Gökhan KERSE

İş Becerikliliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: “İşe ilişkin değişiklikler, memnuniyeti artırabilir mi?”

The Relationship between Job Crafting and Job Satisfaction: “Can Changes in Work Increase Satisfaction?”

İnsan ve İnsan

2019 - Cilt: 6 - Sayı: 20

Sayfalar: 205 - 218

Benzer Makaleler

Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Liderlik Uygulamaları ve İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dursun EĞRİBOYUN

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yrd. Doç.dr. Metin ELKATMIŞ, Yrd. Doç.dr.veli TOPTAŞ

İŞ DOYUMU VE SEYAHAT ACENTALARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ DOYUMUNUN ANALİZİ

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Beril DÖNMEZ, Kemal BİRDİR

İş Doyumu ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Otel İşletmeleri Açısından İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hülya YEŞİLYURT, Nilüfer KOÇAK

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Burhan HEYBELİ, , Burak KAYIHAN, Yusuf TEPELİ

ROL ÖTESİ OLUMLU DAVRANIŞLAR KİŞİSEL VE TUTUMSAL FAKTÖRLERLE ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ?

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Fatih ÇETİN, Ali FIKIRKOCA

Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatmini Üzerine Etkisinde İşe Adanmışlığın Aracı Rolünün Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ali BAYRAM

Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İş Tatmini Üzerine Etkisi: Üniversite Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Fatih Ferhat ÇETİNKAYA, Mehmet Orkun ÜNSEVER