Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık çalışanlarının yıldırma (mobbing) davranışlarıyla karşılaşma düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi: bolu ili örneği

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi2
Görüntülenme :
336
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada sağlık personelinin yıldırmaya maruz kalma düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma Bolu il merkezinde faaliyette bulunan dört hastanede çalı şan sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçilmeyerek tüm sağlık çalı- şanlarına ulaşılmaya çalışılmış ve dağıtılan 810 anketten 514'ü (%63,5) geri dönmüştür. Çalışma sonucunda; sağlık çalışanlarının %70,4'ünün çeşitli yıldırma davranışlarına maruz kaldıkları bulunmuştur. Yapılan değerlendirmelerde üniversite hastanesinde çalışanlar arası nda yıldırmaya maruz kalma durumunun daha fazla olduğu (%77,4), bunu %67,8 ile Sağ- lık Bakanlığı'na bağlı hastanede çalışanların ve %66 ile özel hastanede çalışanların izlediği, ayrıca mesleklere göre yapılan değerlendirmelerde ise hemşirelerin %77,3'ünün, hekimlerin %68,4'ünün ve diğer sağlık mesleklerinin %64,4'ünün yıldırma mağdurları olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the factors affecting the level of mobbing which the health care employees exposed to. Study was carried out in four hospitals in Bolu. All health professionals was tried to reach and 514 (63,5%) of 810 distributed questionnaires was returned. As a result, it was found that 70,4% of health workers exposed to a variety of mobbing behaviors. Also, health professionals working at the university hospital exposed to more mobbing behaviors (77,4%), and this ratio in the hospital under the Ministry of Health and in private hospitals were 67,8% and 66%, respectively. In addition, it was found that 77,3% of the nurses, 68,4% of the physicians and 64,4% other health professionals have been victim of mobbing in their workplaces.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :