Burcu İŞGÜDEN

İç Denetimin Değişen Faaliyet Alanları Ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelerin İç Denetçiler Üzerindeki Etkileri

CHANGING OPERATING AREAS OF INTERNAL AUDITING AND EFFECTS OF TURKISH COMMERCIAL CODE REGULATIONS ON INTERNAL AUDITORS

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2011 - Cilt: 1 - Sayı: 1

Sayfalar: 15 - 27

Benzer Makaleler

Muhafazakar Muhasebe Uygulamalarının Ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Bankacılık Sektöründe Karlılık İle İlişkisi Üzerine Bir Uygulama

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Fatih Mahmut BİLİCİ

KURUMSAL YÖNETİMİN PORTFÖY PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)

Mustafa KISAKÜREK, Seren AYDINGÜLÜ SAKALSIZ

Hal İşletmelerinin İç Kontrol Sistemi ve Sektörel Sorunları: Edirne ve Çanakkale’de Bir Alan Araştırması

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Seda YAVUZASLAN SÖYLEMEZ, İlknur ESKİN

İşletmelerinin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Araştırması: Denizli İli Örneği

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Ali Bayrakdaroğlu, Bilgehan Sarı, Burhan Heybeli

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri

Ankara Barosu Dergisi

Fevzi TOPSOY

BAĞIMSIZ DENETİMİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İNCELENMESİ VE KOMİTELERİN ÖNEMİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Ayşe Tanyeri, Mehmet Ünsal Memiş

Etkin Bir Borç Yönetiminin Sağlanmasında Risk Yönetiminin Önemi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Haluk TANDIRCIOĞLU

İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve Stok Yönetimi: TRA1 Düzey 2 Bölge Uygulaması

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Turan ÖNDEŞ, Şule ÇİFTCİ