BİST 100 ENDEKSİNE DÂHİL ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU YAPILARI

Anonim şirketlerde yönetim kurulları, stratejik karar mercii olduklarından dolayı hayati önem taşırlar. Şirketin başarısı ve sürekliliği bu kurulların verdikleri kararların isabetli olmasına bağlı olduğu düşünülür. Bu nedenle şirket özelliklerine uygun bir yönetim kurulunun oluşturulması önem arz eden bir konudur. Ancak yönetim kurulu oluşturulurken hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiği üzerinde yoğun tartışmalar sürmektedir. Bu çalışmada da yönetim kurullarının üye sayısını etkileyen değişkenlerin neler olduğu ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Araştırma Borsa İstanbul Endeks 100’e dâhil olan 100 halka açık şirketin yönetim kurulları üzerinde, 31.12.2013 tarihi itibarıyla toplanan verilerle yürütülmüştür. Bağımlı değişken olarak yönetim kurulu büyüklüğü (üye sayısı) belirlenmiştir. Üye sayısını etkileyebileceği düşünülen şirket yaşı, iştirak sayısı, yabancı ortağı bulunması, derecelendirme notunun olması, toplam aktifler ve net satışlar olmak üzere 6 adet faktör ise bağımsız değişken olarak dikkate alınmıştır. Bu değişkenler ile oluşturulan çoklu doğrusal regresyon modeli istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. Anılan bağımsız değişkenler üye sayısı üzerinde bir bütün olarak etkilidir. Analiz sonucu elde edilen düzeltilmiş R-Kare katsayısı ise 0.35 seviyesindedir. Bu sonuç, araştırma kapsamındaki 100 şirketin yönetim kurullarındaki üye sayısı üzerinde modeldeki 6 bağımsız değişkenin 35% oranında etkili olduğunu göstermektedir. Geri kalan 65%’lik etki araştırmaya dâhil edilmeyen faktörlerden kaynaklanmaktadır. Özellikle şirket ölçeğini belirlemede kullanılan toplam aktiflerin ve net satışların yönetim kurulu büyüklüğünü anlamlı bir şekilde etkilemesi, bu konuda yapılan benzer çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur

STRUCTURE OF THE DIRECTORS BOARD OF COMPANIES LISTED ON TURKEY'S BIST 100 INDEX

The boards of directors are vitally important for the corporations because they act as the centre for strategic decision making. The success and sustainability of companies depend on their ability to make accurate decisions. Therefore, the constitution of a suitable Board compatible with Company characteristics is a very important issue. However, it is necessary to know which factors need to be taken into account regarding the formation of boards. In this paper, it was tried to reveal the variables that would affect the number of Board members. The survey was conducted with data collected as of 31.12.2013, on 100 public listed companies which were part of the BIST 100 INDEX. The dependent variable was determined as the board size (number of members). 6 factors which are considered to affect to the board size including company age, presence of foreign shareholders, number of subsidiaries, presence of corporate governance rating, total asset size and net sales are taken into account as independent variables. The multiple- linear regression model which was formed with these variables was found to be statistically significant. The adjusted R-square coefficient which was obtained from the results of the analysis is 0.35.This result indicates that the effect of 6 independent variables’ on the number of members is 35%, whilst the remaining 65% is due to the effect of factors not included in the model. The statistical significance effect of total asset and net sales, which determine companies’ scale, on the number of members is consistent with the result of similar studies on this subject