Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (cumhuriyet üniversitesi eğitim fakültesi örneği)

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
557
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları ile kitap okumaya ilişkin tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim ve Türkçe Eğitimi Bölümü dördüncü sınıfta öğrenim gören 242 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak beşli Likert tipi "Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Gruplara t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma ile öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumlarına bakıldığında cinsiyet değişkenine göre sevgi boyutunda kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Alışkanlık, gereklilik, istek, etki ve yarar boyutlarında ise cinsiyet değişkenine göre tutumlarının farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bölüm değişkenine bakıldığında bütün boyutlara ilişkin tutumlarda anlamlı bir farklılık gözlenmemektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the reading habits and attitudes of senior students enrolled at the Faculty of Education. The study group includes 242 students studying at the departments of Elementary Education and Turkish Education Faculty of Education in Cumhuriyet University. In the study, a five–point Likert-style scale named "Attitude scale towards Reading Habit" was used as the data collection tool. Independent samples t test and ANOVA were used to analyze the data. Statistically significant difference was found in "liking" subscale in favor of girl students in terms of gender variable. No statistically significant differences were found in the subscales of habit, necessity, willing, effect and benefit. Besides, no statistically differences were obtained in whole subscales in terms of department variable.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :