İŞ ORTAMINDA ŞİDDET, TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİLERİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırma, şiddet davranışlarının sağlık çalışanlarının tükenmişliği ve iş tatmini üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine bir araştırma yapmak amacıyla şiddet konusu; fiziksel, sözel ve psikolojik olmak üzere üç boyutta ele alınmıştır. Konunun özellikle son yıllarda artan önemi dikkate alınarak, çalışmada Güney Marmara Bölgesinde, dört kamu hastanesinde farklı görevlerde (doktor, hemşire, hasta bakıcı vb.) çalışan toplam 213 sağlık çalışanı üzerinde uygulamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda, iş yerinde yaşanan sözel, psikolojik ve fiziksel şiddet olaylarının, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma olmak üzere tükenmişliğin iki boyutu üzerinde doğrudan etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, iş yerinde yaşanan herhangi bir şiddet olayının, iş tatmini üzerinde de doğrudan etkili olduğu tespit edilmiştir.

THE RELATION BETWEEN WORKPLACE VIOLENCE BURNOUT JOB SATISFACTION: A STUDY ON HEALTH WORKRES

This research was carried out to examine the effect of violence behaviors on burnout and job satisfaction of health workers. To make an in-depth research, the issue of violence was considered in three dimensions as physical, verbal and mobbing. Taking into consideration the importance of the subject, this research investigated to 213 health staff whose are doctors, nurses, etc. in four public hospitals of Southern Marmara Region. According to results, verbal, mobbing and physical violence has direct effect on two burnout dimensions, emo¬tional exhaustion and depersonalization. Similarly any work place violence has direct effect on job satisfaction.