KADIKÖY’ÜN NÜFUS ve EĞİTİM YAPISI (Türkiye ve İstanbul Karşılaştırmalı)

Öz Tüm canlılar gibi insan da hem üretir ve hem de tüketirken, diğer canlılardan farklı olarak aklını kullanmakta ve çoğu zaman bilinçli ve organize hareket edebilmektedir. İnsanoğlu bu yeteneği sonucunda avcı ve toplayıcı toplumlardan günümüzde bilgi toplumuna geçebilmeyi başarabilmişlerdir. İçinde bulunduğumuz bu bilgi toplumunda fiziki güç ve el becerisinin yerini beyin becerisi ve gücü almış ve bu husus insanoğluna yeni ufuklar açmış ve açmaya da devam etmektedir. Günümüzde toplumların teknolojik ve ekonomik alanda gösterdikleri nicel ve nitel başarıyı, aynı ölçüde sosyal hayatta da gösterebildiklerini söylemek mümkün değildir. Nitekim, ekonomik açıdan ileri derecede gelişmiş birçok ülkede aynı gelişmeyi nüfus ve aile yapısında görememekteyiz. Toplumların gelişmesindeki öneminden dolayı sosyal ve ekonomik içerikli çalışmaların uluslar arası, ulusal, bölge ve mahalli birimler düzeyinde yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. İşte elimizdeki bu çalışma da böyle bir düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkmış ve araştırma alanı olarak Kadıköy ilçesi seçilmiştir. 1930'da ilçe, 1984'te ise ilçe belediyesi olan Kadıköy'ün nüfusu 1935 yılında 57.542 iken bu miktar 2000 yılında yaklaşık oniki katlık bir artışla 663.299'a ulaşarak Lüksemburg ve Malta gibi bazı AB ülkeleri ile 2000 nüfus sayımına göre 81 ilimizden 49'undan daha fazla bir nüfus miktarına sahip olmuştur. Kısa zaman içinde nüfus hareketlerindeki bu gelişme ise, doğal olarak işgücü, işsizlik, istihdam, eğitim, sağlık, konut vb. açılardan önemli sorunlar ortaya çıkarmakta ve fakat bu sorunların da çözümünü o denli güçleştirmektedir.Kadıköy'ün bugünkü nüfus ve eğitim yapısının ele alınması ve geleceğe ışık tutması amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

'úE; 1980 Genel Nüfus Say×P×, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Türkiye), Ankara, Yay×n No: 1072, 1984.

'úE; 1980 Genel Nüfus Say×P×, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri ústanbul), Ankara, Yay×n No: 1990–17, 1983.

'úE; 1990 Genel Nüfus Say×P×, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Türkiye), Ankara, Yay×n No: 1616, 1993.

'úE; 1990 Genel Nüfus Say×P×, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri ústanbul), Ankara, Yay×n No: 1604, 2002.

'úE; 2000 Genel Nüfus Say×P×, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Türkiye), Ankara, Yay×n No: 2759, 2003.

'úE; 2000 Genel Nüfus Say×P×, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri ústanbul), Ankara, Yay×n No: 2732, 2002.

Gürtan, Kenan; Demografik Analiz Metodlar×, ústanbul: ú.Ü. Yay×nlar×, No. 1479, 1969.

Kültür Bakanl×ù× ve Tarih Vakf×; Dünden Bugüne ústanbul Ansiklopedisi, Cilt 4, ústanbul, 1994.

Murat, Sedat – Ersöz, Halis Yunus; Ümraniye’nin Sosyo-Ekonomik Yap×V×, ústanbul: Ümraniye Belediyesi, 2003.

Murat, Sedat; “AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Karü×laüW×rmal× Nüfus Yap×V×”, Tüm Yönleriyle Türkiye AB úliükileri, (Editörler: Prof. Dr. Mustafa Aykaç- Yrd. Doç. Dr. Zeki Parlak), ústanbul: Elif Yay×nlar×, 2002.

Murat, Sedat – Ersöz, Halis Yunus (ve diùerleri); Nüfus ve Demografi-I 1927- 1990, (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluüunun 75. Y×O×na Armaùan), ústanbul, ú.B.B., Kültür úüleri Daire Baükanl×ù×, Yay×n No: 56, 1997.

7úSK; úüveren Dergisi, Cilt. XXVIII, Say×. 5, ûubat 199.

Türkay, Orhan; Türkiye’de Nüfus ArtÕúÕ ve øktisadi Geliúme, Ankara: Do÷Xú MatbaasÕ, 1962.