TÜRK EğİTİM SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUşLARININ STK’LARIN KONUMLARI VE İşLEVLERİNE YÖNELİK OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜşLERİ1

Öz Eğitim hizmetlerinin yürütülmesine toplumun katkısının alınması, karşılaşılan engellerin aşılmasında hayatî önem arz ettiği gibi, toplumsal taleplerineğitim politikalarına yansıtılması da ancak bu yolla gerçekleştirilebilir. Bu çalışmanın amacı, sivil toplum kuruluşlarının (STK) eğitim hizmetlerine ne amaçla,ne şekilde ve ne boyutta katkı sağladığını okul yöneticilerinin görüşleri çerçevesinde betimleme ve okul yöneticilerinin STK algılarını analiz etmektir.Araştırmaya İstanbul’da özel ve resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındagörev yapmakta olan 201 müdür ve müdür yardımcısı katılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ve 34 sorudan oluşan bir anket ile toplanmıştır.Okul yöneticilerinin STK’lar ile işbirliği konusunda ihtiyatlı bir yaklaşım sergiledikleri, STK’lar ile yeterli sayıda işbirliği ve çalışma yapmadıkları, işbirliklerini daha çok yardım/hayırseverlik alanlarına hasrettikleri, yeni müfredata ilişkintemelli bilgilere sahip olmadıkları, yeni yasa, yönetmelik, genelge ya da sairaçıklama ve tartışmaları yakından takip etmedikleri, okul-aile birliklerinden vemezun derneklerinden beklenen faydayı göremedikleri bulgulanmıştır. Türkeğitim sisteminde STK’ların konumlarını güçlendirmek ve işlevlerini artırmakiçin (a) merkezî yönetimin, (b) STK’ların ve (c) okul yöneticilerinin sorumlulukalması gerekmektedir