Hamit Sırrı KETEN, Özgür ERSOY, Oğuz IŞIK, Mustafa ÇELİK, Mustafa Haki SUCAKLI, Lütfi TİYEKLİ

Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Uzmanlık Sürecine Bakışları

Opinions of Primary Care Family Physicians About Family Medicine Speciality Training Program

Cukurova Medical Journal

2014 - Cilt: 39 - Sayı: 2

Sayfalar: 298 - 304

Benzer Makaleler

Akılcı İlaç Kullanımı: Aile Hekimlerinde Bir Uygulama

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Pınar YALÇIN BALÇIK, Seval SELVİ SARIGÜL

Birinci Basamağa Başvuran Doğurganlık Çağındaki Kadınların Human Papilloma Virus (HPV) ve HPV Aşısı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Cukurova Medical Journal

Özde ÖNDER, Murat DİCLE, Hakan GÜLMEZ, Cenk AYPAK, Derya AKBIYIK, Süleyman GÖRPELİOĞLU

Bir Aile İçi Şiddet Olgusu; Sır Tutma İlkesi ile Şiddeti İhbar Etme Yükümlülüğü Arasındaki Etik İkilem

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Yrd. Doç. Dr. Yeter KİTİŞ, Öğr. Gör. Sema ŞANLIOĞLU BİLGİCİ

0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN EV KAZALARI VE KORUNMA YOLLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN BUNA ETKİSİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Müge ÜÇÜNCÜ, Muhammed ÜÇÜNCÜ, Dilek TOPRAK

AİLE HEKİMLİĞİNDE ZORUNLU SEVK ZİNCİRİNİN UYGULANMAMASININ SAĞLIK HARCAMALARINA ETKİSİ: ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Sosyal Güvence

Mutlu BANKUR

Bilişim Sistemleri Başarı Modeli ve Aile Hekimliği Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Canan Gamze BAL, Serkan ADA, Adnan ÇELİK

Aile Hekimlerinin İş Tatmin Düzeyleri ile Yaşadıkları İş-Aile Çatışması Seviyeleri Arasındaki İlişki: Kocaeli Örneği

Yönetim Bilimleri Dergisi

Abdurrahman BENLİ, Bora YENİHAN, Mert ÖNER

Tıp Fakültesi 5. Dönem Öğrencilerinin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekimin Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Görev ve Sorumlulukları Konusunda Görüşleri

Tıp Eğitimi Dünyası

Deniz Çalışkan, Füsun Yaşar, Meral Demirören, Arslan Tunçbilek