SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN MAKROEKONOMİ VE FİNANSAL SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YARATTIĞI ETKİLERE İLİŞKİN BİR İNCELEME

Suç gelirleri, mücadele önlemlerinin yeterli seviyede olmaması nedeniyle kendisine çoğunlukla az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yer bulmakta ve bu ülkelerin ekonomik sistemlerine dahil olmaktadır. Bundan dolayı, suç gelirlerinin aklanmasının ekonomik ve finansal açıdan gelişmiş ülkelere göre gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkilediği söylenebilmektedir. Bu çalışmada, suç gelirlerinin aklanmasının bu alanda yapılan çalışmalar ışığında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin makroekonomi ve finansal sistemleri üzerinde yarattığı etkilerin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Yapılan incelemeler çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanmasının gelişmekte olan ülkelerin makroekonomi ve finansal sistemleri üzerinde istikrarsızlık yarattığı, ekonomide uygulanan para politikalarının etkinliğini azalttığı, ülke ekonomisinde düşük istihdam ve düşük ekonomik büyüme rakamları ile karşılaşılması ve ülkede gelir ve refah kayıplarının yaşanmasına neden olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

A REVIEW RELATED TO THE IMPACTS OF LAUNDERING PROCEEDS OF CRIME ON MACROECONOMICS AND FINANCIAL SYSTEMS OF DEVELOPING COUNTRIES

The proceeds of crime, due to lack of sufficient levels of preventive measures find areas mostly in underdeveloped and developing countries and they are included in economic systems of these countries. Therefore, It can be said that the laundering of proceeds of crime affects developing countries compared with developed countries more in terms of economic and financial. In this study, the impacts of laundering proceeds of crime on underdeveloped and developing countries’ macroeconomics and financial systems were aimed to be brought out in light of the studies carried out in this area. Within the framework of performed reviews, it has been reached to the conclusions; laundering proceeds of crime has created instability on macroeconomics and financial systems of developing countries, reduced the effectiveness of the implemented monetary policies within the economy, caused to be encountered with low employment and low economic growth in the country’s economy and experienced income and welfare losses.