Muhafazakar Muhasebe Uygulamalarının Ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Bankacılık Sektöründe Karlılık İle İlişkisi Üzerine Bir Uygulama

Teknolojinin gelişimi ve küreselleşme ile birlikte finansal piyasalarda uluslararası bir rekabet ortamı oluşmuştur. Uluslararası fon akımlarının hızlanması, finansal sistemlerin teknolojiyle birlikte entegrasyonunun artması, firmaları bir takım önlemler almaya sevk etmiştir. Küresel rekabet ortamında kimi firmalar güven ve itibar kazanmak için kurumsallaşma, kaliteli denetim ya da muhafazakar muhasebe uygulamalarını benimsemeye başlamışlardır. Diğer taraftan finansal sistemleri yöneten karar alıcılar da firmaların kurumsallaşma ve denetim faaliyetlerini düzenleyecek bir takım standartlar oluşturmaya ve uygulamaya başlamışlardır. Bu çalışmada bankacılık sektöründe yer alan firmaların muhafazakar muhasebe uygulamalarının firmaların karlılığına etkisi incelenmiştir. Bu doğrultuda 2009-2017 yılları arasında Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sektöründe yer alan firmaların verileri regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın neticesinde muhafazakar muhasebe uygulamalarının ve kurumsal yönetim uygulamalarının Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sektöründe yer alan firmaların karlılığını arttırdığı tespit edilmiştir.

An Application On The Relationship Between Conservative Accounting Practices And Corporate Governance Practices On The Banking Sector

With the development of technology and globalization, an international competition environment has developed in financial markets. The acceleration of international fund flows, the increasing integration of financial systems with technology, have led companies to take some measures. In a global competitive environment, some companies have begun to adopt institutionalization, quality auditing or conservative accounting practices to gain trust and reputation. On the other hand, decision-makers who manage financial systems have started to establish and implement a set of standards that will regulate the institutionalization and audit activities of companies. In this study, the effect of conservative accounting practices of firms in the banking sector on the profitability of firms is examined. In this respect, the data of the firms in the Banks and Special Finance Institutions Sector between 2009-2017 were analyzed by the regression analysis method. As a result of the study, it was determined that the conservative accounting practices and corporate management practices increased the profitability of the companies in the Banking Sector.

___

  • ABOR, J. & BIEPKE, N., (2007), “Corporate governance, ownership structure and performance of SMEs in Ghana:implications for financing opportunities”, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol:7, No:3, pp:288-300AHMED, A. VE DUELLMAN, S., (2007), Accounting Conservatism And Board Of Director Characteristics: An Empirical Analysis, Journal of Accounting and Economics, Vol:43.BALL, R. & SHIVAKUMAR, L., (2005), “Earnings Quality in UK Private Firms: Comperative loss recognition timeliness”, Journal of Accounting and Economics, Vol:39BANIMAHD, B. & BAGHANI, T., (2009), “Effect of Accounting Conservatism, Government Ownership, Company’s Size and Ratio of Leverage on Companies Loss”, Journal of Accounting and Auditing Researches, No:58BASU, S., (2005), “Discussion of Conditional and Unconditional Conservatism: Concepts and Modelling”, Review of Accounting Studies, No:10BEALEY, F., (1999), The Blackwell Dictionary of Political Science, Blackwell, OxfordBEAVER, W. & RYAN, S., (2005), “Conditional and Unconditional Conservatism: Consept and Modelling”, Review of Accounting Studies, No:10BEKÇİ, İ & GÖR, Y., (2016), “Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 1BLISS, J. H., (1924), “Management Through Accounts”. The Ronald Press Co, New York.CHI, W., LIU C. & WANG. T., (2009), “What effects accounting conservatism: A corporate governance perspective”, Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol:5ÇOKLUK Ö., (2010), “Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri”, Educational Sciences: Theory & Practice, Vol:10 (3) EBRAHIMI, K.A. & SAHRIARY, M., (2009), “Investigation of Relationship between Political Costs and Conservatism (political hypothesis) in Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting and Auditing Investigations, No:57ERDOĞAN, M. (2002), “Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi,Cilt 3, Sayı 1ERDOĞAN, N. & ÇUBUKÇU, S.(2010), “Tutuculuğun Kurumsal Yönetim Anlayışı Üzerindeki Etkileri “, Muhasebe ve Denetime Bakış, ss. 53-67FELTHAM, G. & OHLSON, J., (1995), Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities, Contemporary Accounting ResearchFRANCIS, B.,HASAN, I.,PARK, J.C. & WU, Q., (2014), “Gender Differences in Financial Reporting Decision-Making: Evidence from Accounting Conservatism”, Contemporary Accounting Research, Vol. 32, No. 3GARCIA, L.J.M., GARCIA, O.B. & PENALVA, F., (2009), “Accouting Conservatism and Corporate Governance”, Review of Accounting Studies, No:14GOR, Y., KARAKUS, R. & TAŞAR, I, (2017), “Conservatism, corporate governance and audit quality: A study at Istanbul Stock Exchange”, Theoretical And Applied Economics, XVth EditionGÜREDİN, E. (1995),’’Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz’’ Anadolu Üniversitesi Yayınları 2. Baskı, No:835, EskişehirHAMDAN, A.M.M., KUKRİJA, G., AWWAD, B.S.A. & DERGHAM, M.M., (2012), “The Auditing Quality and Accounting Conservatism”, International Management Review, Vol:8, No:2KALAYCI, Ş. (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın DağıtımKAVAL, H. (2008), Muhasebe Denetimi”, Gazi Kitabevi, 2.Baskı, AnkaraKENGER, E.(2001), Denetim, Ankara: T.C Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Denetçi Yardımcıları Eğitim NotuKHOSHTINAT, M. & FERESHTEH, Y., (2007), “Relationship between Symmetry and Asymmetry of Information and Conservatism”, Accounting Studies, No:20KOÇEL, T. (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul.KOOTANAEE, A.J., SEYYEDI, J., NEDAEI, M. & KOOTANAEE, M.J., (2013), “Accounting Conservatism and Corporate Governance’s Mechanism: Evidence from Tehran Stock Exchange”, International Journal of Economics, Business and Finance, Vol:1, (10)KOUKI, M., ELKHALDI, A. , ATRI, H. & SOUID, S. (2011), “Does Corporate GOvernance Constrain Earnings Mangement? Evidence from US Firms, European Journal of Economics”, Finance and Administrative Sciences, 35: 58–71.KÖSE, Ö, (2000), “Dünyada Ve Türkiye’ De Yüksek Denetim”, Araştırma/İnceleme Ve Çeviri Dizisi/ Sayıştay Yay. AnkaraKÜÇÜKSÖZEN, C. & KÜÇÜKKOCAOĞLU, G.(2005). Kurumsal Şirket Yönetiminde Finansal Tabloların Rolü. Muhasebe ve Denetime Bakış. 16, 1-25.LARA, J.M.G., OSMA, B.G. & PENALVA, F. (2009), “Accounting Conservatism and Firm Investment Efficiency”, Journal of Accounting and Economics, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1383642 erişim tarihi: 5.7.2018LAZEREVA, O., RACHINSKY, A. & STEPANOV, S., (2007). “A survey of corporate governance in Russia”, Centre for Economic and Financial Research at New Economic School, No:103LEE, P.J., TAYLOR, S.J. & TAYLOR, S.L., (2006), “Auditor Conservatism and Audit Quality: Evidence from IPO Earnings Forecasts”, International Journal of Auditing, Vol. 10, No. 3, pp. 183-199LIAO, P. & RADHAKRİSHNAN, S., (2016), “The Effects of the Auditor's Insurance Role on Reporting Conservatism and Audit Quality”, The Accounting Review: March 2016, Vol. 91, No. 2, pp. 587-602NICHOLS, C., WAHLEN, J. & WIELAND, M. (2009), Publicly traded versus privately held: implications for conditional conservatism in bank accounting. Review of Accounting Studies 14 (1): 88–122.PAE, J., (2004), Accounting Conservatism, Discretionary Accruals, and Audit Quality, SSRN Electronic JournalPAULO, I.I.S.L.M., CAVALCANTE, P.R.N. & PAULO, E., (2013), “The Relationship Between Auditing Quality and Accounting Conservatism in Brazilian Companies”, Journal of Education and Research in Accounting, v. 7, n. 3, art. 6, p. 293-314REZAZADEH, J. & ABDOLLAH, A., (2008), “Relationship between Asymmetryof Information and Conservatism in Financial Reporting”, Accounting and Auditing Research, No:54SOLIMAN, M.M., (2014), “Auditing quality characteristics and accounting conservatism: An empirical study of the listed companies in Egypt”, Corporate Ownership and Control, Vol:11, no:2, pp:352-361SOLOMON, J.F., SOLOMON, A., PARK, C., (2012), “The role of intitutional investors in corporate governance reform in South Korea: some empiricial evidence”, Corporate Governance: An International Review, Vol:10 No:3, s:211-224 ŞENGÜR, E.D. & PÜSKÜL, S.Ö. (2011), “İmkb Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapısı Ve İşletme Performansının Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 31TEKİN, B. & GÖR, Y. (2018), “Şirketlerde Kar Payı Dağıtım Kararı İle Muhasebede Muhafazakârlık Kavramı Arasındaki İlişkinin Analizi: BIST100 Örneği”, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:5, Sayı:9UĞUR, O. (1999), Türkiye'de Bağımsız Dış Denetim Uygulamaları, Vergi Dünyası Dergisi, No:214. (Haziran): 35-56.Wallin, David, E., “Legal Recourse And The Demand For Auditing”, The Accounting Rewiev, Vol 67, No:1, january 1992,http://www.jstor.org/discover/10.2307/248023?uid=3739192&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104094508907 (1.07.2018).WANG, Z., HORGARTAIGH, C. O. & Von ZIJL, T. (2009), “A Signaling Theory of Accounting Conservatism”, SSRN Electronic Journal, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1415305, erişim tarihi:5.7.2018 WATSS, R., (2003), Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications, Accounting Horizons, No:17WOLK, H.I., DODD, J. & ROZYCKI, J., (2013), “Theory Accounting, Conceptual Issues in Political and Economic Enviroment”, Edition & United States of America, Sega PublicationsZAHRA, S. & PEARCE, J. (1989), “Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model”, Journal of Mangement, 15(2):291-334.