Türkiye’de Enerji Üretim ve Tüketiminin Sanayi Endeksi Üzerindeki Etkisi

Bu çalışmada Türkiye ekonomisine ait 2016:01-2022:02 dönemi için elektrik üretim ve tüketimi ile sanayi üretim endeksi arasındaki ilişkiyi açıklamak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda uygun zaman serisi analiz yöntemleri kullanılarak konu ampirik açıdan desteklenmektedir. Verilere ait önce özet istatistiklere verilmekte, sonrasında ise elektrik üretim ve tüketimi ile sanayi üretim endeksi arasındaki ilişki Toda-Yamamoto nedensellik testi ile analiz edilmektedir. Nedensellik test sonuçlarına göre, sanayi üretim endeksinden elektrik üretimine ve sanayi üretim endeksinden elektrik tüketimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu bulunmaktadır.

___

  • Ağır ve Kar (2010), Petrol Fiyatlarındaki Hareketliliğin Temel Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkisi, Sosyoekonomi Dergisi,10(7).
  • Bostan, A. ve Ravanoğlu, G. A. (2019). Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Cari Açığın Büyüme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 1713-1726.
  • Chen vd. (2007), The relationship between GDP and electricity consumption in 10 Asian countries, Energy Policy, 35(4), 2611-2621. Economics, 29 (2), 199-210.
  • Gujarati, D.N. (2003) Basic Econometrics. 4th Edition, McGraw-Hill, New York. Halıcıoğlu, F. (2007). Residential Electricity Demand Dynamics in Turkey, Energy
  • Hondroyiannis, vd. (2002), Energy consumption and economic growth: assessing the evidence from Greece, Energy Economics, 24(4), 319-336.
  • http://evds.tcmb.gov.tr Pekçağlayan, B. (2021), Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Belirleyenleri:ARDL Modeli, İstanbul İktisat Dergisi, 71(2), 435-456.
  • Şengül,S. ve Tuncer,İ. (2006), Türkiye’De Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme: 1960-2000, İktisat İşletme ve Finans Dergisi. Stern, D. (1993), Energy and economic growth in the USA: A multivariate approach, Energy Economics, 15(2), 137-150.
  • Toda, H.Y. ve Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector auto regressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66, 225-250.
  • Yang, H.Y.(2000), A note of the Causal Relationship between Enegry and GDP: The Case of Shanghai, Energy Economics, 26, 69-75.
  • Yoo, S. H.ve Kim, Y. (2005). Electricity Generation and Economic Growth in Indonesia, Science direct; Energy, 31, 2890–2899.