ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN BAKIŞ AÇISIYLA AİLE İÇİ SORUNLAR

Bu  araştırmada üniversite  öğrencilerinin  aile içi  sorunlara  ilişkin düşüncelerinin  belirlenmesi  amaçlanmıştır.  Araştırma Ankara  ilinde  Hacettepe Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi İlköğretim  Bölümü  Okul Öncesi  Eğitim Anabilim  Dalında  lisans öğrenimi  görmekte olan 16 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma betimsel yöntemlerden içerik analizi modelli niteliksel  bir  çalışmadır. Araştırma  sonucu elde  edilen sonuçlar  genel  olarak değerlen dirildiğinde, araştırmada  görüşleri  incelenen gençlerin  çoğunlukla aile  içi  sorunlar yaşadığı, yaşanan sorunları daha çok bireyler arası  iletişimsizlikle  ilişkilendirdikleri, sorunların  daha çok  bireye  ilişkin özelliklerden kaynaklandığını düşündükleri,  ancak düşük  oranda da  olsa,  stres, işsizlik,  yaşam koşulları ile ilişkili güçlükler, akrabalarla ve geniş aileyle  yaşanan  sorunlar gibi  bireylerin iradesi dışında gelişen etkenlere de atıfta bulundukları görülmektedir.

Family Problems From The Perspective of University Students

The  objective of  this  study is  to  examine the thoughts  of  universit y students  on  family problems.  The research  was  carried out among  16  undergraduate students  studying in  the Division  of  Preschool Education, Department of  Primary  Education,  Facult y of Education  at  Hacettepe Universit y.  It  is a qualitative  research  based on  the  content analysis  model, one  of  the descriptive  methods. In  conclusion, an  overall  evaluation of the  findings  of our  study  in the  light  of  the scientific information in the literature shows that  most universit y  students  interviewed in this study have family problems and that they mostly  associate the  problems  with  individual characteristics;  however,  they mention, though  in  lower rates,  external  factors such as  stress,  unemployment, dif ficulties  concerning life  conditions  and problems  deriving from relatives or an extended family.

Kaynakça

Austrian, S. (2002) Developmental Theories Through The Life Cycle, Columbia University Press, New York.

Ekşi, A. (2003) “Gözden Geçirme: Beş Kıtada Genç Sorunları”, Çocuk Ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 10 (2) 78-88.

Fışıloğlu, H. (1995) “Aile İçi Algı-İletişim”, Aile ve evlilik terapileri ders notları, Ankara.

Fincham, F. (1998) “Child development and marital conflict”, Child Development, 69 (4), 543-574.

Franklin, D. J. (2007) Family Problems. www.psychologyinfo.com/problems/family 20.12.2007

Goleman, D. (1997) Emotional Intelligence, Bantam Boks, NY, USA.

Guthrie, M.L., Brant, C.R., Green, L.B. (2006) “The Role Of Parent Conflict and Self-efficacy in Friendship Satisfaction”. www.eric.ed.gov. 12.03.2006

Minuchin, S. (1974) Families and Family Therapy, Tavistock Publications, New York.

Richardson, T.E.J. (1996) Handbook of Qualitative Research Methods, Blackwell, UK.

Rosenthal, R ve Rosnow, R (1990) Essentials of Behavioral Research: Methods and Data Analysis. Mc Graw Hill Inc., New York.

Roxburgh, S. (2006) “I Wish We Had More Time to Spend Together”. Journal of Family Issues, 27 (4), 529-553.

Steinberg, L. (2007) Ergenlik, Çok, F. (Ed),İmge Kitabevi, Ankara.

Tavşancıl E. ve Aslan A.E. (2001) Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Epsilon Yayıncı- lık, İstanbul.

Turner, A.H., Kopiec, K. (2006) “Exposure to Interparental Conflict and Psychological Disorder Among Young Adults”, Journal of Family Issues, 27 (2), 131-158.

Uluğtekin, S., Cılga, İ., İl, S. (2002) “Çoğulcu Demokratik Toplum İçin Aile Eğitimi Projesi”. Aile ve Toplum Dergisi, 2 (5), 27-31.

Videon, M.T. (2005) “Parent-child Relations and Children’s Psychological Well-being. Do Dads Matter?” Journal of Family Issues, 26 (1), 55-78.

Yılmaz, A. (2001) “Eşler arasındaki uyum: Kuramsal yaklaşımlar ve görgül çalışmalar”. Aile ve Toplum Dergisi, 1 (4), 48-57.

Yılmaz, A. (1998) “Tek Ebeveynli ve İki Ebeveynli Ailelerden Gelen Üniversite Öğrencilerinin Kendilik İmgesi”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5 (3), 142-150.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2000) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.