İslâm’da Nübüvvet Felsefe ve Ehl-i Sünnet

Öz Fazlur Rahman, Fârâbî ve özellikle İbn Sînâ’nın görüşleriyle anlatma yoluna gittiği felsefede nübüvvet konusunu, farklı İslâm çevrelerinde bu felsefi görüşlere yapılan eleştirilerle ve onların kendi nübüvvet ilkelerini ortaya koyduğu Ehl-i Sünnet çerçevesinde ele almaktadır. Bir dönem, İslâm felsefesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmak istediği gerçeğini, ele aldığı konulardan ve eserlerinden görmek mümkündür. Fakat yaşadığı bu süreç içerisinde klâsik İslâm felsefesiyle ilgili çalışmalarına son verip çağdaş sorunlara yönelmek isteğine binaen İslâm’da Nübüvvet isimli eseri onun klâsik İslâm felsefesiyle ilgili son eseridir.

___

Fazlur Rahman, İslâm’da Nübüvvet Felsefe ve Ehl-i Sünnet (çev. Ömer Ali Yıldırım – Mehmet Ata Az), Ankara: Adres Yayınları, 2017.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi