Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

U.ü. eğitim fakültesi beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin empatik becerilerinin yaşa göre karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Bilinmiyor.2
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerini ortaya koyarak cinsiyetler arasındaki farkı belirlemektedir. Araştırmamıza katılan toplam 388 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisinin empatik eğilim düzeylerini ölçmek amacıyla Dökmen (1988) tarafında geliştirilmiş olan Empatik Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS programıyla yapılmıştır. Yaş guruplarına göre farklılığı tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Sonuç olarak kız ve erkek öğrencilerin cinsiyet farkı göz önüne alındığında ve aynı cinsiyetteki öğrenciler kendi yaş grupları arasında değerlendirildiğinde öğrencilerin empatik beceri düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (P>0, 05). Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate the emphaty levels and to seek the difference between the female and male students in the physical education and sports department. The emphaty measurement instruments developed by Dökmen (1988) is applied to 388 of voluntaries. The data are analyzed using the SPSS program by computer. To determine the distribution according to the age, one way anova is performed. As a result, The comparison of the emphaty ability between female and male students the same age and the compare between different age groups of the male and female students are not shows and meaningful relations (p>0. 05). The results of the study are also discussed with relevant literature.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :