TOPLUMUN POLİSTEN BEKLENTİ VE DÜŞÜNCELERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN LİKERT ÖLÇEKLİ SORULARLA BELİRLENMESİ

Öz Demokratik olsun olmasın bütün topluluklar düzeni sağlamak için polis teşkilatlarından faydalanırlar. Fakat modern polislik anlayışının toplumda yerleşmesi vatandaşın da destek ve yardımının alınmasına bağlıdır. Zira yüzyılımızın en önemli özelliklerinden birisi, hızlı bir toplumsal değişimin ve sosyal hareketliliğin yaşanıyor olmasıdır. Bu değişim ile birlikte polisten beklenti ve düşünceler de değişmektedir. Bilimsel çalışmalarda Veri toplama yöntemleri içerisinde en çok kullanılanı anket yöntemidir. Anketler, soruların hazırlanmasından, saha taramasına ve dahası değerlendirme ve analiz aşamasına kadar iyi bir şekilde planlanırsa çok gerçekçi bilgilere kolayca ulaşma imkânı sağlar. Bu çalışmada Şanlıurfa ili kentsel alanda görev yapan polis ile halk arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilere etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla likert ölçekli iki faktörlü bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada Şanlıurfa il merkezinde güvenlik hizmetlerinden yararlanan vatandaşlardan tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen ve 18 yaşını aşmış 2000 bireyden elde edilen anketlerin verileri kullanılmıştır.

Kaynakça

Kazu, I. Y. ve Arslan F. (2001), “Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Polise Bakış Açısı Ve Elazığ Emniyet Müdürlüğünün Düzenlemiş Olduğu Kampanyaların Etkileri” Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze İç Ve Dış Tehditler), 17-19 Ekim, Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Çağlar, A. (1999),“Polis ve Polisliğin Ortaya Çıkışı”, Polis Bilimleri Dergisi, 1(4), s.121-132.

Çevik, H., (2002), Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis, Editörler: Hasan Hüseyin Çevik ve Turgut Göksu, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Aydın, A. H., (1999), İnsan Hakları Açısından Polisin Güç Kullanma Yetkisinin Meşruiyeti: 21. Yüzyılda Polis: Temel Sorunlar-Çağdaş Yaklaşımlar”, Editörler: İbrahim Cerrah ve Emin Semiz, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Yayını, Ankara.

Baş, T., (2001), Anket, Nasıl Hazırlanır, Nasıl Uygulanır, Nasıl Değerlendirilir?, Seçkin Yayınevi, Ankara.

http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2294/unite02.pdf/,ÖLÇME, ikinci ünite, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

SPSS 15.00 For Windows Release 15.0.0, (6 Sep. 2006).

Özdamar, K, (2002), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Eskişehir.

Yıldız, N., ve Bircan H., ( 2003), Araştırma ve Deneme Metotları, Atatürk Üniversitesi Yayınları Yayın No: 697, Ezurum.

Karatepe, S., (2004), “Polis Teşkilatında Halkla İlişkilerin Önemi: Bir Alan Araştırması”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(2), ss.255- 272.