ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

Öz Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin konuşma becerilerinikullanmaya yönelik tutumlarını belirlemektir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesinin Eğitim,İletişim, Fen, Tıp Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ileAtatürk Üniversitesinin İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, SağlıkBilimleri, Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde öğrenim gören 534 öğrencioluşturmaktadır. Veriler SPSS 16.0 paket programında analiz edilmiştir.Araştırmada veri toplama araçları olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘KonuşmaBecerisine Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans,yüzde, bağımsız gruplar t Testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar üniversite öğrencilerinin konuşma becerilerineyönelik genel olarak olumlu tutuma sahip olduklarını göstermiştir. Cinsiyetbakımından ölçeğin ilgi alt boyutunda kadın ve erkek öğrenciler arasındaanlamlı bir fark bulunmazken; gereklilik alt boyutunda erkekler lehine anlamlıbir fark bulunmuştur. Fakülteler bakımından ise Güzel Sanatlar ve İletişimFakültelerinde öğrenim gören öğrenciler lehine anlamlı bir fark çıkmıştır

17400 7908

Arşiv