Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikolojik danışman adaylarının yardım etme stilleri ve beş faktör kuramına dayalı kişilik özellikleri

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, psikolojik danışman adaylarının beş faktör kuramına dayalı kişilik özelliklerinin (dışadönüklük, duygusal dengesizlik, yumuşak başlılık, sorumluluk ve deneyime açıklık) yardım etme stillerini yordama gücünü ortaya koymaktır. Araştırmanın katılımcıları dokuz farklı üniversitenin (Hacettepe, Ankara, Mersin, Pamukkale, Dokuz Eylül, İnönü, Marmara, Ege ve Abant İzzet Baysal üniversitesi) Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı son sınıfına devam eden lisans öğrencileridir. Araştırma 241'i kız ve 112'si erkek olmak üzere toplam 353 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verilerini toplamak amacıyla Barrio, Myers ve Sweeney (2006) tarafından geliştirilen ve Arıcıoğlu ve Korkut Owen (2008) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Tercih Edilen Bilişsel Stiller Envanteri ve Bacanlı, İlhan ve Aslan (2009) tarafından beş faktör kuramına dayalı olarak geliştirilmiş olan Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi kullanılmıştır. Araştırmada, psikolojik danışman adaylarının yardım etme stillerini yordama gücünü ortaya koymak için standart çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, dışadönüklüğün duyusal-devinimsel ve somut-durumsal yardım etme stillerini; sorumluluğun somut-durumsal ve soyut yardım etme stillerini; deneyimlere açıklığın soyut ve diyalektik-sistemik yardım etme stillerini pozitif yönde yordadığını; duygusal dengesizliğin ise duyusal-devinimsel ve soyut yardım etme stillerini negatif yönde yordadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the predictive power of personality traits based on the five-factor theory (extroversion, emotional stability, agreeableness, conscientiousness, openness to experience) for the helping styles in counselor candidates. The participants (n= 353; 241 female and 112 male) are senior undergraduate students from the counseling and guidance programs of nine universities. The data of the study were collected through the Preference Inventory for Cognitive Styles ve Adjective Based Personality Scale. In order to determine the prediction power of the personality traits for the helping styles, standard multiple regression analysis was used. According to the results of this study, the extroversion predicts sensorimotor and concrete-situational styles; the conscientiousness predicts concrete-situational and formal styles; the openness to experience predicts formal and dialectic/systemic styles positively. In addition, emotional stability predicts sensorimotor and formal styles negatively.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :