Yıl 2019, Cilt: 39 Sayı : 1 Sayfalar 17 - 29 2019-01-15
Usage Areas of Silica and Possıble Toxic Effects Due To Silica Exposure
Silikanın Kullanım Alanları ve Silika Maruziyetine Bağlı Olası Toksik Etkiler
Hatice Gül ANLAR,Merve BACANLI,Nurşen BAŞARAN
17 261

The earth’s crust contains approximately 12 % free crystalline silica and silicon (Si) is the second most common element after oxygen. Therefore exposures to crystalline silica dust might occur in a large variety of occupations, including metal foundries, constructions and ceramic, quarry, pottery industries. Crystal- line silica exposure has been linked with silicosis, lung cancer and other pul- monary diseases. In recent years, studies conducted with silica-exposed workers have claimed that silica exposure have caused other cancers such as gastric, na- sopharyngeal, salivary gland cancer, liver cancer, bone cancer and brain cancer. Crystalline silica dust exposure in workers is still considered to be important health problem especially in developing countries. This review aims to give a brief summary of the current information about usage and toxic effects of silica in humans and up date regulations about cristalline silica exposure in our country.
Yerkabuğu % 12 serbest kristal silika içermektedir ve silisyum (Si), oksijenden sonra en yaygın ikinci elementtir. Bu nedenle kristal silika maruziyeti metal dökümcülük, inşaat, seramik, taş ocağı, çömlekçilik gibi çok çeşitli iş kollarında söz konusudur. Kristal silika maruziyeti silikozis, akciğer kanseri ve diğer solu- num sistemi hastalıkları ile ilişkilidir. Son yıllarda, kristal silika maruziyeti olan işçilerle yapılan çalışmalarla silika maruziyetinin, mide, nazofaringeal, tükürük bezi, karaciğer, kemik ve beyin kanseri gibi farklı kanserlere de neden olduğu iddia edilmektedir. Kristal silika tozuna maruziyet, özellikle gelişmekte olan ül- keler başta olmak üzere dünya çapında, halen önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Bu derleme, silikanın kullanım alanları ve insanlarda silika maruziyetine bağlı toksik etkiler hakkında güncel ve özet bilgilerin yanı sıra ül- kemizde kristal silika maruziyeti ile ilgili güncel yasal düzenlemeler hakkında bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

1. International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Hu- mans, Silica, Some Silicates, Coal Dust and Para-aramid Fib- rils, Lyon: IARC; 1997.
Birincil Dil tr
Konular Farmakoloji ve Eczacılık
Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2019
Bölüm Review Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2019


Makalenin Yazarları
Hatice Gül ANLAR
Merve BACANLI
Nurşen BAŞARAN