Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 küresel krizinin antalya konaklama işletmelerine etkileri üzerine bir analiz

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmamızın temel sorusu, 2008 küresel krizinin Antalya turizm sektörünü etkileyip etkilemediği, eğer etkiliyor ise bu etkinin hangi boyutlarda olduğudur. Krizin turizm sektörü üzerindeki etkisini ölçmek üzere bir alan araştırması planlanmış ve araştırmanın geniş bir örneklem kütle üzerine uygulaması yapılmıştır. Antalya ili ve ilçelerinde bulunan toplamda 440 adet 1. sınıf tatil köyü, 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı konaklama işletmelerinden 270 tanesine ulaşılarak anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgular spss 15 paket programında değerlendirilerek, frekans dağılımı ve t testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda Antalya’daki konaklama işletmelerinin krizden pazar paylarının, satışlarının ve yatırımların azalması, oda fiyatlarının ve kâr marjlarının düşmesi, işletme borçlarının artması, çalışan personel sayısının azaltılması yönünden etkilendiğini söylemek mümkündür. Buna karşın krizin sektörde hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, yönetimin profesyonelleştirilmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması, yeni ürünler ve yeni pazarlara açılmayı sağlamak açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The main question of this study, the global crisis 2008 influenced Antalya tourism if it is influence that which size it is. A field research study was planned and it was applied on a large sample mass to measure the impact of the crisis on the tourism sector. Total of 440 1 class holiday resort, 5 star and 4 star accommodation in 270 operations were performed by accessing the survey was conducted in the accommodations of Antalya province. The findings were evaluated spss 15 package program, were applied frequency distribution and t test. As a result of the study, it’s possible to say that  accommodation establishments in Antalya was effected by crisis about reduction of market share, sales and investment, falling of room prices and profit margins, increasing of operating liabilities and reducing the number of staff. However, it is thought that the crisis can contributed about improving the quality of service, professionalization of management, increasing the promotion and marketing activities, providing new products and opening new markets in the sector.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :