İLKÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KAVRAMLARININ KULLANIM ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Araştırmanın amacı, ölçme ve değerlendirme alanında kullanılan kavramların farklı kullanımlarını istatistiksel olarak belirlemektir. Amaç doğrultusunda ULAKBİM’ de eğitim alanında taranan dergilerden amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklem kullanılarak 2004-2010 yılları arasında, çevirim içi olarak tam metinlerine erişilebilen 11 dergide yer alan 79 makale örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma sonucunda oransal olarak en fazla Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme olarak ifade edildiği görülmüştür. Ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarını belirtmek için kullanılan isimlendirmeler çeşitlilik açısından incelendiğinde, en fazla Portfolyo, Performans değerlendirme, Öz Değerlendirme, Grup Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Rubrik, Görüşme, Kontrol Listesi ve Tanılayıcı Dallanmış Ağaç kavramlarının kullanımına rastlanmıştır

DETERMINING USAGE DIVERSITY OF MEASUREMENT AND EVALUATION CONCEPTS IN THE PRIMARY EDUCATION PROGRAM

The aim of this research is to determine different concept usages in the field of measurement and evaluation statistically. In accordance with this purpose, of the purposeful sampling methods, criteria sampling is used and 79 articles in 11 journals, which are indexed by ULAKBİLİM in the field of education and whose full texts can be accessible online between the years 2004-2010, composed the sample of the study. As a result of research, it was figured out that Traditional and Alternative Measurement and Evaluation concepts were proportionately stated at most. When the concepts that are used to determine the methods and instruments of measurement and evaluation are analyzed in terms of diversity, usages of Portfolio, Performance Evaluation, Self-Evaluation and Group Evaluation, Peer Evaluation, Rubric, Interview, Checklist and Diagnostic Tree concepts are mostly encountered