Müzik Eğitiminde Yaratıcı Uygulamalar: Soundpainting

Bu araştırmada, Türkiye’de soundpainting ile birlikte yaratıcılık ve doğaçlamayı temel alan müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların çeşitli özellikler açısından incelenerek betimlenmesi amaçlanıştır. Araştırma verileri Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinden elde edilmiştir. Ayrıca çalışmada, Soundpainting uygulamasının, amacı, önemi, müzik eğitimindeki kullanım alanları ve etkilerinden söz edilmiştir. Tarama modelindeki bu çalışmada veriler doküman incelemesi yapılarak irdelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda; konuyla ilgili 143 çalışma tespit edilmiş, bu çalışmalar içerisinde %1,8 oranıyla en az soundpanting konusunun temel alındığı, ilk çalışmanın 1990 yılında yapıldığı, %75,2 oranıyla daha çok yüksek lisans tez çalışmasının yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca tezlerin yıl bazında dağılımı incelendiğinde bazı yıllarda hiç çalışma yapılmadığı görülürken, yıllar geçtikçe çalışmaların belirli oranlarda artış gösterdiği görülmüştür. Ayrıca ilgili literatür incelendiğinde; Soundpainting’in tüm öğretim kademelerine uygun olduğu; çocukların yaratıcı zekâ ve kulak gelişimlerine katkıda bulunduğu ve icralarını özgüvenli ve rahat bir şekilde sergileyerek performans kaygıları ile başa çıkabildikleri, gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

___

 • Akaroğlu, E.G.,& Dereli, E. (2012). Okul Öncesi Çocukların Görsel Algı Eğitimlerine Yönelik Geliştirilmiş Eğitici Oyuncakların Çocukların Görsel Algılarına Etkisi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal Of World Of Turks, 4(1), 201-222.
 • Aktan, O., Eğdemir, Y. (2022). Türkiye’de Lisansüstü Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması. Üniversite Araştırmaları Dergisi, Ağustos 2022, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa: 182-195.
 • Büyükgönenç Polat, B. (2018). Okul Öncesi Müzik Eğitiminin Önemi ve Eğitim Yöntemleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Müzik Araştırmaları Dergisi. Year 2018, Volume 4, Issue 7, 52 – 64.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th Edition). New York: Routledge.
 • Coşkuner, S. (2013). Soundpainting’in Müzik Eğitiminde Kullanılabilirliği. 4. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 6-8.
 • Coşkuner, S. (2016). A New Approach In Music Education Improving Creativity: Soundpainting Creativity. Participatory Educational Research, 4(1), 152-160.
 • Coşkuner, S. (2016). Konservatuvar Öğrencilerinin Soundpainting Uygulamalarına Yönelik Öz Değerlendirmeleri. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (55), 384-396.
 • Coşkuner, S. (2017). Çocukların Soundpainting Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Turkish Studies, 12(14), 59-72.
 • Coşkuner, S. (2019). Koro Eğitimi Ve Performansında Soundpainting Yaklaşımı. SDÜ Art-e Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi. 12(23), 157-166.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Görgün, B., Melekoğlu M.A. (2019). Türkiye’de Özel Öğrenme Güçlüğü Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. Sakarya Unıversıty Journal Of Educatıon. Nisan 2019 • 9(1) • 83-106.
 • Güleç, G. (2017). Keman Çalmada Doğaçlama Çalışmalarının Öğrencilerin Müzikal Yaratıcılık ve Keman Çalma Performansları Üzerindeki Etkileri. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilim. Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, s.21.
 • Gürgen, E.T. (2006). Müzik Eğitiminde Yaratıcılığı Geliştiren Yöntem ve Yaklaşımlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(12), 81-93.
 • Kandemіr, T. (2009). İlköğretim sınıf müzik eğitiminde Orff yaklaşımıyla doğaçlama çalışmalarının müziksel yaratıcılık sürecine etkisi. Doktora Tezi, Marmara Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi (31.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Kaya, D. N. (2011). 0-5 Yaş Arası Çocuklarda Müzikli Oyunların Gelişime Etkisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Küpana, M. N. (2013). Müzikal Yaratıcılığı Geliştiren Yaklaşımlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2 (2). Lune, H. ve Berg, B. L. (2017). Qualitative research methods for the social sciences. (9th Edition).England, Essex: Pearson.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (2nd Edition). California: Sage Publications Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Otacıoğlu, S. G. (2008). Okul öncesi çocuk merkezli öğrenme ve müzik stratejileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 157–171.
 • Özal, K. (2007). Dalcroze Metodu, “OMU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi ders notu” Müzik Eğitimi Yayınları, Samsun.
 • Özeke, S. (2007). Kodály Yöntemi ve İlköğretim Müzik Derslerinde Kodály Yöntemi Uygulamaları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 111-119.
 • Özen, N. (2004). Çalgı Eğitiminde Yararlanılan Müzik Eğitimi Yöntemleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 57-63.
 • San, İ. (2004). Sanat ve Eğitim: Yaratıcılık Temel Sanat Kuramları Sanat Eleştirisi Yaklaşımları. Ütopya. Say, A. (2009). Music Dictionary. Müzik Ansiklopedisi Yayıncılık. Ankara
 • Sever, G., & Sonsel, Ö. (2020). Okulöncesi Müzik Eğitiminde Orff ve Suzuki Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi. Tekin Gürgen, E. (2007). Orff-Schulwerk ve Kodály Yönteminin Vokal Doğaçlama, Müziksel İşitme ve Şarkı Söyleme Becerileri Üzerindeki Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitim Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı Doktora Tezi
 • Uçan, Ali. (1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, s.10. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Qualitative research methods in the social sciences. (11th Edition). Ankara: Seçkin