EDWARD SAİD’İN ŞARKİYATÇILIK ESERİ ÇERÇEVESİNDE POSTKOLONYALİZM’E BİR BAKIŞ

Postkolonyalizm Şarkiyat söylemi, kültürün yok oluşu, kimlik, etnisite, baskı ve bunların modern dönemde tasviriyle ilgilenir. Akademik bir disiplin olarak, yapısökümcü bir tutum benimser ve kolonileştirilenin sömürgeciyle karşılaştığında ne yaptığı ve nasıl davrandığını sorgular. Postkolonyalizmin önceki versiyonu olan Sömürgeciliğin başlangıç tarihini tam olarak belirlemek zor olsa da, onun 19. yüzyılın sonlarında hız kazandığını söylemek mümkündür. Daha çok askeri seferlerle öne çıkan Sömürgecilik, Doğu ülkelerini sömürmek için daha kaba bir yöntemken, Postkoloyalizm daha incelikli olan toplumsal aşağılamayı, ekonomik sömürüyü, politik hileyi ve metin tahrifini ortaya çıkarmaya çalışan akademik ve kültürel bir çabadır. Hindistan’ın Bağımsızlık İlanı ile başlayan Postkolonyal dönem, postkolonyal çalışmaları Batı’nın Doğu ülkeleri hakkındaki abartılı macera hikâyelerini ve Batı’nın bunların içine gizlenmiş ideolojisini eleştirmeye yöneltmiştir. Postkolonyal çalışmalar çerçevesinde, Doğu’nun Batı merkezli temsillerini eleştiren ve bilgi ve söylemin Doğu’yu tanımlama ve tasvir etmede nasıl etkili olduğunu vurgulayan Filistin kökenli Amerikalı edebiyat araştırmacısı Edward Said ünlü eseri Şarkiyatçılık’ı yazmıştır. Bu çalışmanın amacı, öncelikle Postkolonyalizmi ve Sömürgeciliği, Postkolonyalizm’in önde gelen temsilcilerini tanıtmak ve bu temsilcilerin Doğu’ya karşı uygulanan Avrupa merkezli vizyon ve misyonu yapısökümüne uğratmak için kullandıkları argümanları ortaya koymaktır

AN OUTLOOK ON POSTCOLONIALISM THROUGH THE ETHOS OF ORIENTALISM BY EDWARD SAID

Postcolonialism deals with the issues such as Orientalist discourse, loss of culture, identity, ethnicity, oppression and their portrayal in the modern era. As an academic discipline, it adopts a deconstructionist attitude and it questions what the colonized do and how s/he behaves when s/he is confronted by the colonizer. Although it is hard to pinpoint the starting date of Colonialism, which is the former version of Postcolonialism, it can be asserted that it gained momentum in the late 19th century. While Colonialism is a more crude form of exploitation of the Oriental countries mostly exemplified by military expeditions, Postcolonialism is an academic and cultural endeavor to reveal a more subtle version of social degradation, political manipulation and textual distortion. Postcolonial age, which is marked by the Declaration of India’s Independence, leads postcolonial studies to criticize romanticized adventure stories of the West about Oriental countries and Occident’s embedded ideology in them. Within the frame of Postcolonial studies, Palestinian-American scholar Edward Said wrote his famous work Orientalism, in which he criticizes Western based representation of the East and highlights how knowledge and discourse are linked with power to define and name the Orient. The objective of this study is to introduce Colonialism and primarily Postcolonialism, its major representatives and elicit their arguments to deconstruct the Eurocentric vision and mission enforced against the Orient

Sayfa 0.84554386138916 Saniyede Yüklendi