Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ssk hastanelerinin saglık bakanlığına devrinin hastane verimlilikleri üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi iiBF İşlletme Bölümü1, Akdeniz Üniversitesi İİBF İşlletme Bölümü2
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de sağlık sektörünün ana eleman› Sağlık Bakanlığıdır.. Sağlık Bakanlğı d›fl›nda üniversitelerin, Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n, özel kesimin ve Sosyal Sigortalar Kurumunun (SSK) yönetiminde hastaneler bulunmaktad›r. Bu çok bafll› yap›n›n sağlık sektörü üzerindeki kontrol ve yönetimi kolaylaştırıp kolaylaşt› rmadıgı ise tartışmalıdır. Bu çeflitli¤i gidermenin ilk ad›m› olarak 19.02.2005 tarihinde SSK’ya baglı 148’i hastane olmak üzere yaklafl›k 373 sağlık tesisi Sa¤l›k Bakanlıgı’na devredilmiştir. Bu uygulamayla sa¤l›k sistemindeki çok bafll› l›¤›n bir ölçüde azalt›lmas› hedeflenmiştir. Çalışmada Saglık Bakanlıgı’na devredilen 148 hastaneden (yataklı tedavi kurumu) saglıklı verisine ulasılabilen 64 adedi incelenerek devirden kaynaklanan bir etkinlik de¤ifliminin bulunup bulunmadıgı› Malmquist endeksi kullan›larak ve 2003-2008 yıllarına ait veriler incelenerek araştırılmıştır. 

Özet İngilizce :

Although there are different actors in Turkish health sector like Ministry of Defence, universities, private sector and Social Insurance Institutes (SII), the main actor is the Ministry of Health of Turkey. It’s questionable whether this multi-headed structure of the control and management of the health sector is efficient or not. One of the first steps about eliminating this multi-headed structure is taken on February 19th, 2005 by transferring the control of 373 medical facilities, 148 of them are hospitals, from SII to the control of the Ministry of Health as a means of transformation in health care. In this study 64 of these hospitals are analyzed to enlighten the efficiency change of the transformation by using Malmquist productivity index and the 2003-2008 period data. The results show that, there is a progress of %10,2 and %11,2 in total factor productivity over the 2005-2006 and 2006-2007 periods respectively, but in 2007-2008 periods there isn’t any change in efficiency seen. The changes in efficiency in first two periods are mainly consisting of change in technical efficiency

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :