Consumpiton, Income and Interest Rate: Reinterpreting the Time Series Evidence” NBER Macroeconomics Annual 1989, Volume 4, March 1989, pp.185-246. Ceyhan, M.S. (2004). Faiz Dışı Fazla Nedir? Türkiye’de Mevcut Faiz Dışı Fazla ve Reel Faizler ile Kamu Borçları Eritilebilir mi? (Muhtemel Senaryolara Göre Üç Projeksiyon). C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2004, s.31-46.Çalışkan, Ş. (2010). Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk. Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı:59, 2010/2, s.89-132.Çetin, Başak Işıl (2013), İktisadi Sistemler Bağlamında Gelir Dağılımı-Kredi Ekonomisiİlişkisi ve Türkiye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayınları,Yayın No: 41, Ankara.Çiftçi, İ., Özbek, R.İ. ve Uzgören, E. (2018). Feldstein-Horioka Bulmacasının OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analiziyle Sınanması. Yönetim ve Ekonomi, Cilt:25, Sayı:2, s.369-390.Demir, M. ve Sever, E. (2008). Kamu İç Borçlanmasının Büyüme, Faiz ve Enflasyon Oranı Üzerindeki Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz-2008 C.7 S.25 (170-196).Ersezer, D. (2006). Gelir Dağılımı Politikası ve Araçları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16, Sayı:1, s. 255-268.Grüner, Hans Peter (2001), “Wealth Distribution and Interest Rates: Empirical Evidence For The US” CEPR Discussion Paper 3106. Review of Economic Studies, Vol. 71, pp.1001–1026. Kamacı, A. (2016). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Reel Ücret, Enflasyon ve Reel Faizlerin İşgücü Verimliliği Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:7, Sayı:14, s.321-340.Koçbulut, Ö. ve Altıntaş, H. (2016). İkiz Açıklar ve Feldstein-Horioka Hipotezi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 48, Temmuz-Aralık 2016 ss. 145-174.Lancastre, M. (2016). Inequality and Real Interest Rates. MPRA, Paper No: 85047, March 2016.Maraşlı, O. (2016). Interest And Social Justice: The Impact Of Real Interest Rate On Income Inequality. İslam Ekonomisi Ve Finansı Dergisi, Vol. 1, pp.77-118.Pesaran, M.H., Shin, Y. ve Smith, R.T. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of the American Statistical Association, Vol. 94, No. 446 (Jun., 1999), pp. 621-634.Sağlam, Y., Egeli, H.A. ve Egeli, P. (2017). Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ar&Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi. Sosyoekonomi, Vol.25 (31), s.149-165.Saymeh, Abdülaziz Farid ve Orabi, Marwan Mohammad Abu (2013), “The Effect of Interest Rate, Inflation Rate, GDP On Real Economic Growth Rate In Jordan” Asian Economic and Financial Review, 2013, 3(3):341-354.Sever, Erşan ve Mızrak, Zekeriya (2007), “Döviz Kuru, Enflasyon Ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkiler: Türkiye Uygulaması” SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:13, s.265-283.Shrivastava, A.; Behera, H.K., Kavediya, R. ve Das, A. (2013). Real Interest Rate impact on Investment and Growth – What the Empirical Evidence for India Suggests. https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/IDGSR08082013.pdf Erişim Tarihi:01.02.2019Sugözü, İ.H., Erdoğan, S. ve Ulaşan, E. (2017). The Impacts Of Interest Expenditure on Income Distribution and An Application on The Factors Distorting Income Distribution: An Empirical Analysis For Turkey. Turkish Studies, Volume 12/12, p. 231-250Topal, M.H. (2017). Vergi Yapısının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkelerinden Ampirik Bir Kanıt. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2017, Cilt:5, Sayı:3, s.183-206.Yurttagüler, İ.M. ve Kutlu, S. (2013). Reel Faiz Oranının Uzun Hafıza Modeli ile İncelenmesi: Türkiye Örneği. Maliye Dergisi, Sayı:164, Ocak-Haziran 2013, s.208-219.

___

APA Kamacı, A. , Ceyhan, M. & Peçe, M. A. (2019). The Analysis of the Effect of Real Interests on Income Distribution with ARDL Model Approach . Afro Eurasian Studies , 8 (1) , 39-54 . DOI: 10.33722/afes.531908