NARSİSİSTİK KİŞİLİK ENVANTERİ AÇISINDAN SELFİE ÇEKME TUTUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz Sosyal paylaşım ağları bireylerin kendilerini sunma ve temsil etme konusunda tamamen yeni bir yöntem ortaya koymaktadır. Bu sanal araçlar kişilik ve kimlik çözümlemeleri açısından yeni bir çalışma ve ilgi alanı doğmasına yardımcı olmuştur.  Geleneksel anlamda kişisel portre diğer adıyla vesikalık resim, dijital teknolojilerin gelişmesi sayesinde yeni adıyla  ‘özçekim’  (selfie), yeni bir fotoğraf çekme eylemi olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal medya araçları üzerinden yayılan selfie basit bir fotoğraftan çok bir ifade, kimlik, davranış ve tutumun dışa vurumudur. Bu çalışmada katılımcıların selfie çekme tutumları ile onların narsisistik eğilimleri arasındaki ilişki istatistiksel yöntemler ile incelenmiştir. Çalışmanın bulguları rastgele seçilen toplam 574 katılımcının selfie çekme tutumu ve Narsisistik Kişilik Envanteri (NKE-16) olarak iki bölümden oluşan çevrimiçi anket sorularına gönüllü olarak verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. Çalışmanın sonunda çektikleri selfie’leri paylaşan katılımcıların bunu aslında ilgi ve dikkat çekme gibi narsisistik bir eylem içerisinde gerçekleştirdikleri bulgulanmış ve ilgili sonuçlar tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Sosyal Ağlar, Narsisizm, Bakış

Kaynakça

Altuntuğ, N. (2012). “Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili”,Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2012 ISSN: 1309 -8039 (Online).

Atay, S. (2009). “Narsistik Kişilik Envanteri’nin Türkçe’ye Standardizasyonu”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 11 / 1, s.181-196.

Bienenfeld, D. (2006). “Body Dismorphic Disorder”. http://www.medicinenet.com/body_dysmorphic_disorder/article.htm (15 Ekim 2016).

Chen, G.-M. (2012). “The Impact of New Media on Intercultural Communication in Global Context”, China Media Research, Vol.8, No.1, ss.1-10.

Droitcour, B. (2013). Selfies and Selfiehood [blog], https://culturetwo.wordpress.com/2013/04/26/selfies-and-selfiehood (11 Ağustos 2016).

Ehrenberg, A. (2010). “Société du malaise ou malaise dans la société?” Paris http://www.laviedesidees.fr/Societe-du-malaise-ou-malaise-dans.html (12 Kasım 2016).

Ertürk, Y.D. ve Eray, T.E. (2016). “Fenomenolojik Bir Kavram Olarak Kendilik Ve Sosyal Ağlarda Kendilik Sunumu ile Narsistik Eğilimler İlişkisi: İletişim Fakültesi (İ.Ü.İ.F.) Öğrencileri Üzerine Bir Ön Çalışma”, Intermedia International e-Journal, Vol.3, No.1.

Fox, J., ve Rooney, M.C. (2015). “The Dark Triad And Trait Self-Objectification As Predictors of Men’s Use And Self-Presentation Behaviors On Social Networking Sites”, Personality & Individual Differences, No.76, ss.161-165.

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self In Everyday Life. New York: Anchor Books.

Güngör, N. D. ve Selçuk, F. Ü. 2015. Narsisistik Kişilik Envanteri (NKE-16): Türkçe Uyarlaması. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (SAEL), Yayınlanmamış Tartışma Metni, sael.atilim.edu.tr.

Hui, T. ve Chang, L. (2016). “Follow Me And Like My Beautiful Selfies: Singapore Teenage Girls’ Engagement İn Self-Presentation And Peer Comparison On Social Media”, Computers in Human Behavior, No.55, ss. 190-197.

Kalayci, Ş.(Ed.) (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım

Karar, M.A. (2016). “Lacan’cı Bakış Açısına Göre Selfie Sorunsalı”, (yayınlanmış yüksek lisans tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Krämer, N.C. ve Winter, S. (2008). “Impression Management 2.0: The Relationship Of Self-Esteem, Extraversion, Self-Efficacy, And Self-Presentation Within Social Networking Sites”, Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, Vol.20, No.3, ss.106–116.Lasch, C. (1991). The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. New York: W. W. Norton & Company.Milivojević, T. ve Ercegovac, I. (2014). “#Selfie or Virtual Mirror to New Narcissus”, Medij. istraž. (god. 20, br. 2) (293-312)

Newhall, B. (1982). The History o f Photography. London: Secker & Warburg.

Ong, L. Eileen, Y. et al. (2011). “Narcissism, Extraversion And Adolescents: Self-Presentation on Facebook”, Personality and Individual Differences, Vol. 50, No.2, ss.180–185.

Orlandić, J. (2011). “Narcistički poremećaj ličnosti“, http://www.danas.rs/dodaci/pEHRENsihologija/narcisticki_poremecaj_licnosti.62.html?news_id=211252 (01 Ekim.2016).

Piotrowski, N. ve Iron-Georges, T. (2003). Magill’s Encyclopedia of Social Science: Data Description. California: Salem Press, s.739.

Silvestri, L. (2014). “Shiny Happy People Holding Guns: 21st-Century Images of War”, Visual Communication Quarterly, Vol. 21, No.2, ss.106-118., DOI: 10.1080/15551393. 2014.928159.

Sipahi, B., Yurtkoru, E.S. ve Çinko, M. (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi. İstanbul:Beta.

Spira, J. (2014). “Rules of Netiquette”. http://www.huffingtonpost.com/2014/03/25/selfie-addiction-mental-illness_n_5022090.html (18 Ekim 2016)

Storella, A.C. (2014) “It’s Selfie-Evident: Spectrums Of Alienability And Copyrighted Content On Social Media”, Boston University Law Review, Vol. 94, ss.2045-2088.

Yüksekbilgili, Z.(2013) “Türk Tipi Y Kuşağı”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar-2013 Cilt:12 Sayı:45 (342-353).