A Method Of Baiting In Internet Journalism; Fear And Threat Journalism

A Method Of Baiting In Internet Journalism; Fear And Threat Journalism

With the forced migration of traditional media to the internet environment, rating competition in televisions and circulation competition in newspapers have become the competition of being the most-clicked on the internet. In fact, this competition was seen as a struggle to survive for news sites. However, this approach worked up producing/making news with the “no matter how, as long as it is clicked” logic in internet journalism. Especially headlines were started to be created in a way which threaten, frighten and cause concern in the reader, beyond arousing curiosity. Unfortunately, this understanding meant ignoring the journalism principles and ethical orders as well as deceiving the readers. In these kind of news reports which are produced with the concern of being widely clicked and read, readers are literally forced to read those news reports since an expectation is created for them by using titles that are more assertive than it already is, which generally address to the feelings of the reader and discuss subjects that are controversial in terms of newsworthiness. In the news, frightening, worrisome, disconcerting and over-thrilling language and wording are used as well as misleading information and noncompliance between the title and the content. The news reports that are produced with this understanding deceive the readers and discredit internet journalism and internet news. The aim of this study is to put forward the creation of a new journalism understanding which frightens, almost threatens and causes worry in the reader (compels them to read) in internet journalism. Within the scope of the research, 5 most followed internet sites in Turkey, according to the web traffic measurements of Alexa (Top Sites in Turkey) for December 2018, were monitored for 2 months. The compliance between the titles and news reports in these news sites were analyzed along with the language and wording, by examining certain news reports that are created and published in a way which threatens, frightens, causes anxiety or worry in the reader. The literature related to the subject was utilized as well.

___

 • Almagor, R. C. (2002). İfade, Medya ve Etik (1. Baskı). (S.N. Şad, Çev.). Ankara: Phoenix Yayınevi
 • Araslı, O. (2011). İnternet ve internet haberciliği: Türkiye’deki popüler haber sitelerinin etiksel açıdan incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Aydın, İ. E. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35): 373-386.
 • Boyd, D. M. and Ellison, N. B., (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer-Metiated Communication, Vol.13, No.1.
 • Bulunmaz, B. (2015). Yeni medya eski medyaya karşı: savaşı kim kazandı ya da kim kazanacak? Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 1 (7), 22-29. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ktuiad/issue/10316/126540
 • Cereci, S. Ve Özdemir H. (2015). Medyanın Toplumsal Gelişimi: Medya Toplumları, The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 33, p. 1-10, Spring I 2015
 • Çakır, H. ve Topçu, H. (2005). Bir iletişim dili olarak İnternet. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 71-96.
 • Çalışır, G. (2015). Kişilerarası İletişimde Kullanılan Bir Araç Olarak Sosyal Medya: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma, NWSA-Humanities E-Journal of New World Sciences Academy, 10 (3), 115-144.
 • Demir, V. (2006). Medya etiği (1. Baskı). İstanbul, Beta Basım.
 • Dönmez, İ. H. (2010). İnternet haberciliğinde tıklanma kaygısı ve kapan manşetler. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 14, 105-128.
 • Englander, F., Terregrossa, R. A., Wang, Z. (2010). Internet Use Among College Student: too or toy? Educational Review, 62(1), 85-96.
 • Erdoğan, İ. (2013). Yeni medya gazeteciliğinde etik bir paradigma belirlemenin kapsamı ve sınırları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı:36, Bahar, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Süreli Elektronik Dergi, ss.254-272.
 • Fouts, J. (2009). Social Media Success: Practical Advice and Real-World Examples for Social, California: Happyabout İnfo.
 • Furedi, F. (2001) Korku Kültürü, (B. Yıldırım, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı, (2017) Dünya ülkeleri internet ve sosyal medya kullanımı, Gençlik Araştırmaları Haber Bülteni, Sayı 2, 2017
 • Gürcan, H. İ. (2005). İnternet haberciliğinde etik değerler, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 22, 39-46
 • Hazar, M. (2011). Sosyal Medya Bağımlılığı- Bir Alan Çalışması, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 32.
 • Işık, U. ve Koz, K. A. (2014). Çöp yığınlarında haber aramak: internet gazeteciliği üzerine bir çalışma. Humanities Science, 9 (2), 27-43.
 • İnce, M. (2018). Haber edinme aracı olarak internet ve internet haberciliği, Konya: Eğitim Yayınevi
 • İnce, M. ve Koçak, M. C. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, ss.736-749
 • Kalsın, B. (2016). Geçmişten Geleceğe İnternet Gazeteciliği: Türkiye Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 42, p. 75-94, Winter III 2016, (ss.75-94),
 • Karppinen, K. and Moe, H. (2014). What we talk about when we talk about “The Market”: Conceptual contestation in contemporary media policy research, Journal of Information Policy, (4), 327-341.
 • Kirtiş, K. A., Karahan, F. (2011). To be or not to be in Social Media Arena as the Most Cost-efficient Marketing Strategy after the Global Recession. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 260-268.
 • Köknel, Ö. (2004). Korkular, Takıntılar, Saplantılar. İstanbul: Altın Kitaplar.
 • Küçükali, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı: Atatürk Üniversitesi Örneği, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7, (13)
 • Lee, A. M., Lewis, S. C. ve Powers, M. (2014). Audience clicks and news placement: a study of time-lagged ınfluence in online journalism. Communication Research 41 (4), 505–530. doi:10.1177/0093650212467031.
 • Lüsted, A. M. (2011). Social Networking: Myspace, Facebook and Twitter, America: ABDO Publishing Company.
 • Obee, J. (2012). The Ultimate Teen Guide, Toronto: The Scarecrow Press.
 • Onat, F., Alikılıç, Ö. A. (2008). Sosyal ağ sitelerinin reklam ve halkla ilişkiler ortamları olarak değerlendirilmesi, Journal of Yaşar University, 3(9), 1111-1143.
 • Öner, T. (2006). Bilişimde Özenli Türkçenin Önemi, Bilişim ve Bilgisayar Mühendisliği Dergisi, 1 (1), İstanbul.
 • Özdemir, S. S., ve Diğerleri (2014) Sosyal medya kavramı ve sosyal ağ sitelerinde yer alan online reklam uygulamalarının incelenmesi, Electronic Journal of Vocational Colleges-December 2014
 • Özyal, B. (2016). Tık odaklı habercilik: tık odaklı haberciliğin Türk dijital gazetelerindeki kullanım biçimleri. Global Media Journal TR Edition, 6, 12, 273-301.
 • Pavlik, J.V. (2013). Yeni Medya ve Gazetecilik. (M. Demir ve B. Kalsın, Çev.) Ankara: Phoe
 • Ryan, K. P. (2011). Social Networking, New York: Rosen Publishing.
 • Tektaş, N. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma, Journal of History School (JOHS), 7(17): 851-870.
 • Torun, H. (2018). Görsel Korkuda Yönelim ve Popüler Kültür. Yıldız Journal of Art and Design, 5 (1), 63-84.
 • Tosun, C. (2005). Dil Zenginliği, Yozlaşma ve Türkçe. Journal of Language and Linguistic Studies, 1 (2), 136-153.
 • Van Dijck, J. (2013). The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media, Oxford: Oxford University Press.
 • Yurdigil, Y. ve Zinderen, İ.E. (2012). Yeni Medyada Haber Dili (Ayşe Paşalı Olayı Üzerinden Geleneksel Medya Ve İnternet Haberciliği Karşılaştırması), The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication- TOJDAC July 2012, Volume 2 Issue 3, (ss. 81-91)
 • www.milliyet.com.tr
 • www.mynet.com
 • www.hurriyet.com.tr
 • www.ensonhaber.com
 • www.yenisafak.com
 • http://www.milliyet.com.tr/karti-iptal-etmeyen-banka-ekonomi-2812178/
 • https://www.mynet.com/ciftlik-bank-tan-sonra-simdi-de-tanker-bank-emniyet-uyardi-190101134779
 • http://www.hurriyet.com.tr/galeri-skyscanner-saat-19-00da-kesinlikle-ucak-bileti-satin-almayin-41083659
 • http://www.milliyet.com.tr/iste-2019-un-vergi-takvimi-ekonomi-galeri-2819487/
 • http://www.hurriyet.com.tr/galeri-google-bile-erisemiyor-dark-web-tehlikesine-aman-dikkat-41076318

___

APA İnce, M. (2019). A Method Of Baiting In Internet Journalism; Fear And Threat Journalism . Afro Eurasian Studies , 8 (1) , 81-105 . DOI: 10.33722/afes.532725