Faiz Haddi ve Para Arzının Döviz Kuru Üzerine Etkisi: Kazakistan Örneği

Bu çalışma döviz kuru, faiz haddi ve para arzı ilişkisini Kazakistan ekonomisi için 2005:052017:06 dönemi için analiz etmektedir. Çalışmada ilk olarak değişkenler arasında uzun dönem ilişki olup olmadığı Johansen eşbütünleşme testi kullanılarak sınanmıştır. Johansen testine göre, eşbütünleşme olmadığı için sınırlı olmayan VAR modeli ve VAR nedensellik yöntemi kullanılmıştır. Gerek VAR modelinde gerekse VAR nedensellik yönteminde faiz haddi ve döviz kuru arasında bir ilişki bulunmuştur. VAR nedensellik sonucuna göre, “faiz haddi döviz kurunun Granger nedeni değildir” şeklindeki ve “döviz kuru faiz haddinin Granger nedeni değildir” biçimindeki boş hipotez red edilmektedir. Yani döviz kuru ve faiz haddi arasında çift yönlü bir nedensellik söz konusudur

THE EFFECT OF INTEREST RATE AND MONEY SUPPLY ON EXCHANGE RATE: THE CASE OF KAZAKHSTAN

This study analysis exchange rate, interest rate, and money supply for Kazakhstan economy during the period of 2005:05-2017:06. Firstly, the Johansen Cointegration test has been used to investigate if there is a long-run association among the variables used in this study. According to the Johansen test, since there is no any cointegrated equation, then unrestricted VAR and VAR-Granger causality test have been implemented. Both in the VAR model and in the VARGranger causality method, a relationship has been found between interest rates and exchange rates. According to the VAR-Granger causality result, the null hypothesis which is “interest rate does not Granger cause exchange rate” is rejected at 5% level. Also, another null hypothesis which is “exchange rate does not Granger cause interest rate” is rejected at 5% level. Thus, there is a mutual causality between exchange rates and interest rates

Kaynakça

Bailey, S. A. (2005). Investigating the link between financial dollarization and inflation: Evidence from Jamaica.

http://boj.org.jm/uploads/pdf/papers_pamphlets/papers_pamphlets_Investigating_the_Link_between_Financial_ Dollarization_and_Inflation__Evidence_from_Jamaica.pdf (Erişim: 25 Eylül 2017)

Benita, G. & B. Lauterbach, B. (2004). Policy factors and exchange rate volatility: Panel data versus a spesific country analysis. Journal of Finance and Economics, 7: 452-487.

Bergvall, A. (2004). What determines real exchange rates? The Nordic countries. Scans. J. Of Economics. 106(2), 315-337.

Berke, B. (2016). An analysis of determinants of the real exchange rate on axis of the capital flows volatility in Turkey. Ekonomik Yaklaşım, 27(101):1-29.

Bernanke, B, Laubach, T, Mishkin, F. & Posen, A (1999). Inflation Targeting, Princeton: Princeton University Press.

Granger, C.V.J. & Newbold, P. (1974). Spurious Regressions in Economics. Journal of Econometrics. Vol:2, 111-120.

Hernandez-Verme, P.L. (2004). Inflation, growth and exchange rate regimes in small open economies. Economic Theory. 24, 839-856.

Işık, N., Acar, M. & Işık, B. (2004). Enflasyon ve döviz kuru ilişkisi: Bir eşbütünleşme analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 9, s. 325-340.

Sekmen, F. (2012). Para Teorisi ve Politikası: Kavram, Kuram ve Modeller, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Sever, E. & Mızrak, Z. (2007). Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranları Arasındaki İlişkiler Türkiye Uygulaması. S.Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, sayı: 13.