INFORMATIONSVERMITTLUNG UND INFORMATIONSUBERLASTUNG IM MEDIENZEITALTER

Öz Medya çağında gerçekliğe ulaşma, medya teknolojisi aracılığıyla gerçekleşmekte, iletilen enfor-masyonun niteliğinden çok niceliği önem kazanmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde enformasyonunniteliğini oluşturan bilgi, gerçeklik, önem ve anlaşılırlık sorgulanmamaktadır. Enformasyon toplumunun paradokslarından biri olarak adlandırılabilecek bu oluşum içinde dünya, giderek daha fazla bilgisayar ağlarıyla çevrili sosyo-teknik bir sisteme dönüşmekte, bireylerin tüm iletişimsel eylemleri entegre bilgisayar ağlarına işlenmekte, iletişim ve toplumsal algılama giderek medya teknolojilerine bağımlı hale gelmektedir. Medya bize düşünme, eylemde bulunma ve algılama biçimleri sunmaktadır. Yeni teknolojilerin bunaltıcı tek yönlü iletimlerine karşı çıkılamaması enformasyon ve iletim ağı sistemi içinde insanları tehdit etmektedir. İnsanların medyayı siyasal,ekonomik ve örgütsel bağlamı içinde tanımaları sorunun çözümüne bir ölçüde yardımcı olabile-cektir. Bu çalışmanın amacı enformasyon kavramının açıklanması, farklı bilim dallarına göre kullanımalanlarının belirlenmesi, bilginin medya tarafından iletilirken değiştirilmesi ve yoğun enformas-yon sunumu sorunlarının irdelenmesidir.