Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi

Amaç: Bu çalışmada öğrenci hemşirelerin bakım odaklı hemşire-hasta arasındaki iletişimine yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Araştırma 14–31 Aralık 2015 tarihleri arasında ikinci sınıf hemşirelik öğrencileri ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini üç şubede öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise araştırmaya katılmaya gönüllü 176 öğrenci oluşturdu. Verilerin toplanmasında tanıtıcı form ve “Bakım Odaklı Hemşire Hasta Etkileşimi Ölçeği” kullanıldı. Veriler SPSS programı ile sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t-test ve KW testleri kullanılarak değerlendirildi.Bulgular: Öğrencilerin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşim ölçek puan ortalamaları incelendiğinde; “önemlilik” puan ortalaması 295,48±49,64, yeterlilik puan ortalaması 252,75±49,05, uygulanabilirlik puan ortalaması 250,45±50,04 olarak belirlendi. Öğrencilerin ölçeğin önemlilik, yeterlilik ve uygulanabilirlik boyutundan aldığı en yüksek puanın “gereksinimler” alt boyutunun olduğu, en düşük puanın ise “sorun çözme” alt boyutunun olduğu belirlendi. Sosyo-demografik özelliklere göre ölçek toplam puan ortalamaları incelendiğinde; yaş ile bakım odaklı hasta-hemşire etkileşimin önemlilik, yeterlilik ve uygulanabilirlik boyutu arasında ilişki olmadığı, cinsiyete göre önemlilik boyutu; hasta ile ilişkilerinde güçlük yaşama durumuna göre önemlilik boyutu; sosyal etkinlik durumuna göre önemlilik ve yeterlilik boyutu puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlendi.Sonuç: Öğrencilerin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimlerine yönelik tutum ve davranışlarının olumlu yönde olduğu belirlendi. Cinsiyeti kadın olan, hasta ile iletişimde sorun yaşamayan ve sosyal etkinlik durumunu yeterli bulan öğrencilerin tutum ve davranışlarının daha olumlu olduğu belirlendi

Determination of Attitudes and Behaviors of Nursing Students Toward Care-Focused Nurse-Patient Interaction

Purpose: The purpose of this study is to determine the attitudes and behaviors of nursing students towards care focused nursepatient interaction.Material and Methods: The descriptive study was conducted with second-year nursing students between 14 and 31 December 2015. While the population of the study consisted of students studying in three branches, the sample consisted of the students who were voluntary to participate in the study. Information form and the “Caring Nurse-Patient Interaction Scale” were used to collect the data. The data were analyzed through the SPSS program and by using number, percentage, mean, standard deviation, t-test, and Kruskal-Wallis KW .Results: When examining the mean scores obtained by the students from the Caring Nurse-Patient Interaction Scale, it was determined that the mean score of “importance” was 295.48±49.64, the mean score of “competence” was 252.75±49.05, and the mean score of “feasibility” was 250.45±50.04. While the highest score obtained by the students from “importance”, “competence” and “feasibility” subscales was observed in the subscale of “requirements”, the lowest score was observed in the subscale of “problem-solving”. When examining total mean scores of the scale based on socio-demographic characteristics, it was determined that there was no correlation between age and the importance, competence and feasibility subscales of the caring nurse-patient interaction; and that there was a significant difference between the mean scores of the importance subscale and gender; between the mean scores of the importance subscale and having difficulties in patient relations; and between the mean scores of the importance and competence subscales and social activities.Conclusion: It was found that the students had positive attitudes and behaviors toward the caring nurse-patient interactions. It was determined that the students who were female, did not experience any problem in communication with patients, and considered the status of social activity sufficient; had more positive attitudes and behaviors

___

Velioğlu P, Pektekin Ç, Şanlı T. Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 226, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 497, 1991. https://docplayer.biz. tr/52779921-Hemsirelikte-kisilerarasi-iliskiler-t-c-anadolu- universitesi-yayinlari-no-497-acikogretim-fakultesi-yayinlari- no-226.html

Yalçın Atar N, Atabek Aştı T. Hemşire Hasta Etkileşimi. İÜFN Hem Derg 2011;19:54–9.

Potter PA, Perry AG. Caring in nursing practice. Fundamentals of nursing. America: Mosby Inc.; 2005. pp.107–12.

Özcan A. Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim 2. Basım. Ankara: Sistem Ofset; 2006.

Haworth SK, Dluhy NM. Holistic symptom management: Modelling the interaction phase. J Adv Nurs 2001;36:302–10. [CrossRef]

Birol L. Hemşirelik Süreci, 8. Baskı. İzmir: Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti; 2005. ss.54–95.

Gönen Şentürk S, Küçükgüçlü Ö, Watson J. Caring for caregivers of individuals with dementia: from the perspective of Watson’s Theory of Human Caring. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Derg 2017;4:62–72. http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf/pdf_ HHD_231.pdf

Cossette S, Caraa C, Ricarda N, Pepin J. Assessing nurse-patient interactions from a caring perspective: Report of the development and preliminary psychometric testing of the Caring Nurse-Patient Interactions Scale. Int J Nurs Stud 2005;42:673–86. [CrossRef]

Yalçın Atar NY, Atabek Aştı TA. Bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimi ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği. İÜFN Hem Derg 2012;20:129–39. https://pdfs.semanticscholar.org/8916/ d4391ad67c6f260269e98856799be1b21e71.pdf

Terakye G. Hasta-Hemşire İlişkileri 5. Basım, Ankara: Zirve Ofset; 1998. ss.33–133.

Brilowski GA, Wendler MC. An evolutionary concept analysis of caring. J Adv Nurs 2005;50:641–50. [CrossRef]

Neal K. Nurse-Patient Relationships. In: Hinchliff S, Norman S, Schober J, editors. Nursing Practice and Health Care, 4th ed. London: 2003.

Zaybak A, Günay İsmailoğlu E, Efteli E. Hemşirelik öğrencilerinin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimine yönelik tutum ve davranışları. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Derg 2014;1:24–37.

Yılmaz D, Çınar HG. Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimine yönelik tutumlarının incelenmesi. Int J Hum Sci 2017;14:3300–9. [CrossRef]

Kalender N, Tosun N, Çınar Fİ, Bağçivan G, Yaşar Z. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimine yönelik tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Derg 2016;58:277–81.

Arlı SK, Bakan AB, Ozturk S, Erisik E, Yildirim Z. Critical thinking and caring in nursing students. Int J Caring Sci 2017;10:471–8. https://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/51_ karadagarli_original_10_1.pdf

Duru P, Örsal Ö, Karadağ E. Bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimi ile evde bakım hizmetleri tutumu arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli ile sınanması 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 20–24 Ekim 2014; Edirne. ss.1363–4.

Öner Altıok H, Şengün F, Üstün B. Bakım: Kavram analizi. DEÜHY ED 2011;4:137–40.

Bingöl G, Demir, A. Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri. Göztepe Tıp Derg 2011;26:152–9. [CrossRef]

Erigüç G, Şener T, Eriş H. İletişim becerilerinin değerlendirilmesi: bir meslek yüksekokulu öğrencileri örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Derg 2013;16:45–65. http://static.dergipark.org.tr/article- download/imported/5000046470/5000043652.pdf?

Koç B, Terzi Y, Gül A. Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ile kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derg 2015;4:369–90.

Shattell M. Nurse-patient interaction: a review of the literature. J Clin Nurs 2004;13:714–22. [CrossRef]

Tutuk A, Al D, Doğan S. Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi ve empati düzeylerinin belirlenmesi. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Derg 2002;6:36–41. http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/608. pdf

Kumcağız H, Yılmaz M, Balcı Çelik S, Aydın Avcı İ. Hemşirelerin iletişim becerileri: Samsun ili örneği. Dicle Tıp Derg 2011;38:49–56. http://diclemedj.org/upload/sayi/13/Dicle%20Med%20J-01245.pdf

Temel E, Bahar A, Çuhadar D. Öğrenci hemşirelerin stresle baş etme tarzları ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Derg 2007;2:107–18.

Karamanoğlu AY, Özer FG, Tuğcu A. Denizli ilindeki

hastanelerin cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki profesyonelliklerinin değerlendirilmesi. Fırat Tıp Derg 2009;14:12–7. http://www.firattipdergisi.com/pdf/pdf_FTD_532.pdf

Ünsar S, Fındık ÜY, Sadırlı SK, Erol Ö, Ünsar S. Edirne sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri. Üniversite ve Toplum 2009;9:1–9.

Kaya ÖK, Şimşek Z, Kabalcıoğlu F, Dayı FF. Hemşire lerin mesleki imajlarını ve mesleği algılama durumlarını etkileyen faktörler. Hemşirelik Forumu Derg 2004;7:1–6.

___

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi %A Mehtap Tan , Hatice Polat %T Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi %D 2020 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V %N 3 %R %U
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • ISSN: 1309-470X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

28.7b12.5b