GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK

Bu çalışmada yoksulluk üzerine genel iktisadi görüşler tartışılarak yoksulluğun küreselleşme ile ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülkelerde yaşanan yoksulluğun nedenleri ve boyutları incelenerek farklı ülkelerdeki yoksulluk azaltma stratejilerine karşılaştırmalı bir bakış açısından bakılarak bu stratejilerin Türkiye için ne derece örnek teşkil edebileceği incelenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de yoksullukla mücadelede neler yapıldığı ve yapılması gerektiği araştırılmıştır

POVERTY IN DEVELOPING COUNTRIES AND TURKEY

This study attempts to debadeted general ideas on poverty and to determine the relationship between poverty and globalization. The reason of poverty in the globalization process are examined. This paper comperatively looks at poverty elimination stratejies in different contriyes to the extand that they would from examples for Turkey. In this contex what have done and what can be do to struggle poverty is analayzed