Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin dil bilgisi becerilerinin sosyokültürel değişkenler açısından değerlendirilmesi: erzincan örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzincan Ü. Eğt. Fak. Türkçe Eğt. Böl. 1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin dil bilgisi becerilerini sosyokültürel değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Tarama modeliyle yapılan bu çalışmanın örneklemi "kümelere göre örnekleme" tekniğiyle seçilmiştir. Verilerin toplanması için uzman görüşleri alınarak bir başarı testi geliştirilmiş ve bu başarı testi, sosyokültürel davranışlarını ölçecek nitelikte bir bilgi formu ile öğrencilere sunulmuştur. Toplanan veriler SPSS 16 programı vasıtasıyla analiz edilmiştir. Dil bilgisi becerileri üzerinde farklılık oluşturabilecek iki değişkenin test edilmesinde "Bağımsız Gruplar Arası T-Testi (Independent Samples T-Test)", ikiden fazla değişkenin test edilmesindeyse "Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)" kullanılmıştır. ANOVA testinin normallik varsayımını karşılamadığı durumlarda Kruskal Wallis HTestine müracaat edilmiştir. Çalışmanın sonucunda kendine ait bir kütüphanesi olan öğrencilerin dil bilgisi becerileri bakımından üst düzeyde olduğu tespit edilirken, cinsiyet, aylık gelir, anne-baba mesleği, anne-baba eğitim düzeyi, oturulan evin mülkiyet durumu, kendine ait oda durumu, eve gazete alma alışkanlığı, ders çalışma ve boş zamanları değerlendirme faaliyetleri gibi değişkenlerin öğrencilerin dil bilgisi becerileri üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study was done to determine 7th grade primary school students' grammar skills in terms of socio-cultural variables. The sample of this study ,which was done via screening model, was selected with "cluster sampling" techniques. An achievment test was developed by taking the experts' view into consideration and this achievement test was given to students via an information form that can meaure socio-cultural behaviour. The obtained data were analyzed with SPSS 16. In order to test the two variables that can make difference on language skills "Independent Samples T-Test" and for more than two variables One Way ANOVA was used. When ANOVA could not meet normality hypothesis Kruskal Wallis H-Test was applied. As a result of our study it was found that the students who have their own library have better language skills and the variables such as gender, monthly income, father's/mother's job, father's/mother's level of education, ownership status of the house, having a private room, the habit of buying newspaper, studying lesson, and free time activities have not effect on students' language skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :