YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE’NİN ÖĞRETİMİNDE ŞİİRİN KULLANIMI

Ülkeler ve Ülkemiz açısından yabancı dil öğrenimi büyük önem taşımaktadır. Günümüzde gittikçe küreselleşen bir dünya ortamında yabancı dil öğreniminin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Yabancı dili etkili ve kalıcı bir şekilde öğretebilmenin önemi de bu oranda artmaktadır. Günümüz dil öğretim yöntemleri öğretmen merkezli öğretim yerine öğrenci merkezli bir öğrenmeyi tercih etmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin tercihlerini, duygularını ve önceliklerini dikkate alan bir eğitim süreci tercih edilmektedir. Eğitim – Öğretim ortamı daha hümanist ve yumuşak bir hal almaktadır. Yabancı dil öğretimi ortamlarında öğrencilerin duygularına hitap edecek ve bir tercih sebebi oluşturacağı düşünülen şiirin kullanımı yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı önem taşımaktadır. Yine Gardner’ın.(1983) Çoklu Zeka Kuramında yer verdiği dilsel zeka, mantıksal/matematiksel zeka, görsel/uzaysal zeka, bedensel/hareketsel zeka, müziksel zeka, doğa ile ilgili zeka ve kişilerarası zeka / benliğe dönük zeka gibi yedi zeka türü açısından da şiirin dil öğretiminde kullanımı büyük önem taşımaktadır, çünkü şiir taşıdığı dil öğesi, ritim, müzikalite ve ölçü açısından Gardner’ın zeka türlerinden bir çoğuna birden hitap edebilmektedir

USING POETRY IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

For countries and our country learning a foreign language has a great importance. Nowadays in an increasingly globalising world day by day the importance of learning a foreign language is increasing. The teaching and learning of a foreign language in an effective and lasting way becomes as important as this. Recent language learning methodology favours a student-centred education instead of a teacher-fronted education. In this respect an education which puts emphasis on the preferences, feelings and priorities of the learners is preferred. The educational environment becomes softer and more humanistic. The use of poems which appeal to the affective side of the learners and because of the reasons stated above the use of poetry in the foreign language teaching-learning environment is very important. In addition as Gardner (1983) has pointed it out in his theory of Multiple Intelligences; because of the language item, rhythm, musicality and measure which it carries poetry which appeals to most of the seven intelligences Gardner has given is also important in this respect