TÜCCAR SINIFIN PROTESTAN HAREKETİ DESTEKLEMESİNİN MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Kilise, Roma İmparatorluğu'ndan sonraki dönemde, Batı Avrupa'da, uzun süre etkisini kurumlar ve kültür üzerinde sürdürmüştür. Kilise'nin gücüne karşı toplumun çeşitli kesimlerinden zaman zaman tepkiler yükselmiş ancak bu tepkilerden sadece Protestan (Reform) Hareketi başarılı olabilmiştir. Protestan Hareketinin başarısında tüccar sınıfın ve soyluların desteği önemli bir yer tutmaktadır. Tüccar sınıfın Protestan hareketine destek vermesinin nedeni, Kilise, Soylular ve Halk tarafından saygı görmeyen bu kişilerin, Protestan önderlerin sermaye ve ticaret ile ilgili yorumlarının meşruluk ve günah sorununa çözüm getirmesidir. Böylelikle, tüccarlar, Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde belirttiği ihtiyaçların tamamını giderebilme imkanına kavuşmuşlardır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Artz, Frederick B.; Orta Çaùlar×n Tini, çev. Aziz Yard×ml×, ústanbul, údea Yay×nevi, 1996.

Baechler, Jean; Kapitalizmin Kökleri, çev. Mehmet Ali K×O×çbay, Ankara, 2. B., úmge Kitapevi, 1994.

Burke, Peter; Yeniçaù Baü×nda Avrupa Halk Kültür, çev. Göktuù Aksan, Ankara, úmge Kitapevi, 1996.

Challaye, Felicien; Dinler Tarihi, çev. Samih Tiryakioùlu, ústanbul, 4. B., Varl×k yay×nlar×, 1998.

Coüar, Fatma Mansur; Din Savaülar×, ústanbul, Büke Yay×nlar×, 2000.

Dawson, Christopher; Bat×Q×n Oluüumu, çev. Dinç Tayanç, ústanbul, Dergah Yay×nlar×, 1997.

Dereli, Toker; Örgütsel Davran×ü, ústanbul, 3. B., Menteü Kitabevi, 1995.

Febvre, Lucien; Rönensans únsan×, çev. Mehmet Ali K×O×çbay, Ankara, úmge Kitapevi, 1995.

Fukuyama, Francis; Güven, Sosyal Erdemler ve Refah×n Yarat×lmas×, çev. Ahmet Buùdayc×, ústanbul, 3. B., Türkiye úü Bankas× Kültür Yay×nlar×, 2005.

Huberman, Leo; Feodal Toplumdan Yirminci Yüzy×la, çev. Murat Belge, ústanbul, úletiüim Yay×nlar×, 1995.

únceoùlu, Metin; Tutum, Alg×, úletiüim, Ankara, Elips Kitap, 2004.

úncil, Kitab× Mukaddes ûirketi, ústanbul, 1993.

Kehrer, Günter; Din Sosyolojisi, der. Yasin Aktay, M. Emin Köktaü, Ankara, 2. B., Vadi Yay×nlar×, 1998.

Michel, Thomas; +×ristiyan Tanr×bilimine Giriü, ústanbul, Ohan Bas×mevi, 1992.

Smith, Preserved; Rönensans ve Reform Çaù×, çev. Serpil Çaùlayan, ústanbul, Türkiye úü Bankas× Kültür Yay×nlar×, 2001.

Ülgener, Sabri F. ; Dünü ve Bugünü ile Zihniyet ve Din: úslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri úktisat Ahlak×, ústanbul, Der Yay×nlar×, 1981.

Wallerstein, Immanuel; Bildiùimiz Dünyan×n Sonu, Yirmi Birinci Yüzy×l úçin Sosyal Bilim, çev. Tuncay Birkan, ústanbul, 2. B., Metis Yay×nlar×, 2003.

Weber, Max; Protestan Ahlak× ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Zeynep Aruoba, ústanbul, Hil Yay×n, 1997.

Kaynak Göster

Bibtex @ { iusskd9879, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {0}, pages = {231 - 243}, doi = {}, title = {TÜCCAR SINIFIN PROTESTAN HAREKETİ DESTEKLEMESİNİN MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {OMAY, Umut} }
APA OMAY, U . (2010). TÜCCAR SINIFIN PROTESTAN HAREKETİ DESTEKLEMESİNİN MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Social Policy Conferences , 0 (52) , 231-243 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/889/9879
MLA OMAY, U . "TÜCCAR SINIFIN PROTESTAN HAREKETİ DESTEKLEMESİNİN MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Journal of Social Policy Conferences 0 (2010 ): 231-243 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/889/9879>
Chicago OMAY, U . "TÜCCAR SINIFIN PROTESTAN HAREKETİ DESTEKLEMESİNİN MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Journal of Social Policy Conferences 0 (2010 ): 231-243
RIS TY - JOUR T1 - TÜCCAR SINIFIN PROTESTAN HAREKETİ DESTEKLEMESİNİN MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Umut OMAY Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 243 VL - 0 IS - 52 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi TÜCCAR SINIFIN PROTESTAN HAREKETİ DESTEKLEMESİNİN MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Umut OMAY %T TÜCCAR SINIFIN PROTESTAN HAREKETİ DESTEKLEMESİNİN MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2010 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V 0 %N 52 %R %U
ISNAD OMAY, Umut . "TÜCCAR SINIFIN PROTESTAN HAREKETİ DESTEKLEMESİNİN MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Journal of Social Policy Conferences 0 / 52 (Ekim 2010): 231-243 .
AMA OMAY U . TÜCCAR SINIFIN PROTESTAN HAREKETİ DESTEKLEMESİNİN MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Social Policy Conferences. 2010; 0(52): 231-243.
Vancouver OMAY U . TÜCCAR SINIFIN PROTESTAN HAREKETİ DESTEKLEMESİNİN MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Social Policy Conferences. 2010; 0(52): 243-231.